Free Réal Slim drink

09 Jan 15:00 - 19:00 09 Jan 15:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Active Gym ရက စ 9-1-2018 လ ပ စ အမ တ (၁၂၅၈) ဗ လ မ ဗထ လမ ၄၃ ရပ က က မ က ဒဂ ၿမ ႕နယ ရန က န ၿမ   More info

Zumba With Bori Is Back With 50% Discount Sale

09 Jan 19:15 - 20:15 09 Jan 19:15 - 20:15 - Yangon Yangon
York Yoga Corner York Yoga Corner
50 discount Flash Sale on Zumba Packages!! We offer the best price in Yangon. Zumba sessions are back @ yorkyogacorner after a short year end break. Lets get away those extra...   More info

20,000 Days to Live

10 Jan 15:00 - 17:00 10 Jan 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Connect University Connect University
က ယ ဘ၀ရ ႕ လက က န ရက ပ င ၂၀,၀၀၀ က ဘယ လ က န ဆ ဖ ႔ဆ ဖတ ထ သလ အခ န ဆ တ အစ ထ ပန မရ င တ သဘ ၀က ပ တ လက ဆ င မ န တစ ခ ပ ကၽ န မတ ႔ဟ ဘ၀မ အခ န တ အမ ၾက က န ရ နဦ မယ ဆ တ အထင န ႔ ဘ၀က အမ မ အမ တ မ   More info

Free Réal Slim drink

10 Jan 15:00 - 18:00 10 Jan 15:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
YGN GYM (4) ရက စ 10-1-2018 လ ပ စ လ ပ စ အမ တ (၃၇) ပ ရမ လမ လ င ၿမ ႕နယ ပ ရမ စ န ဂဟ ရ ႔ Sampling တ က မည အခ န 3:00 PM to 7:00...   More info

Toastmasters Meeting

10 Jan 19:00 - 20:30 10 Jan 19:00 - 20:30 - Yangon Yangon
Hintha Business Centres Hintha Business Centres
Join us for the first Toastmasters Meeting of 2018!!! Do you want to connect with interesting people in Yangon? Do you want to be inspired or learn something new? Or, do you want...   More info

Special Discount (10% to 30% )

11 Jan 08:00 - 21:00 11 Jan 08:00 - 21:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
Yangon International Gems & Jewelery Fair 2018 @စန သ တ စ န ရ ရတန ဆ   More info

Sein Nan Daw Fashion Show & Sales @Yangon International Gems & Jewelry Fair

11 Jan 14:30 - 14 Jan 20:00 11 Jan 14:30 - 14 Jan 20:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
စ န နန တ Diamonds & Fine Jewelry မ ဇန နဝ ရ လ ၁၁ရက န႔မ ၁၄ရက န႔ထ Lotte Hotels & Resorts တ င ပ လ ပ သ Yangon International Gems & Jewelry Fair 2018 ပပ တ င မန မ တ င ထ က က က မ တ ရတန မ င...   More info

Leads အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္း- Sanchaung Tsp & Daw Pone Tsp

11 Jan 18:00 11 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Leads အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္း- Sanchaung Tsp & Daw Pone Tsp Leads အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္း- Sanchaung Tsp & Daw Pone Tsp
မဂ လ ပ Leads အဂ လ ပ စ သင တန က င မ January လတ က Timetableထ က ပ ပ ... Prr A-1 (Foundation Level ) 16Hours 14th Jan 2018 Tr.Yamin Center-2 1:00-3:30pm Sun Only Fee 30,000Ks Pre A...   More info

Movie Night - Junction Square

11 Jan 18:00 - 20:00 11 Jan 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Come, relax, watch a movie with your friends in our social area! Social area လ ႔ ခၚတ WSE ကစ ၀ နရ လ မ လ ၿပ န န န န သ ငယ ခ င တ န ႔ အတ movie ၾကည ၾကဖ ႔ဖ တ ခၚလ က ပ ရ စ! စ ရင ပ သ င လ...   More info

Coffee Chat in Yangon hosted by MBA Alumni

11 Jan 18:30 - 21:00 11 Jan 18:30 - 21:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Coffee Chat in Yangon hosted by MBA Alumni 11 January 2018 Available in 2 sessions 6:30 pm 7:30 pm 8:00 pm 9:00 pm Register here: http:/inse.ad/4bOcIj Kindly hosted by Wall...   More info

Power House Challenge of the Week - 18

11 Jan 19:00 - 20:00 11 Jan 19:00 - 20:00 - Yangon Yangon
POWER HOUSE FITNESS CLUB POWER HOUSE FITNESS CLUB
READY TO PLYO? Presenting POWER HOUSE CHALLENGE WEEK 18-the Plyo Soft Box Jump and Squat! GUIDELINES: 1) Sign up starts at 7pm on Thursday, January 11, 2018. On the spot and...   More info

Italian Wine Dinner

11 Jan 19:00 - 21:00 11 Jan 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Cellar Door Wine Bistro Cellar Door Wine Bistro
Dear Valued Customers, Warmly Greeting form Cellar Door Wine Bistro at 6.5 miles Marketplace. We are very happy to invite you to our Italian Wine Dinner (Menu Enclosed) where...   More info

