Myanmar presents INFINITY Pre Party!

10 Apr 22:00 10 Apr 22:00 - Yangon Yangon
AREA 51 AREA 51
Myanmar presents INFINITY Pre Party Infinity Indoor Music Festival 2018 ရ ႕ Pre Party က Area 51 မ Myanmar Larger Beer န ႔ ပ ပ င တင ဆက ၿပ International DJ Artist Holly န ႔အတ က င   More info

ရင္ခုန္သံတုိင္း စည္းခ်က္က်ေစမည့္ ရုရွားခရီးစဥ္

11 Apr 02:00 - 19 Apr 17:00 11 Apr 02:00 - 19 Apr 17:00 - Yangon Yangon
Attollo Travel & Tours Attollo Travel & Tours
ႀက က ယ ခမ န မ မ န ႔ ရင ခ န သ တ င စည ခ က က စမည ရ ရ ခရ စဥ ကမၻ က ဇ ဘ ရင မ ရ ႀက က ယ ခမ န တ နန တ မ န ႔ တမ ထ ခ တ အ ပည ဗ သ က လက ရ တ ရ တ ရ ရ င င ရ မၿင င အ င လ ပသည အ န က တ င ယဥ က မ   More info

Kid's kitchen 4 - pizza dough/mini pizza

11 Apr 09:30 - 11:30 11 Apr 09:30 - 11:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
Kid’s kitchen 4 Pizza dough/mini pizzas A class for children aged 8 to 17 yrs and their domestic worker carers 2 hrs, use of apron and bilingual recipe provided. Eat or take home...   More info

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအၾကိဳ စတုဒီသာေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း အစီအစဥ္

11 Apr 13:00 - 17:00 11 Apr 13:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Regent Education Regent Education
Regent Consultancy Services Co. Ltd မ မန မ စ သစ က အႀက စတ ဒ သ ကၽ မ ဧည ခ မည ဖစ ပ သ ဖင က င သ က င သ မ ဘ ဆရ ဆရ မ မ ၾက ရ က ၾကပ ရန လ က လ စ ဖ တ ခၚအပ ပ သည RegentEducation Yangon Date...   More info

Vacation Bible School!

12 Apr 09:00 - 20 Apr 12:00 12 Apr 09:00 - 20 Apr 12:00 - Yangon Yangon
YCC YCC
  More info

Floating Thingyan

12 Apr 12:00 - 14:00 12 Apr 12:00 - 14:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Make Myanmar Traditional snack for Thingyan with our staff and join in some fun games! ကၽ န ပ တ ႔ က င မ ဝန ထမ တ န ႔အတ တ သႀက န ရ ရ မ န ႔ တ ပ လ ပ ၿပ ပ စရ ကစ နည တ လည ကစ ၾကဖ ႔ ဖ တ ခၚ   More info

2018 သႀကၤန္ခ်ိန္ခါတြင္ ခရီးသြားမည္႔သူမ်ား

12 Apr 14:00 - 13 Apr 20:00 12 Apr 14:00 - 13 Apr 20:00 - Yangon Yangon
Taw Win Nan Htake Htar Travels & Tours ေတာ္၀င္နန္းထိပ္ထား ခရီးသြားလုပ္ငန္း Taw Win Nan Htake Htar Travels & Tours ေတာ္၀င္နန္းထိပ္ထား ခရီးသြားလုပ္ငန္း
2018 သႀက န ခ န ခ တ င ခရ သ မည ႔သ မ အတ က .... March 15 မတ င မ စ ရင သ င သ အ လ က 5 Discount ရ င မည ႔ အခ င အ ရ ...09 7871 77990 သ ႔ ခၚဆ ပ ႀက က စ သက ရ ခရ စဥ မ က ရ ခ ယ Booking ရယ င ပ ပ ခ   More info

Revival meeting!

12 Apr 19:30 - 21 Apr 19:30 12 Apr 19:30 - 21 Apr 19:30 - Yangon Yangon
YCC YCC
  More info

Pre-Thingyan Party

12 Apr 20:00 12 Apr 20:00 - Yangon Yangon
M Bar&Kitchen M Bar&Kitchen
R U ready to celebrate Thingyun Festival ???? If yes, come & enjoy the pre party of Mbar & Kitchen(12.4.2018 thursday night) with live Dj Akat. Here’s a few tips for the party...   More info

ဘန္ေကာက္-ဟြာအင္းခရီးစဥ္

13 Apr 08:00 13 Apr 08:00 - Yangon Yangon
Majjima Tagon Travels and Tours Majjima Tagon Travels and Tours
မဇၥ မတ ခ န သၾက န ဘန က က ဟ အင ခရ စဥ April 13 to April 16 တစ ဥ လ င USD550 ဘန က က သ တ င နရ အ ဟ င တ ႔ပ သ နရလ ႕ စ တ ညစ န ပ လ မပ ပ န ႕ မဇၥ မတ ခ န Travels က န ဘန က က ရ ႕ နရ အသစ လ ဟ   More info