Crazy Pony at Atlas

11 Jan 20:30 - 23:30 11 Jan 20:30 - 23:30 - Yangon Yangon
Atlas Rooftop Bar & Lounge Atlas Rooftop Bar & Lounge
Atlas is proud to host Crazy Pony, a Bluegrass Blues duo from England and Switzerland. This incredible performers will take you on an intense and entertaining journey. Their...   More info

Open Mic Vol.7 x Everybody's Night Out

11 Jan 20:30 - 23:59 11 Jan 20:30 - 23:59 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
OPEN MIC's BACK FOR 2018, this time with the Band: Zaw Htet Han & Friends! . -OPEN MIC: Let us know YOUR song, we'll have it ready! -Thursday Promos: -Buy 1 Burger, Get 1 Heineken...   More info

PSB Academy Info Session

12 Jan 09:00 - 12:00 12 Jan 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
Eduvision Eduvision
မန မ န င င မ ( ၁၀ ) တန အ င IGCSE HND အစ ရတက သ လ မ က င သ က င သ မ အတ က PBS Academy Partners Universities with PSB Academy -La Trobe University , Australia -The University of...   More info

Fun-O Double Biscuit မိတ္ဆက္ပြဲ

12 Jan 10:00 - 19:00 12 Jan 10:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Junction City Junction City
Jack 'n Jill ရ ႕ Fun-O Double Coated Biscuits မ တ ဆက ပ မ ပ စရ ကမ ၻသစ တစ ခ ထ ခ ဥ နင ဝင ရ က ၾကပ စ ႔ ရင ခ န စ တ လ ပ ရ စရ Jack 'n Jill ရ ႕ Fun-O Double Coated Biscuits မ တ ဆက ပ က ယခ...   More info

Switzerland & Singapore တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ား အတြက္

12 Jan 10:00 - 11:30 12 Jan 10:00 - 11:30 - Yangon Yangon
Regent Education Regent Education
ဆ စ ဇ လန င င င စင က ပ င င မ တ င Hotel င Tourism ပည ရပ က စ က လ ရ စ ရရ င သည သ မက ၀င င လစ ရ အလ ပ သင ပ ပ တ လ ပ က င င မည အခ င အ ရ Free Seminar Presentation Date 12 Jan 2018 (Fri...   More info

Everyone's a Model Photo Shoot (LGBTQ welcome!)

12 Jan 13:00 - 19:30 12 Jan 13:00 - 19:30 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
Everyone is beautiful, just the way they are. As part of a long-term photo documentary project we are seeking models in Yangon city for shootings this week: -LGBTQ individuals...   More info

Free Réal Slim drink at Medicare

12 Jan 15:30 - 19:00 12 Jan 15:30 - 19:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Medicare Store (4) FREE RÉAL SLIM DRINK ရက စ 4-1-2018 လ ပ စ No.(25 B), Ground Floor, Nawaday Street, Dagon Township, Yangon. Sampling တ က မည အခ န 3:00 PM to 7:00 PM 10...   More info

Sunset Boat Party

12 Jan 18:30 - 21:30 12 Jan 18:30 - 21:30 - Yangon Yangon
Yangon Party Yangon Party
The Sunset Boat Party returns. In a return to its roots, the boat party will feature the finest selection of Yangon DJs playing compelling sets of the latest music. Join us for...   More info

Side Effect // Album Release Concert

12 Jan 19:30 - 23:00 12 Jan 19:30 - 23:00 - Yangon Yangon
Institut Français de Birmanie Institut Français de Birmanie
Scroll down for the English version Side Effect အယ လ ဘမ အသစ ဖန ႔ခ ခင အထ မ အမ တ အ နန ႔ လ မယ သ ၾက (၁၂) ရက န႔မ အ လ န ႔ ဆ ဖ ႔ ပ လ တစ ပ စ စဥ ထ ပ တယ ဝင ၾက အခမ ပ ပည လမ မဟ ၿမ င မ တ တ င   More info

Tropical Party

12 Jan 22:00 - 13 Jan 01:00 12 Jan 22:00 - 13 Jan 01:00 - Yangon Yangon
ROOT ROOT
DJ Yu KT bringing the heat back at ROOT. Prepare yourselves with banging tropical house music and delicious cocktails for the night! Let's get drunk and start 2018 right...   More info

Bass Nation with Sai a.k.a DJ Ko Thu (UK) & More

12 Jan 22:00 - 13 Jan 04:00 12 Jan 22:00 - 13 Jan 04:00 - Yangon Yangon
PYRITE PYRITE
Wobble Squad (UK) Takeover B $$ IØN (MYANMAR) A night of Trap, Dubstep, Drum & Bass and EDM with special guest DJs from local and international! Line up include.. Sai a.k.a Ko...   More info

LIVE YOUR MUSIC NIGHT : featuring BROOKS & SUYANO | by Heineken

12 Jan 22:00 - 13 Jan 03:30 12 Jan 22:00 - 13 Jan 03:30 - Yangon Yangon
FUSE FUSE
Heineken presents LIVE YOUR MUSIC NIGHT featuring Brooks & Suyano Headliner: Brooks , Suyano Supporting Artists: Fred, Kitty, The Bugbears No Cover Charge for Table...   More info

Switzerland & Singapore တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ား အတြက္

12 Jan 22:00 - 13 Jan 11:30 12 Jan 22:00 - 13 Jan 11:30 - Yangon Yangon
Regent Education Regent Education
ဆ စ ဇ လန င င င စင က ပ င င မ တ င Hotel င Tourism ပည ရပ က စ က လ ရ စ ရရ င သည သ မက ၀င င လစ ရ အလ ပ သင ပ ပ တ လ ပ က င င မည အခ င အ ရ Free Seminar Presentation Date 12 Jan 2018 (Fri...   More info

Barons Group Of Companies First time Walking activity

13 Jan 04:30 - 07:00 13 Jan 04:30 - 07:00 - Yangon Yangon
Barons & Fujikura EPC Co.,Ltd. Barons & Fujikura EPC Co.,Ltd.
Barons Group of Companies မ သ စ ပထမဆ အၾက မ စ ပ င လမ လ က ပ အ 13th January 2018 ( Saturday ) တ င က င ပ ပ လ ပ မည ဖစ ပ သည လမ ၾက င အ န ဖင သ ဝဏၰ မက ခင တ ဘ လ က င မ ဝဇယ လမ တစ လ က အတ င သ ပ...   More info

Golden Brother FC Vs Satan FC

13 Jan 07:00 - 09:00 13 Jan 07:00 - 09:00 - Yangon Yangon
Kyite Ka San Stadium Kyite Ka San Stadium
Friendly...   More info

Myanmar - The Road Less Cycled

13 Jan 08:00 - 21 Jan 21:00 13 Jan 08:00 - 21 Jan 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Challenge yourself on this moderately strenuous trip as you cycle through the lovely countryside of some of the prettiest state in Myanmar. The trip includes spending a full day...   More info

Business Plan (Batch-45) by Genius

13 Jan 08:30 - 14 Jan 17:30 13 Jan 08:30 - 14 Jan 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
Business Planning Workshop (Batch-45) @Yangon by Genius မ ႐ ဖလ လ ပ ငန မ စနစ တက လ ပ ငန အ ဖစ လည ပတ ခ င ပ သလ လ ပ ငန အတ က Customer တ ပ ရခ င ပ သလ ဝန ထမ တ အတ က Motivation Plan   More info

The Art of Presentation

13 Jan 09:00 - 12:00 13 Jan 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
PS Business School PS Business School
Presentation လ ပ ရတ မခက ခ ဘ ဆ ပမ အ လ အက င မ႐ တ သ တ အတ က ခက ခ လ ႐ ပ တယ အထ သ ဖင လ ပ ငန ခ င ဒ မ မဟ တ တက သ လ မ လ အမ ရ မ Presentation လ ပ တ အခ က ယ Presentation မ က င မ လ စ တ မဝ   More info

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး စတင္လိုသူမ်ားအတြက္

13 Jan 09:00 13 Jan 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ စတင ခ င ၿပ လ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က တတ လ ပ သလ...   More info

Piloxing SSP Training

13 Jan 09:00 - 18:00 13 Jan 09:00 - 18:00 - Yangon Yangon
F1 Fitness F1 Fitness
Be a PILOXING SSP INSTRUCTOR. The very first training with me in Myanmar. The details are as follow: DATE : 13TH JANUARY 2018 TIME : 9:00AM 6:00PM LOCATION : F1 FITNESS, NOVOTEL...   More info

INFO DAY of STI Myanmar University

13 Jan 09:00 - 19:00 13 Jan 09:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Junction City Junction City
STI Myanmar University န င Partnership University ဖစ သည အဂ လန င င အစ ရတက သ လ ဖစ သ University of Bedfordshire (UK) တ ႔ ပ ပ င ဖ င လ စ သည Program မ ၿဖစ သ .. Business Engineering...   More info

IELTS Open Day

13 Jan 09:00 - 20:00 13 Jan 09:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Come and see what studying IELTS at WSE will be like! Come and find out more with our staff! WSE မ IELTS ဖတ ရတ ဘယ လ နမလ ဆ တ က WSE အဖ ႔ဆ မ လ ရ က လ လ ဖ ႔ဖ တ ခၚပ တယ စ ရင ပ သ င လ ပ...   More info

Street Photography Basics - Myanmar Nationals Only

13 Jan 09:00 - 10:30 13 Jan 09:00 - 10:30 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
The streets and people of bustling downtown Yangon are a playground for street photographers. The diverse ethnicities, architecture, colors, and spontaneous energy of the city...   More info

Yangon International Gems and Jewellery Fair 2018

13 Jan 10:00 - 14 Jan 20:00 13 Jan 10:00 - 14 Jan 20:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
Booth C3 Up to 35 OFF Special Offer on Fair for 18K Gold Diamonds (ONLY) ၾက ရ က ခ မ င ၾက သ ဧည သည မ အတ က အထ အစ အစဥ အ န ဖင စ န ထည မ က ၃၅ရ ခ င န ထ လ ပ မ ဖစ ပ တ   More info

Pingu's English School Open House

13 Jan 10:00 - 14 Jan 17:00 13 Jan 10:00 - 14 Jan 17:00 - Yangon Yangon
Pingu's English International Kindergarten Pingu's English International Kindergarten
ဆ ပ တက ရ က ရန အတ က ဖ န န ပ တ (၀၉ ၉၇၅၇၅၁၈၁၇) သ . ခၚဆ သ လည က င အ က ပ https:/goo.gl/forms/Gan2B6YiLRMmgTts2 သ . န ပ သ လည က င စ ရင ပ သ င န င ပ သည ဆ ပ အခ န မ မ (၁၃ ရက ဇန နဝ ရ သ ႔မ   More info