SPY presents Thingyan Music Festival - TMF 2018

13 Apr 09:00 - 16 Apr 18:00 13 Apr 09:00 - 16 Apr 18:00 - Yangon Yangon
Thingyan Music Festival - TMF Thingyan Music Festival - TMF
Hello Myanmar Thingyan is coming soon Are you ready for The 5th Year Celebration with Thingyan Music Festival on 13th-16th April 2018? This year TMF will be Epic & Exclusive...   More info

ျမန္မာ့ရိုးရာလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္

13 Apr 10:00 - 16 Apr 17:00 13 Apr 10:00 - 16 Apr 17:00 - Yangon Yangon
Kandawmingalar Park Kandawmingalar Park
မန မ ရ ရ သႀက န ပ တ က ရန က န တ င ဒသႀက အစ ရအဖ ႔လမ ည န မ င အတ ရ တ ဂ ဘ ရ တ င ဘက မ ခ အန ဥ ဥတ မပန ၿခ တ င Happy World ကစ က င မ ႀက မ လမ လ က သႀက န င စတ ဒ သ မ႑ပ မ ဖင သႀက န ( အႀက အက အၾကတ အတ   More info

Thingyan open truck ride

13 Apr 10:00 - 17:00 13 Apr 10:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Hotel63 Hotel63
Join us for thingyan's favorite truck ride. We will hit Sule, kabarye and will cover most of the biggest tents, get ready for a major splash.. We will increase the amount of...   More info

YSC Mahar Thingyan 2018

13 Apr 10:30 - 16 Apr 18:00 13 Apr 10:30 - 16 Apr 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Sailing Club Yangon Sailing Club
ရန က န ရ က လ အသင ဝင မ သ စ မ အ လ သႀက န အႀက န႔ အက န႔ အၾကတ န႔ င အတက န႔မ တ င န႔စဥ န နက ( ၁၀ ၃၀ )န ရ မ ည န ( ၀၆ ၀၀ )န ရ အထ ရန က န ရ က လ အသင မ မ သ စ မဟ သႀက န ပ က ပ ရ င စ ပ ၀င ဆင ၾကပ   More info

Infinity Indoor Music Festival 2018

13 Apr 15:00 - 20:00 13 Apr 15:00 - 20:00 - Yangon Yangon
The ONE Entertainment Park The ONE Entertainment Park
We have amazing memories of Myanmar. More info on line-up and ticketsales will come soon! Call us: 09 9600 900 78 Click Going Get Update Information...   More info

Water Festival at Vintage Luxury Hotel

13 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 13 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 - Yangon Yangon
Vintage Luxury Yacht Vintage Luxury Yacht
Vintage Luxury Hotel is going to celebrate Water Festival. We have Entertainment Plan at Vintage Car Parking Area, starts from 13th April to 16th April 2018 from 6 PM to 11 PM...   More info

Water Festival Buffet Dinner Promotions

13 Apr 18:30 - 16 Apr 22:00 13 Apr 18:30 - 16 Apr 22:00 - Yangon Yangon
Summit Parkview Hotel Summit Parkview Hotel
သၾက န တ င အခ သမယမ Asian Buffet Dinner က Parkview Cafe' မ သၾက န အႀက န႔မ စ အက အၾကတ အတတ (၁၃,၁၄,၁၅,၁၆) ၄ရက တ င တ င ညစဥ ၆:၃၀ မ စ ၁၀:၀၀ အထ တစ ယ က လ င ၁၆,၀၀၀က ပ ဖင လ ရ က သ ဆ င င ၾက င...   More info

Thingyan Water Festival

14 Apr 09:00 - 16 Apr 19:00 14 Apr 09:00 - 16 Apr 19:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
အစ အ သ က က င က င အလန စ ဖ ဖမ တ န ႔ မန မ စ သစ က အတ ရ ဖန ပက ႀက ဆ ၾကရ အ င လက မ တ စ န -(၁) ရက ရကစ ခ င တစ ဥ လ င ၆၆,၀၀၀ က ပ -(၂) ရက ရကစ ခ င တစ ဥ လ င ၈၈,၀၀၀ က ပ -(၃) ရက ရကစ ခ င တစ ဥ လ...   More info

Yangon BlaBla Language Exchange

14 Apr 19:00 - 22:00 14 Apr 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Location CRAFT Café Address: 33, Corner Of Nawaday Street, Bo Yar Nyunt Road,, Yaw Ming Gyi Ward, Yangon, Yangon, Myanmar FREE Language Exchange ! No registration required No...   More info

Thingyan Music Festival

15 Apr 00:00 - 00:01 15 Apr 00:00 - 00:01 - Yangon Yangon
Thingyan Music Festival - TMF Thingyan Music Festival - TMF
...   More info