Intro to Analog Photography Workshop

13 Jan 10:30 - 12:00 13 Jan 10:30 - 12:00 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
During this workshop we will explore analog film photography technology, cameras, and films. We will look at examples of medium format (rolleiflex, hasselblad), 35mm (nikon...   More info

Iron Alert Roadshow brought to you by Nestlé BEAR BRAND

13 Jan 11:00 - 14 Jan 19:00 13 Jan 11:00 - 14 Jan 19:00 - Yangon Yangon
KFC Myanmar - Junction Square KFC Myanmar - Junction Square
Nestlé BEAR BRAND Myanmar မ ႀက မ က င ပသည Iron Alert Roadshow brought to you by Nestlé BEAR BRAND ပ ႀက က လ မည ဇန နဝ ရ လ (၁၃) ရက န႔မ (၁၄) ရက န႔အထ Junction Square (Promotion Area) န႔   More info

Brew Day at Burbrit (January)

13 Jan 12:00 - 08 Dec 18:00 13 Jan 12:00 - 08 Dec 18:00 - Yangon Yangon
Burbrit Brewery Burbrit Brewery
ဇန နဝ ရ လအတ က Brew Day အစ အစဥ လ လ ပ ၿပ ဗ ကၽ န တ တ ႔ Burbrit Brewery က န လတ င ရ ႕ ဒ တ ယစ န န႔က Brew Day အ ဖစ သတ မ တ ထ ပ တယ ဒ ဇင ဘ Brew Day က မပ ဝင လ က ရသ တ အတ က ဇန နဝ ရ Brew...   More info

IELTS Listening Workshop

13 Jan 13:00 - 14:30 13 Jan 13:00 - 14:30 - Yangon Yangon
Impact Skill Development Center-ISDC Impact Skill Development Center-ISDC
IELTS Listening (Free Workshop) Impact Skill Development Center will be holding IELTS listening Workshop on the 13th January (Saturday). We will be giving tips and suggestions...   More info

Yangon Street Photography Workshop - Advanced Group

13 Jan 13:30 - 18:30 13 Jan 13:30 - 18:30 - Yangon Yangon
Yangon Downtown Area Yangon Downtown Area
It's time for another Yangon Street Photography Tour! Last season's walks were a big success, so we're doing it again this weekend. The streets and people of bustling downtown...   More info

All you need to know about ACCA

13 Jan 13:30 - 15:30 13 Jan 13:30 - 15:30 - Yangon Yangon
MIB Myanmar Institute of Business MIB Myanmar Institute of Business
သင ACCA Chartered တစ ယ က ဖစ အ င အခ န တ အတ င မည သ အ င မင အ င ပ လ ပ မည နည Professional Accountant တစ ယ က ရ Career Life ACCA ပ ရင ရ သင ဘ တ လ ပ မလ မ ခ န တ င မ တ က တ အ ဖမ ရ ပ တ   More info

Smart City & အနာဂါတ္ ရန္ကုန္

13 Jan 14:00 - 17:00 13 Jan 14:00 - 17:00 - Yangon Yangon
MICT PARK MICT PARK
Smart City ဆ တ ဘ လ ? အန ဂ တ ရန က န ဟ ဘယ လ ပ စ ဖစ လ မလ ? စတ တ က ပည တ င ပည ပမ ကၽ မ က င သ မ က ဆ ၾကမ ဖစ ပ တယ စ တ ပ ဝင စ သ မ အခမ တက ရ က န ဆင င ပ တ   More info

#Sayarama #LacefabricDiscount #Onlinesale

13 Jan 16:00 13 Jan 16:00 - Yangon Yangon
Sayarama The Silk House9miles Sayarama The Silk House9miles
တင ပ တ လ တ အက န ၾကည ရ အ င ဆ Going,Interested လ ပ ထ ပ ပ န ဆ င မ ဘယ ဇ လ တ စ လ ထ လ လ ႔ မ နတ အမ တ အတ က စ ခ ပ ထ တ ဇ လ တ အက န စ ၿပ တင ထ ပ ပ တယ န တင ရမယ ပ လ တ ကအရမ မ တ မ ႔ Event လ...   More info

Young Manager Training (Yangon)

13 Jan 17:30 - 19:30 13 Jan 17:30 - 19:30 - Yangon Yangon
Taw Win Centre Taw Win Centre
စ သစ မ သင ရ အ င မင မ တ က အရ န မ င တင င ဖ .... စ ပ ရ စ မ ခန ခ မ ပည က စ တ ဝင စ သ အ င မင ခ င သည လ ငယ တ င အတ က လ ငယ မန နဂ သင တန ( Young Manager Training) (ရန က န ) က Myanmar's Land...   More info

Incredible Burma 19 day Group Tour January 2018

13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Central Hotel Yangon Central Hotel Yangon
This is a fabulous 19 day tour (13th 31st January 2018) visiting all the amazing sights of Burma including the Tribal communities near the hill station of Kalaw. We also have...   More info