15.4.18 / BurmeseSmash at Underwater(BLACKJACK) / DAY 3

15 Apr 16:00 - 17:00 15 Apr 16:00 - 17:00 - Yangon Yangon
BlackJack Entertainment BlackJack Entertainment
  More info

Wedding Ceremony For Mcgiven And Omeller

15 Apr 18:00 - 21:00 15 Apr 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
3Seasons 3Seasons
  More info

WSE New Year Brunch

18 Apr 11:00 - 13:00 18 Apr 11:00 - 13:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
HAPPY NEW YEAR! Come and hang out with your friends and catch up with what you did over the Thingyan holiday! ပ ရ င စရ မန မ စ သစ ပ ! သ ငယ ခ င တ န ႔ အတ လည ပတ ရင သႀက န အ လပ ရက တ   More info

WSE New Year Brunch

18 Apr 11:00 - 13:00 18 Apr 11:00 - 13:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
HAPPY NEW YEAR! Come and hang out with your friends and catch up with what you did over the Thingyan holiday! ပ ရ င စရ မန မ စ သစ ပ ! သ ငယ ခ င တ န ႔ အတ လည ပတ ရင သႀက န အ လပ ရက တ   More info

Holy Land Trip (19 Apr - 29 Apr 2018)

19 Apr 02:20 - 29 Apr 02:05 19 Apr 02:20 - 29 Apr 02:05 - Yangon Yangon
Navi Plus Travel Navi Plus Travel
  More info

လက္လီလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲပံု

20 Apr 09:00 20 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက လ အ ရ င ဆ င ဖ င လ စ ထ သ မ အတ က လ က န က င သ ရမည နည လမ မ မ မ လ ပ ငန အ င မင မ ႕ အတ င အတ က ဆန စစ ပ ထ က သ ႔ဆန စစ ရန အတ အက မ တ သ ထ သ စ ရင ဇယ ရ သင ပ သည လက လ လ ပ ငန မ ဝယ သ က ထ င   More info

ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု

21 Apr 09:00 21 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက အ က ငယ သ သ ႔ ဝန ထမ ပ င စ မ လ ပ က င လ သ တ င အတ က ဝန ထမ တ က အလ ပ က အ စ က မလ ပ ဘ လ ႔ခ စ နရပ သလ ? ဝန ထမ တ အတ က စည မ ဥ စည ကမ တ သတ သတ မ တ မ တ မရ တ ထ န ခ ပ ရခက ခ ပ သလ ? ဝန ထမ လစ ဘ   More info

DataCenterVirtualization(Saturday Only Course)သၾကၤန္အထူး၅၀% discount

21 Apr 13:00 - 15:00 21 Apr 13:00 - 15:00 - Yangon Yangon
HIGH TECH DEVELOPMENT HIGH TECH DEVELOPMENT
ရ ခ န လ တ Data Center Virtualization (Saturday Special) Courses 50 discount ဖင ဖ င လ စ သင ၾက ပ မည Data Center VMWare Certified Professional Level ထ လက တ ႕ Lab Setup သင ၾက ရမည ဖစ...   More info

Certificate in Professional Digital Secretarial Skills-Batch 16

21 Apr 13:00 - 17:00 21 Apr 13:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Ask-The Academy for Skill and Knowledge Ask-The Academy for Skill and Knowledge
ဒၚတင မ လ င ပ ဝင သင ၾက တ Professional Digital Secretary သင တန အမ တ စဥ (၁၆) ဖ င ပ တ မယ ပထမဆ သင တန အပ သ (၅) ဥ အတ က က ပ (၄) သ င Early Bird DISCOUNT! ဝ သန အရ ရ အလ ပ အက င အခ င အလမ အရပ   More info

သတိျပဳဖြယ္ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းစကားဝိုင္း

21 Apr 14:00 - 15:00 21 Apr 14:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Pinlon Hospital Pinlon Hospital
သတ ပ ဖ ယ ကင ဆ ရ ဂ အ ၾက င ဆ တ င ပင ခင စက ဝ င ကင ဆ င ပက သက သည အ ၾက င အရ မ က သင သ လ ပ သလ ပင လ ကင ဆ စင တ မ ဆရ ၀န မ ကင ဆ ရ ဂ အ ၾက င က န မ ရ စက ၀ င မ LIVE ပ ၀င ဆ ဖ ႔ဖ တ ခၚလ က ပ တ   More info

Super Eagles FC V Sky Lion FC (Friendly)

21 Apr 16:00 - 18:00 21 Apr 16:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Thuwunna Artificial turf Thuwunna Artificial turf
Super Eagles FC V Sky Lion FC (Friendly...   More info

ေဆးဝါးအကူ သင္တန္း ( တနဂၤေႏြ ရံုးပိတ္ရက္ သီးသန္႔ သင္တန္းပါ )

22 Apr 09:00 - 12:00 22 Apr 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
ဆ ဝ တ အ ၾက င အ ခခ သ ဘ တရ က လ လ ဖ ႔ စ တ က ရ သ မ အတ က Wecare Health Care service မ ဆ ဝ အက အထ သင တန မ ဖ င ထ ပ တယ တနဂ ရ ပ တ ရက သ သန ႔ ဖစ တ အတ က ဆ ဝ မ အ ၾက င စ တ ဝင စ သ မ join လ   More info

Customer Services နဲ႕ ဘယ္လို Sales တက္လာေအာင္လုပ္မလဲ ?

22 Apr 10:00 - 12:00 22 Apr 10:00 - 12:00 - Yangon Yangon
EPI Phone Training & Services EPI Phone Training & Services
Customer Services န ႕ ဘယ လ Sales တက လ အ င လ ပ မလ ? ဆ တ က Sales & Marketing အ တ ႔အၾက မ စ ရ သ Consultant က မတ က သ ဥ မ ဆ ပ သ မ ဖစ ပ တယ တက ရ က လ သ မ ဖ န 09 300 47 422, 09 77 9933210   More info

Sunday Only MCSA Server 2016 Course

22 Apr 15:00 - 17:00 22 Apr 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
HIGH TECH DEVELOPMENT HIGH TECH DEVELOPMENT
ရ ခ န လ တ MCSA Windows Server 2016 Course (70-740,741,742) Sunday Only သင တန ဖ င လ စ သင ၾက မည (Myanmar New Year Special Discount) Course Outline: Exam 70-740 Installation...   More info

23.4.မွာဖြင့္လွစ္မည့္သူနာျပဳအကူသင္တန္းအတြက္ ၁၀%Discoutရယူလိုက္ပါ

23 Apr 08:30 - 11:00 23 Apr 08:30 - 11:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
သၾက န အ ပ ဖ င လ စ မည သ န ပ အက သင တန အတ က မန မ န စ သစ က အထ အစ အစဥ အ န ဖင ပထမဆ က င အပ သ သင တန သ (၆) ဥ အတ က ၁၀ ရ ခ င န န Discount ရရ မည အခ င အ ရ က လက မလ တ လ က ပ န First Come...   More info

CQI - IRCA (UK) Approved ISO 14001:2015 Lead

23 Apr 09:00 - 27 Apr 17:30 23 Apr 09:00 - 27 Apr 17:30 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
င င တက အသ အမ တ ပ ISO 14001:2015 Environmental Management System Auditor အ ဖစ အသက မ ဝမ က င ပ လ သ မ အတ က CQI-IRCA Approved-ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (EMS...   More info

Kitchen hygiene nutrition class မီးဖုိေဆာင္ သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ အ

23 Apr 09:30 - 12:30 23 Apr 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
မ ဖ ဆ င သန ႔ရ င ရ န င အ ပ ရဆ င ရ အတန 3 hrs 20 000 mmk. Class taught in Myanmar language. A practical class featuring Myanmar language hand-outs. Learn about essential vitamins...   More info

BritCham Operational Excellence: Success With Presentations

24 Apr 08:30 - 16:00 24 Apr 08:30 - 16:00 - Yangon Yangon
British Chamber of Commerce Myanmar Office British Chamber of Commerce Myanmar Office
This highly practical workshop provides you with an understanding of how to prepare, organise and deliver presentations. This workshop is also useful for speaking in less formal...   More info

အေျခခံစိန္ႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ပညာသင္တန္းမ်ား ေအပရယ္လ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ တြင္ စတင္ပါမည္

24 Apr 09:00 24 Apr 09:00 - Yangon Yangon
Yangon Gemological Institute and Laboratory. Yangon Gemological Institute and Laboratory.
. က က မ က ပည သင တန ၾက င . Yangon Gemological Institute and Laboratory ( YGIL ) သည Gemological Institute of America ( GIA ) မ ပ အပ သ ကမ႓ အသ အမ တ ပ ႕ က က မ က ဒစ ပလ မ ဘ ႕ရမ စ တ ႔   More info

Certificate in Management & Organizational Skills

24 Apr 09:00 - 26 Apr 16:30 24 Apr 09:00 - 26 Apr 16:30 - Yangon Yangon
Forte Global - Centre for Learning & Development Forte Global - Centre for Learning & Development
မဂ လ ပ ... သင ရ ႕ အခ န တ က တန ဖ ရ စ အသ ခ ဖ ႔ အတ က ကၽ န မတ ႔ရ ႕ Certificate In Management & Organizational Skills ၃-ရက သင တန မ ဖ တ ခၚပ ရ စ Mingalarbar! We’d like to invite you to...   More info

Advanced cooking Class 1

24 Apr 09:30 - 12:30 24 Apr 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 1 Italian soup with chicken meatballs Quiche Lorraine (with vegetarian option) Spinach, orange and walnut salad Mustard orange...   More info

International Jazz day/festival Yangon 2018

24 Apr 19:00 - 30 Apr 23:00 24 Apr 19:00 - 30 Apr 23:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Jazz music event with Myanmar and International...   More info

Advanced cooking Class 2

25 Apr 09:30 - 12:30 25 Apr 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 2 Mexican enchiladas with chicken filling, (with vegetarian option), Enchilada sauce, Tortilla bread, Guacamole, Salsa, Choux...   More info

ทริปสายชิว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 26-28 เม.ย.