After 10 Years: Lwin Oo Maung

13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Myanm/art Myanm/art
လ င ဥ မ င ရ ႕ပထမဆ တစ က ယ တ ပန ခ ပပ မ ပန ခ စ ရ အသစ တ န ႔အတ ပ တ က တ ပ ပ ဝင ပ မယ ပ တ အခ န ကတ သတ န ႔ ပ လ ပ မယ performanceတခ လည ပပ ဖ င န႔မ ပ လ ပ သ ပ မ ဒ ပပ န ႔ပတ သတ တ အ ႀက င တ ထပ လ အ   More info

Business Networking

13 Jan 19:00 - 21:00 13 Jan 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Get to meet other business owners and workers and get some top tips on how to network အ င မင သ လ ပ ငန မ တ င လက ရ လ ပ က င န သ သ မ င အ ခ လ ပ ငန ရ င မ င တ ႕ဆ က တ ႕ထ မ ဘယ လ မ မ တ ဆ   More info

Fresh Graduate တို႕အလုပ္ရွာၾကမယ္

13 Jan 19:00 - 21:00 13 Jan 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
JOB seekers Journal JOB seekers Journal
မဂ လ ပ !!!! online သ ရင န ႕အလ ပ ရ င မယ အခ င အ ရ မ ႕လက လ တ မခ န ႕ န မသ သ တ မ တ ဆ လ တ အတ က လည အ က မ ရ င ပထ ပ တယ န .. - ဘ ႕ရခ စ မ င လ ည မ လ မ အတ က onlineက နအလ ပ ရ င မယ အထ အစ   More info

Crazy Pony Duo at 7th Joint Bar

13 Jan 21:00 - 14 Jan 00:00 13 Jan 21:00 - 14 Jan 00:00 - Yangon Yangon
7th Joint Bar & Grill 7th Joint Bar & Grill
ဘ ဒ တ ႔ တစ ခ မ မ မင ဖ ခ တ အလန စ အ တ ႔အႀက က ခ စ ခ င ပ သလ ? 7th Joint က လ ၿပ အ အ သင ဖ ယ The Crazy Pony Duo အဖ ႔န ႔ တ ႔ဆ လ က ပ ! The Crazy Pony Duo a.k.a. Banjo Circus ဟ တ သ င ပပ...   More info

MAKE YOU FREAK

13 Jan 21:00 - 14 Jan 04:00 13 Jan 21:00 - 14 Jan 04:00 - Yangon Yangon
Dj Bar Dj Bar
Ticket 10000 (Buy Bottle Ticket ) Cover Charge...   More info

Berlin in the Basement

13 Jan 21:00 - 14 Jan 00:00 13 Jan 21:00 - 14 Jan 00:00 - Yangon Yangon
The Basement The Basement
This Saturday we will turn the Basement into a Berlin club with a one-off night of the best and latest techno music specially curated by our world class European guest DJ. For...   More info

Davdenam at The Penthouse - Soulful House

13 Jan 22:00 - 14 Jan 02:00 13 Jan 22:00 - 14 Jan 02:00 - Yangon Yangon
The Penthouse The Penthouse
The Legend is back at The Penthouse to make your booty shake to the groovy vibes of his soulful house and deep house tunes ... Davedenam is at The Penthouse Saturday! See you all...   More info

X Gym Outdoor Cardio on 14th Jan! Call 01-371420 to sign up now!

14 Jan 05:45 - 07:00 14 Jan 05:45 - 07:00 - Yangon Yangon
People's Square and Park People's Square and Park
Cardio Workout အလန ႀက တ လ ပ န ႔ 2018 က စမယ ... မည သ မဆ Free Joinလ ႔ရတယ ခၽ ထ က မည ပ ရ င ရမည ကယ လ ရ 500kcal အထ လ င ကၽ မ မည Lucky Draw အစ အစဥ လ ရ တယ .. ပ ဝင ကစ မည သ မ က X...   More info

Satan FC VS Pentagon United FC

14 Jan 07:00 - 09:00 14 Jan 07:00 - 09:00 - Yangon Yangon
Kyite Ka San Stadium Kyite Ka San Stadium
Friendly...   More info

(၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္း

14 Jan 08:00 - 12:30 14 Jan 08:00 - 12:30 - Yangon Yangon
Ahlone4 Alumni Association Ahlone4 Alumni Association
အၿင မ စ ဆရ ႀက ဆရ မႀက မ အ (၂၈)ႀက မ မ က က န မ ရ က ည စ င ရ က မ ဆ က သ ပ ခ   More info

Mindfulness Meditation Day Retreat Sun Jan 14 Mahasi Centre YGN

14 Jan 08:30 - 18:00 14 Jan 08:30 - 18:00 - Yangon Yangon
Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center
You are warmly invited to participate in our day long Wisdom of Mindfulness Meditation Retreat for Foreign (English Speaking) Nationals (non-Burmese) Sunday Jan 14 from 8:30 am 6...   More info

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆုံး ညေနခင္း Fitness Party

14 Jan 09:00 - 21:00 14 Jan 09:00 - 21:00 - Yangon Yangon
People's Square and Park People's Square and Park
  More info

EHT. Excel HR Training. 150,000 Kyats [BD 30% OFF]