26 Apr 07:00 - 28 Apr 07:00 26 Apr 07:00 - 28 Apr 07:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห นพม า ผ า   More info

PwC 2018 Tax Update

26 Apr 08:30 - 10:30 26 Apr 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
PwC Myanmar in collaboration with AustCham Myanmar is hosting a breakfast round-table on the Draft Union Taxation Law 2018 and other proposed tax changes. Join us to hear PwC...   More info

Advanced cooking Class 3

26 Apr 09:30 - 12:30 26 Apr 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 3 Rolled pork with apple herb stuffing (chicken variation), Mustard sauce, Mushroom sauce, Spanish potato cake, Honey glazed...   More info

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေရာင္းပမာဏ

26 Apr 11:00 26 Apr 11:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
အ မတ င န ႔က န က စရ တ မ တမ ႕ရ ရ လ ? လ ပ ငန တခ မ Sales Target သတ မ တ ဖ ႔ သ ထ သင သ အရ မ ..... အ ရ င တခ မသတ မ တ မ သင က န က စရ တ က ဟ က က မရ တ က ခ က င ရမည က န က စရ တ အတ က ပန ရယ လ သ...   More info

Advanced cooking Class 4

27 Apr 09:30 - 12:30 27 Apr 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 4 Vegetarian moussaka with bechamel (white cheese) sauce, Fresh tomato sauce, Crème caramel, Menu planning ၄ သက သတ လ တ အသ အရ က ပ င   More info

Genius Business Plan-50

28 Apr 08:30 - 29 Apr 17:30 28 Apr 08:30 - 29 Apr 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
Genius Business Plan (GBP-Batch-50) , Yangon 28-29 April, 2018) သင လ ပ ငန က လ ပ င အတ င စနစ က ၿပ သင မရ လည သ ႕အလ လ လည ပတ စခ င ပ သလ မ ႐ ဖလ လ ပ ငန မ စနစ တက လ ပ ငန အ ဖစ လည ပတ ခ င...   More info

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး စတင္တည္ေထာင္နည္း

28 Apr 09:00 28 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ က အ င မင အ င လည ပတ လ ပ သလ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က   More info

ကိုကာကိုလာ လက္လီစီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း

28 Apr 09:00 - 29 Apr 05:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 05:00 - Yangon Yangon
Business Centric Network Business Centric Network
Zawgyi က က က လ လက လ စ ပ ရ ကၽ မ က င သင တန စ ရင ပ သ င ရန ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ Course Outlines: Marketing Recording Keeping Stock Control Presentation Skills Communication Skills Price...   More info

Global Leadership Careers Workshop Myanmar 2018

28 Apr 09:00 - 16:00 28 Apr 09:00 - 16:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
It’s our pleasure to invite you to participate in a unique Global Leadership Careers Workshop in the Experience Industry. During this event you will meet successful hospitality...   More info

Parami Talk Series: Sean Turnell

28 Apr 18:30 - 20:30 28 Apr 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Parami Institute of Liberal Arts and Sciences Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
Still Fiery: Banks, Money, and Mobiles in Myanmar Please join us on Saturday, April 28 for our latest Parami Talk with Dr. Sean Turnell, an economic advisor to Daw Aung San Suu...   More info

YTTN Myanmar International Conference for Teachers

29 Apr 08:00 - 11:00 29 Apr 08:00 - 11:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
  More info

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System

29 Apr 09:00 - 17:00 29 Apr 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System Foundation Course လ ပ ငန ခ င အ ရ ယ ကင ရ င ရ င က န မ ရ စ မ ခန ႔ခ မ စနစ သင တန OHSAS 18001 က အစ ထ မည ISO 45001...   More info

ဆီးခ်ိဳလူနာမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ပြဲ (၂)

29 Apr 13:00 - 15:00 29 Apr 13:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Grand Hanthar Hospital Grand Hanthar Hospital
Grand Hantha International Hospital င MMDA တ ႔ ပ ပ င က င ပ သ ဆ ခ င ဟ မ န ဆ င ရ ပည ပ ဆ ပ ဖ တ ၾက ခင ဆ ခ လ န မ အ တ ႔အၾက ဖလ ယ ပ (၂) ဆ မည ခ င စဥ ဆ ခ သ ခ ပ စ က သရ ၾက တ ႔ရ သ အခက အခ   More info

ILO လိုင္စင္ရ Trainer ျဖစ္သင္တန္း by Genius

01 May 08:30 - 05 May 17:30 01 May 08:30 - 05 May 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
ကမ႓ အလ ပ သမ အဖ ႕ ရ ႕ အသ အမ တ ပ လ င စင ရ Trainer ဖစ သင တန by Genius သင သ ၿပ ၿပ လ မန မ င င မ လ ဥ ရ သန 50 က ရ တယ မန မ င င မ 95 က သ စ ပ ရ တ က SMEs တ ဖစ တယ (By Myanmar SMEs...   More info