14 Jan 09:00 - 18 Mar 12:00 14 Jan 09:00 - 18 Mar 12:00 - Yangon Yangon
Job Partner One. 09 79 321 2011 Job Partner One. 09 79 321 2011
Big Discount 30 OFF.. (Only for Payroll Trainee Members) ____________________________________________________________ HR သင တန တက မယ လ ႕ တ လ က တ န ႕ ..... သ လ က တ က..... (အသ အ   More info

Interview for SN post in Singapore Hospitals

14 Jan 09:00 - 14:00 14 Jan 09:00 - 14:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
Vacancy announcement for Private Hospitals in Singapore. SN 15 post Salary Very attractive 2 S$/months Working hours 8 hours Routine 3 Shift Pre-requisites: B.N.Sc If...   More info

Innovative Management in China & Thailand

14 Jan 09:00 - 12:00 14 Jan 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
Myanmar International Business Academy Myanmar International Business Academy
မန မ န င င စ ပ ရ လ ပ ငန မ အတ က Innovative Management in China & Thailand တရ တ င ထ င င င တ ႔မ စ ပ ရ စ မ ခန ႔ခ မ မ အ ၾက င အခမ ဆ ပ Myanmar International Business Academy (MIBA)   More info

Innovative Management in China & Thailand

14 Jan 09:00 - 12:00 14 Jan 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
Myanmar International Business Academy- MICT PARK Myanmar International Business Academy- MICT PARK
မန မ န င င စ ပ ရ လ ပ ငန မ အတ က Innovative Management in China & Thailand တရ တ င ထ င င င တ ႔မ စ ပ ရ စ မ ခန ႔ခ မ မ အ ၾက င အခမ ဆ ပ Myanmar International Business Academy (MIBA)   More info

IELTS Writing Workshop

14 Jan 10:00 - 11:30 14 Jan 10:00 - 11:30 - Yangon Yangon
Impact Skill Development Center-ISDC Impact Skill Development Center-ISDC
Impact Skill Development Center will be holding a Writing Workshop for IELTS on the 14th of January. We will be giving tips and suggestions on how to improve your writing skills...   More info

Sunday Roast & Pool

14 Jan 11:00 - 16:00 14 Jan 11:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Sunday roast is a serious affair here at the Rose Garden Hotel. You will find at least three sharing roast choices on the menu, tapas style appetizers, luscious desserts...   More info

Boutique Brunch

14 Jan 12:00 - 25 Feb 16:00 14 Jan 12:00 - 25 Feb 16:00 - Yangon Yangon
Savoy Hotel Yangon Savoy Hotel Yangon
If you are looking for an ideal getaway from Yangon's hustle to relax on Sunday, please join our city oasis for a Boutique Brunch. Enjoy mouthwatering culinary creations...   More info

Yangon Street Photography Workshop - Beginners Group

14 Jan 13:30 - 18:30 14 Jan 13:30 - 18:30 - Yangon Yangon
Yangon Downtown Area Yangon Downtown Area
It's time for another Yangon Street Photography Tour! Last season's walks were a big success, so we're doing it again this weekend. The streets and people of bustling downtown...   More info

ကေလးတို႔အတြက္အာဟာရဆိုင္ရာေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ အာဟာရမိတ္ဆက္ပြဲ

14 Jan 13:30 - 16:00 14 Jan 13:30 - 16:00 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
မ မတ ႔ ရ Nestle Cerelac မ ႀက မ က င ပသည က လ တ ႔အတ က အ ဟ ရဆ င ရ ဆ ဟ ပ ပ င အ ဟ ရ မ တ ဆက ပ အခမ အန ႀက က လ မည ဇန န၀ ရ လ (၁၄) ရက န႔တ င န႔လည (၁:၃၀) န ရ မ ည န (၄) န ရ အထ ရန က န ၿမ ႕ရ SULE...   More info

Breakthrough to Success (NLP) Free Seminar at Yangon

14 Jan 14:30 - 17:00 14 Jan 14:30 - 17:00 - Yangon Yangon
Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon
၂၀၁၈ က ပ ၿပ အ င မင ပ ရ င သ န စ ဖစ အ င ဘယ လ လ ပ မလ ? . FREE SEMINAR New Year Gift from Myanmar Excellence Institute Breakthrough to SUCCESS (1st NLP based Professional...   More info

Science Fair

14 Jan 15:00 - 17:30 14 Jan 15:00 - 17:30 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Have a go at making your own Science project at WSE science fair! Bring your friends! Sign up at Reception! သင ရ ႕ သ ပၸ ပည ပ ရ ဂ က က တ ထ င ဖန တ ၿပ WSE science fair မ ပ ၀င လ က ပ သ   More info

Specialist in Interior and Exterior Design Course Orientation

14 Jan 15:00 - 15 Jan 17:00 14 Jan 15:00 - 15 Jan 17:00 - Yangon Yangon
King Construction Group Co.,ltd. King Construction Group Co.,ltd.
Design Concept and Design လ ပ ငန တ င Professional ဖစ လ သ မ အတ က Singapore င င ရ ၀ ရင Design ပည ရ င အင ဂ င န ယ က မ မ စ တ ႕လက တ ႕သင က ပ မည ဖစ ပ AME Accredited Oxford Academy (UK)   More info

Sia Thang Tawng

14 Jan 16:00 - 18:00 14 Jan 16:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Tedim Baptist Church - Yangon Tedim Baptist Church - Yangon
မန မ ပ င အစ အစဥ ၁၄-ဇန ၂၀၁၈ န႔ရက မန မ ပ င အစ အစဥ တ င ဆရ ထန သ င မ တရ ဒသန ၀င ဟ ၾက မည ဖစ ပ သည ယ ၾကည သ အ ယ က စ တ င က သတင ပ လ က ပ သည ည န ၄န ရ မ ၆န ရ ________________ (၁) င ဘ ရ သည ခၚလ   More info

EPP 14th Batch Freshers’ Welcome

15 Jan 09:00 - 15:00 15 Jan 09:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Arts Hall, University of Yangon Arts Hall, University of Yangon
English for Professional Purposes (EPP) ရ ႕ ၁၄ ႀက မ မ က မ င မယ သစ လ င ႀက ဆ ပ က လ မယ တနလ န႔ ဇန နဝ ရ လ ၁၅ ရက န႔မ က င ပ ပ လ ပ သ မ ဖစ ပ တယ က င ပမယ နရ က တ ရန က န တက သ လ ဝ ဇ ခန မမ ဖစ   More info

Java SE Course

15 Jan 13:00 - 15:00 15 Jan 13:00 - 15:00 - Yangon Yangon
HIGH TECH DEVELOPMENT HIGH TECH DEVELOPMENT
Happy New Year 2018 Promotion Java Programming စတင လ လ လ သ မ အတ က Java Programming (JavaSE) Course (New Year 20 discount) ဖင ဖ င လ စ သင ၾက မည င င တက သင ၾက မ အ တ ႕အၾက ရ ဆရ ဆရ မမ   More info

Le Cine Club Artémis coeur d'artichaut

15 Jan 19:30 - 20:30 15 Jan 19:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Institut Français de Birmanie Institut Français de Birmanie
Monday 15 January 7:30pm ARTEMIS COEUR ARTICHAUT Directed by Hubert Viel (2013) Comedy, 60 min A moment in the life of Artémis, lunar goddess dropped into the modern world...   More info

BritCham Operational Excellence: Assertiveness

16 Jan 08:30 - 16:00 16 Jan 08:30 - 16:00 - Yangon Yangon
British Chamber of Commerce Myanmar Office British Chamber of Commerce Myanmar Office
In the modern workplace we all have to deal with many different personality types in different situations. Sometimes this means we have to give and receive negative feedback...   More info

Annual School Concert (Primary 3)

16 Jan 09:00 - 11:00 16 Jan 09:00 - 11:00 - Yangon Yangon
ILBC ILBC
You are cordially invited to (2017-2018) Annual School Concert (Primary 3) Date 16.1.2018 (Tuesday) Time (9:00 to 11:00 a.m) Venue No.34, Laydauntkan Road., Tamwe T/S...   More info

Free Seminar on Australian Education

16 Jan 17:00 - 18:00 16 Jan 17:00 - 18:00 - Yangon Yangon
EDULINK EDULINK
2018 ပည သင စ ၾသစ ၾတ လ တ င ပည သ ရ က သင ၾက လ သ သ မ အတ က Australian ပည ရ ဆ ပ န ရက ဇန န၀ ရ လ ၁၆ ရက ၂၀၁၈ (အဂ န ) အခ န ည န ၅ န ရ မ ၆ န ရ အထ နရ EDULINK ရ T301-T304 ၃ လ Junction...   More info

Friend's Tues@ay

16 Jan 18:00 - 08 May 23:00 16 Jan 18:00 - 08 May 23:00 - Yangon Yangon
Ô'Thentic Crêperie & Wine Bar Ô'Thentic Crêperie & Wine Bar
Friends's Tues ay is only on TUESDAY and only at Ô'THENTIC Because having friend is important Ô'Thentic has decided to dedicate Tuesday to friends. If you are new in Yangon or if...   More info

Annual School Concert (Upper Primary)

17 Jan 09:00 - 11:00 17 Jan 09:00 - 11:00 - Yangon Yangon
ILBC ILBC
You are cordially invited to (2017-2018) Annual School Concert (Upper Primary) Date 17.1.2018 (Wednesday) Time (9:00 to 11:00 a.m) Venue No.34, Laydauntkan Road., Tamwe T/S...   More info

I am a blood donor Campaign

17 Jan 11:00 - 18 Jan 19:00 17 Jan 11:00 - 18 Jan 19:00 - Yangon Yangon
Junction City Junction City
သ တစ စက အသက တစ ခ င ဆ တ အတ င သင ရ ႕တန ဖ ရ လ တ သ က လ အပ နသ မ အတ က လ ဒ န ပ ရ ခင ဟ အလ န မ န မတ လ သ အလ တစ မ ဖစ ပ တယ ထ မ န မတ လ သ အလ တစ ခ ဖစ သည သ လ ဒ န ပ ၾက က Junction မ သ စ င National...   More info

သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား

17 Jan 14:00 - 15:00 17 Jan 14:00 - 15:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
အ ၾက င အမ မ ၾက င ႔ လစ လပ လ က ရ သည ႔ လ တ တ က ယ စ လ ယ ၇ နရ အတ က ၂၀၁၈ ခ စ အတ င ၾက ဖတ ရ က က ပ က င ပမည ဟ ပည ထ င စ ရ က က ပ က မရ င က ၾကည ထ ပ သည အဆ ပ က င ပရန လ ထ သည ႔ ၾက ဖတ ရ က က ပ မ င ႔   More info