NLP Master Practitioner Certification Training Program

01 May 09:00 - 08 May 19:00 01 May 09:00 - 08 May 19:00 - Yangon Yangon
Zephyr , Seinn Lann So Pyay Garden Zephyr , Seinn Lann So Pyay Garden
  More info

Youth Development Workshop

01 May 09:00 - 02 May 16:00 01 May 09:00 - 02 May 16:00 - Yangon Yangon
ESC Myanmar ESC Myanmar
ဖ ႔ၿဖ စ မန မ င င အတ င င င ဖ ႔ၿဖ တ တက ရ အတ က လ ငယ မ အခန က႑မ ပ မ အ ရ ပ လ သက ႔သ ႔ အသ ပည ဗဟ သ တၾက ယ ၀ စရန ပ မ တ န အ ပ ဆ င ရ က ရမည ဖစ သည အရည အ သ မင ႔ မ သ လ သ အရင အ မစ ပၚ ပ က လ စ ရ အတ   More info

Registered Safety Officer (iboehs-usa) Course

01 May 09:00 - 02 May 17:00 01 May 09:00 - 02 May 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
Registered Safety Officer (IBOEHS,USA) မ တ ပ တင လ ပ ငန ခ င အ ရ ယ ကင ရ င ရ အရ ရ သင တန International Board Of Environmental Health and Safety, USA င WIN OSHE Safety Academy တ ႔ ပ...   More info

Basic cooking Class 1

02 May 09:30 - 12:30 02 May 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 1 Pumpkin & sweet potato soup Introduction to spices Green pea and mint soup Fresh bread rolls Sweet crepes Book this and the...   More info

ICT Development Expo 2018 (Yangon)

04 May 09:00 - 06 May 18:00 04 May 09:00 - 06 May 18:00 - Yangon Yangon
Tatmadaw Exhibition Center Tatmadaw Exhibition Center
  More info

Working at Height Safety and Tower Climbing Training

04 May 09:00 - 06 May 05:00 04 May 09:00 - 06 May 05:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
Working at Height Safety and Tower Climbing Training ( အ မင တ င အ ရ ယ ကင စ လ ပ က င ခင င တ ဝ ပၚသ ႔ အ ရ ယ ကင စ တက ရ က ခင ဆ င ရ ပည ပ သင တန ) This course is designed to understand...   More info

Irrawaddy Shield and Yangon Cup!

05 May 15:00 - 18:00 05 May 15:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Dragons Rugby Yangon Dragons Rugby
3pm Little Dragons 4pm Touch 5pm Contact Game! Dragons, Elephants Dawgs assemble...   More info

Myanmar Premium presents Together Festival Yangon 2018

05 May 16:00 - 23:30 05 May 16:00 - 23:30 - Yangon Yangon
Thuwunnabhumi Event Park Thuwunnabhumi Event Park
Together Festival Yangon is back for The 4th Edition on 5th May 2018 (Saturday). Mark your calendar and save the Date to Rave Together Time to dance, peace, love and unite with...   More info

Together Festival 2018

05 May 18:30 - 23:30 05 May 18:30 - 23:30 - Yangon Yangon
Thuwunnabhumi Event Park Thuwunnabhumi Event Park
Together Festival Yangon is back for The 4th Edition on 5th May 2018 (Saturday). The Biggest Names in the Electronic Dance Music at Thuwunnabhumi Event Park, Yangon. Don't miss...   More info

Launch: 6/5: USTIX BY Urbhanize® Instructor Training – Myanmar

06 May 13:00 - 20:00 06 May 13:00 - 20:00 - Yangon Yangon
POWER HOUSE FITNESS CLUB POWER HOUSE FITNESS CLUB
UstiX by Urbhanize Instructor Training LAUNCH Yangon, Myanmar With the creators Denisa & Dennis MAY 6th: 2018 VENUE: POWER HOUSE FITNESS CLUB 4th Floor Myanmar Plaza 192 Kaba...   More info

Digital Marketing Training

07 May 09:00 - 12:00 07 May 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
CCI France Myanmar CCI France Myanmar
To orientate economic actions and win market shares implies an efficient environment analysis that considers strategic elements and shows up opportunities in a clear and...   More info

Summer Leadership Program 2018

07 May 10:00 - 15:00 07 May 10:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Connect University Connect University
အ မရ ကန တက သ လ Connect University မ ဖ င လ စ သ Summer Leadership Program က မလ (၇) ရက န တ င စတင ဖ င လ စ သ မည ဖစ ပ သည တက သ လ ၀င တန (သ ) IGCSE ဖဆ ထ သ က င သ က င သ မ အတ က Eng စ စ မ ရည င...   More info

Basic cooking Class 2

09 May 09:30 - 12:30 09 May 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 2 Instant tomato ragu sauce with Mushroom/Bolognese variation Introduction to herbs Al dente instant pasta Rainbow salad with fetta...   More info