Introduction to Computer Vision Project

17 Jan 14:00 - 17:00 17 Jan 14:00 - 17:00 - Yangon Yangon
I.STAR Education I.STAR Education
Workshop for Young Researchers or Beginners Series P9001-Introduction to Computer Vision (Project) 10 ,000 MMK Computer Vision, Image Processing, Image Understanding စတ...   More info

January 2018 Bakery Demo Registration

17 Jan 14:30 - 16:30 17 Jan 14:30 - 16:30 - Yangon Yangon
Unilever Food Solutions Myanmar Unilever Food Solutions Myanmar
ဇန နဝ ရ လမ လည UFS က န ရပန စ လ ႀက က မ နတ မ န ႔လ ပ နည မ စ က ပသ ပ မယ Bakery Demo အစ အစဥ ရ ပ တယ စ တ ဝင စ လ ႔လ ရ က ခ င တယ ဆ ရင တ ဒ https:/survey.fbapp.io/bakery-registration...   More info

Kids Contemporary Dance Class

17 Jan 17:00 - 07 Mar 18:00 17 Jan 17:00 - 07 Mar 18:00 - Yangon Yangon
York Yoga Corner York Yoga Corner
Perfect for any child who likes to move! We will dance, play, and create in a fun and dynamic environment engaging new ways of creative thinking and social learning. Together we...   More info

The Lab Wine & Tapas Bar at The Penthouse

17 Jan 18:00 - 21:00 17 Jan 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
The Penthouse The Penthouse
The Lab aficionados, your favorite tapas restaurant is not gone forever. We revive it once a week at The Penthouse for a night of memories. Order from our selection of The Lab...   More info

STIMU Freshers’ Welcome

18 Jan 09:00 - 15:00 18 Jan 09:00 - 15:00 - Yangon Yangon
STI Myanmar University STI Myanmar University
  More info

Annual School Concert (Secondary)

18 Jan 09:00 - 11:00 18 Jan 09:00 - 11:00 - Yangon Yangon
ILBC ILBC
You are cordially invited to (2017-2018) Annual School Concert (Secondary) Date 18.1.2018 (Thursday) Time (9:00 to 11:00 a.m) Venue No.34, Laydauntkan Road., Tamwe T/S...   More info

Paula's Choice (Made In USA) Promotion ပြဲၾကီး

18 Jan 09:00 - 20 Jan 17:00 18 Jan 09:00 - 20 Jan 17:00 - Yangon Yangon
PC Skincare by ATK Enterprise PC Skincare by ATK Enterprise
မ လ သ မ လ သ လ မ ခင ဗ ...... မ လ ၿမ ႕ မ Promotion ပ လ က မန လ က က က မမတ ႔အတ က စ စဥ ပ ထ တယ ဗ Paula’s Choice န ႕အတ အလ ဆ အ ခ ဆ ဖစ ဖ ႕ Promotion ပ လ က တက ရ က အ ပ ၾကဥ န . မ လ ၿမ ႕   More info

Trash Hero ( Yangon ) Event

18 Jan 13:00 - 15:00 18 Jan 13:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Yangon Sailing Club Yangon Sailing Club
( English Version Below ) Network Int’l School မ က င သ သ မ ဆရ မ င ပ ပ င Trash Hero ( Yangon ) Event တစ ခ က ( ၁၈.၀၁.၂၀၁၈ ) ရက န႔ ပ လ ပ သ မည ဖစ ပ တယ ဒ ၾက င က န တ တ ႔ Trash Heroes   More info

Wine & Cheese Soiree

18 Jan 18:00 - 21:00 18 Jan 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Enjoy Rose Garden Hotels Wine and Cheese Soiree every third Thursday of the month cause no great story ever started with someone eating salad! Experience a delicious selection of...   More info

The Third Thursday #17 - Welcome back !

18 Jan 18:30 - 21:00 18 Jan 18:30 - 21:00 - Yangon Yangon
The Warehouse Myanmar The Warehouse Myanmar
The Warehouse is proud to invite you to the 17th edition of The Third Thursday . Please join us for the first event of the Year at the Warehouse shop, to taste and enjoy five...   More info

Visual Media Matters 1: Conflict Reporting with Dr. Kaung Htet

18 Jan 19:00 - 20:30 18 Jan 19:00 - 20:30 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
Visual Media အ ၾက င ဆ ရန င မန မ င င ရ ဒသခ ဓ တ ပ ရ က က သ မ င ရ ပ ရ င ရ က က သ မ လက ရ မ က မ ဝရန အတ က မန မ ဒ ႒ မ ၂ ပတ တစ ႀက မ ပ လ ပ သ မည အစ အစဥ သစ ပ ဥ ထ က ဆ ပ သ ႔ တက ရ က ဆ ၾကပ လ ႔ ဖ တ...   More info

Off The Grill: 450G Meat And Free Flow Wine And Beer

18 Jan 19:00 - 22:00 18 Jan 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
The Penthouse The Penthouse
We come again with a better meat deal in town with -450 G OF CHATEAUBRIAND (BEEF TENDERLOIN) -FREE FLOW WINE & BEER -FREE FLOW FRENCH FRIES, SALADS AND SAUCE For 33,000 ( ) per...   More info


© 2018 Siguez