Professional Civil Engineering Course Orientation

09 May 10:00 - 12 May 11:45 09 May 10:00 - 12 May 11:45 - Yangon Yangon
King Group Institute King Group Institute
9/May/2018 န႕မ စ ပ ရ ခ န ပင ပ တန ခ သစ မ စတင ဖ င လ စ ပ မည Certificate in Professional Civil Engineering အင ဂ င န ယ မ Construction လ ပ ငန တ င professional ၿပ လ သ မ အတ က လ ပ ငန ခ   More info

How to run a company with a single Management Software

10 May 08:00 - 10:00 10 May 08:00 - 10:00 - Yangon Yangon
CCI France Myanmar CCI France Myanmar
How to run a company with a single Management Software: all your business needs covered in a one-stop solution How difficult would it be to use a single software to manage your...   More info

Complast Myanmar 2018/ 緬甸塑橡膠展

10 May 10:00 - 12 May 18:00 10 May 10:00 - 12 May 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Complast Myanmar 2018 緬甸塑橡膠展 Date: 10-12 May. 2018 Location: TATMADAW/仰光.緬甸 http:/complastexpo.in/myanmar2018/ - 緬甸正式成為緬甸聯邦共和國 也被稱為緬甸 是東南亞與孟加拉國 印度 中國 老撾和泰國接壤的主權國家 也是東盟社會的重要成員   More info

Biggest Home Loan Expo At Myanmar Plaza

11 May 09:00 - 13 May 21:00 11 May 09:00 - 13 May 21:00 - Yangon Yangon
Myanmar Plaza Myanmar Plaza
ဘဏ ခ င န ႔ စ ရ ည အရစ က ဝယ ယ င မယ Biggest Home Loan Expo At Myanmar Plaza https:/goo.gl/iVcxU9 ပပ က တက ရ က လ ပ က အခမ စ ရင ပ သ င န င ပ ၿပ ရန က န ၿမ ႔ရ ႕ တန ဖ သင တ တ က ခန တစ ခန   More info

Basic First Aid for Myanmar speakers

11 May 09:00 - 12:00 11 May 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Conducted by Omni the OMNI Basic first Aid Training course provides participants with skills and knowledge to be a First Aid...   More info

Occupational Safety and Health Specialist (OSHAcademy USA)

12 May 08:30 - 16 May 17:30 12 May 08:30 - 16 May 17:30 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
လ ပ ငန ခ င အ ရ ယ ကင ရ င ရ အရ ရ သင တန OSHAcademy, USA Authorized Training provider ၿဖစ သ WIN OSHE SAFETY Academy ( World Safety Organization(WSO), National office for Myanmar)   More info

TSGH AEG Basic EUS Hands-on Workshop

12 May 09:00 - 13 May 12:00 12 May 09:00 - 13 May 12:00 - Yangon Yangon
Thingangyun Sanpya General Hospital Thingangyun Sanpya General Hospital
Course Director: Prof Nwe...   More info

2018 Rose Garden Hotel Wedding Fair

12 May 09:00 - 13 May 17:00 12 May 09:00 - 13 May 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Save the date! More detail to...   More info

Arduino Day Yangon - 2018

12 May 09:00 - 17:00 12 May 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
MICT Park MICT Park
Arduino Day 2018 Yangon 09:00 Check In/Registration 09:30 Opening/Arduino Introduction 10:00 Local Makers Networking and Hangout 10:30 Exhibition of Arduino based projects by...   More info

Information Technology(IT) Career Talk to work in Japan

12 May 12:30 - 15:00 12 May 12:30 - 15:00 - Yangon Yangon
Acromm Acromm
Zawgyi အ လ မဂ လ ပ ကၽ န တ တ ႔ Acroquest Myanmar Technology မ လ မယ မလ(၁၂) ရက န႔မ က င ပမယ IT Career Talk to work in Japan ဆ တ event လ န ႔ မ တ ဆက ပ ခ င ပ တယ အ လ သ တ အတ င ပ ဂ ပန...   More info

Korea trip ( 14 May-20May '18)

14 May 18:55 - 20 May 10:05 14 May 18:55 - 20 May 10:05 - Yangon Yangon
Navi Plus Travel Navi Plus Travel
  More info

Basic cooking Class 3

16 May 09:30 - 12:30 16 May 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 3 Crumbed pork Panfried chicken, Baked fish Steamed herbed vegetables Ratatouille Book this and the remaining Basic classes and...   More info

Passage to India Spoons Supper “ဇြန္း” ညေနစာ

17 May 18:30 - 21:30 17 May 18:30 - 21:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
Spoons supper ဇ န ည နစ Come and have a home-cooked meal and meet nice people. From puri to lassi, the Spoons' next vegetarian supper menu will be special: Potato Puri with fresh...   More info

Foundations of YOGA 3-week course

17 May 19:15 - 20:30 17 May 19:15 - 20:30 - Yangon Yangon
Yangon Yoga House Yangon Yoga House
A 6-Session Beginner's Course with Imogen May 17 June 3, 2018 at YYH Downtown This six-session course is designed for students who are brand new to yoga as well as students who...   More info

Miss and Mrs Yangon Myanmar World Queen and Mr Myanmar

20 May 09:00 - 19:00 20 May 09:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
World Biggest Pageant Miss & Mrs World Queen and Mr Myanmar Date of Myanmar finale: 20th May 2018 Venue : Indoor Stadium Audition in Yangon: 12th January 8th February and 7th...   More info

Business for Youngster by Genius (BYG)

21 May 09:00 - 25 May 17:00 21 May 09:00 - 25 May 17:00 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
Business for Youngster by Genius(BYG)-01 (အသက 16-25 စ အတ င ရ Youth မ အတ က သ သန ႕ သင တန ဖစ ပ တယ ) ဆယ တန စ မ ပ ႀက ဖၿပ သ ရင တက သ လ တက ဖ ႕ စ င နတ အခ န တ က အက ရ စ သ ဖ ႕ လ ပ တယ မ   More info

BritCham Operational Excellence: Handling Meetings with Confiden

22 May 08:30 - 16:00 22 May 08:30 - 16:00 - Yangon Yangon
British Chamber of Commerce Myanmar Office British Chamber of Commerce Myanmar Office
This highly practical workshop provides you with the language and techniques you need to confidently participate in meetings. Benefits By the end of this workshop you will...   More info

Basic cooking Class 4

23 May 09:30 - 12:30 23 May 09:30 - 12:30 - Yangon Yangon
Three Good Spoons Three Good Spoons
ၿမန မ စက ၿပ အတ က ၀၉-၇၆၉-၇၀၇-၁၇၅ က ခၚဆ ပ Class 4 Mini muffins 3 flavour variations Oatmeal honey cookies Shortcrust pastry Apple galette with savoury variation Book this and the...   More info

Indochine Cup 2018 - Yangon

26 May 09:00 - 18:00 26 May 09:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
Teams from across the region will travel to Yangon for Myanmar's first international rugby competition. Men's contact, mixed touch, and kids games will be played in a festival of...   More info

Alumni Reunion in Yangon 2018

26 May 17:00 - 20:30 26 May 17:00 - 20:30 - Yangon Yangon
Time Out Sports Bar Time Out Sports Bar
Calling all Myanmar Alumni! PSB Academy warmly invites you to join us for a weekend of laughter, friendship and nostalgia! This event is complimentary and exclusive to all PSB...   More info

2nd American Trade Show 2018 Yangon

01 Jun 09:00 - 03 Jun 17:00 01 Jun 09:00 - 03 Jun 17:00 - Yangon Yangon
Tatmadaw Exhibition Center Tatmadaw Exhibition Center
2nd American Trade Show 2018 Yangon 1st 3rd June Tatmadaw Exhibition Hall, Yangon MPS Co., Ltd မ စ စဥ က င ပတ ဒ တ ယအႀက မ မ က American Trade Show Yangon က ရန က န ၿမ ႕ ဥ ဝ စ ရလ   More info

Pot Bellied Pigs Tour to Yangon

08 Jun 12:00 - 10 Jun 15:00 08 Jun 12:00 - 10 Jun 15:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
The Pot Bellied Pigs RFC Hong Kong are a social rugby team based in Hong Kong, but with members throughout the World. While not playing in the regular club leagues in Hong Kong...   More info

TIC International Conference 2018

09 Jun 14:00 - 16:00 09 Jun 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
န င င တက မ အ တ ႕အၾက ရင ဆရ ဆရ မ မ က မန မ န င င ရ လ ငယ မ အန ဂတ ဖ ၿဖ တ တက ရ အတ က ဟ တယ န င ခရ သ လ ရ န င ပတ သက သ အဆင မင ပည ရ အ ၾက င သ က င စရ မ က ဆ ဟ ပ ပ မည ဖစ ပ သ ဖင တက သ လ ၀င တန ဖဆ ထ   More info

ProPak Asia

13 Jun 10:00 - 16 Jun 18:00 13 Jun 10:00 - 16 Jun 18:00 - Yangon Yangon
ProPak Myanmar ProPak Myanmar
ProPak Asia is the No. 1 and largest industry event of its kind in Asia. It’s Asia’s best platform to connect to the regions rapidly expanding processing and packaging industries...   More info

ทริปพม่าเสริมเฮง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน-สิเรียม 21-24 มิ.ย. 61

21 Jun 07:00 - 24 Jun 21:00 21 Jun 07:00 - 24 Jun 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล เสร มเฮง ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน-ส เร ยม 4 ว น 3 ค น (ชเวดากอง-พระธาต อ นทร แขวน-เทพท นใจ 3 องค ไหว พระอ ปค ตศ กด ส ทธ แห งเม องส เร ยม) เท ยวพม า...   More info

The 3rd annual European Food Festival

28 Jul 13:00 - 22:00 28 Jul 13:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
The Chaines des Rotisseurs Baillage du Myanmar is delighted to announce the third European Food festival, to be held again at Yangon's’ Rose Garden Hotel on July 28 th 2018...   More info


© 2018 Siguez