မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ။

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Mandalay Mandalay
Central Park's Pizza Central Park's Pizza
English version below မ လ မ .ရ လ ပ ငန ရ င မ စ န .ဥ တ ထ င လ ပ ငန ရ င မ (Entrepreneur) အတ က စ စည ပ တ .ဆ Networking လ ပ ရန ပ လ ပထမဥ ဆ အၾက မ က င ပ ခင ဖစ ပ သည နရ က တ ၆၆ လမ င ၃၂ လမ ရ...   More info

Unleash your Leadership Potential – ULP

28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 - Mandalay Mandalay
Royal Mingalar Hotel Royal Mingalar Hotel
မ တ ဆ က ၽန တ တ ႔ဆ မ အခ န ၂ ရက သ ပ ပ .. ၂ ရက တ အတ င မ မ ရ ႕ Leadership Skill က လ ဝ ပ င လ သ အ င မ မ ရ ႕ ခ င ဆ င မ စ မ ရည မ ဘ တ လ အပ နသလ ဆ တ က သတ ပ မ အ င ထ ရ က တ နည စနစ တ န ႔ သင ၾ   More info

Basic Caregiver training for Special Needs Children MDY

28 Apr 21:00 - 30 Apr 15:30 28 Apr 21:00 - 30 Apr 15:30 - Mandalay Mandalay
ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး) ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
Basic Care giver training for Special Needs Children (မ လ ၿမ ႕) ဗဟၼစ ရ လ မ က ည ရ အသင တ င New Life Foundationန င New Hope Association ပ ပ င က င ပမည အထ စ င ရ က မ လ အပ သ က လ မ မ ဘ   More info

Teaching with MUSIC & STORY (SKC-HQ)1/5/2018

01 May 09:00 - 15:00 01 May 09:00 - 15:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
မ ႀက သ ခ င ကဗ ပ ပင မ ဖင သင ၾက နည (၁)ရက သင တန တန ခ ၁ 22 April 2018 (9am to 3pm) SKC Sein Pann 09789559400/09962416047 တန ခ ၂ 1 May 2018 (9am to 3pm) Skc မ က ပင 09448014021...   More info

SKC ECCD Weekends (5/6/12/13/19/20)May2018 (8am-10am)

05 May 08:00 - 18 May 10:00 05 May 08:00 - 18 May 10:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
SKC HQ ECCD အပတ စဥ သင တန (မ လ မ ႔ ) ၃ပတ တ Certificate in Early Childhood Care and Development သင တန ၾက-၈ သ င က ပ န႔ရက အခ န 5/5/2018 6/5/2018 12/5/2018-13/5/18 19/5/2018-20...   More info

Preschool Founder Training (7/5- 25/5/2018) 9AM-5PM

07 May 09:00 - 21 May 05:00 07 May 09:00 - 21 May 05:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
Preschool Founder Training SKC စနစ က သ မ ႀက တည ထ င နည 7/5/2018 25/5/2018 Mon to Fri, 9am to 5pm စ တ ႕လက တ ႕ (၁၅)ရက သင တန သင တန ၾက ၅သ န ဤသင တန ၿပ ဆ ပ က SKCနည ပည ဖင စ ပ ဖစ န   More info

ทริปตามรอยชาวโยเดีย(ที่)คิดถึง 11-14 พ.ค. 61

11 May 08:00 - 14 May 17:00 11 May 08:00 - 14 May 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
ทร ปตามรอยชาวโยเด ย(ท )ค ดถ ง ม ณฑะเลย อ งวะ-อมระป ระ-สกายน ม งก น 4 ว น 3 ค น (บ นบางกอกแอร เวย นะจ ะ) ทร ปพ เศษ ท จ ดข นสำหร บผ ท ช นชอบเร องราวทางประว ต ศาสตร โดยเฉพาะ ร...   More info

SKC(5)ECCD Weekends 19/5/2018 - 3/6/2018(8am-10am)

19 May 08:00 - 02 Jun 08:00 19 May 08:00 - 02 Jun 08:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
SKC(5)ECCD အပတ စဥ သင တန (မ လ မ ႔ ) Certificate in Early Childhood Care and Development သင တန ၾက-၈ သ င က ပ န႔ရက အခ န 19/5/2018 3/6/2018 (အပတ စဥ စ န တနဂ ) (8am-10am) ပထမ၁၀ဥ...   More info

International Bus & Truck Expo

19 May 09:00 - 22 May 12:00 19 May 09:00 - 22 May 12:00 - Mandalay Mandalay
Ma Naw Ya Man Ma Naw Ya Man
မ လ ၿမ ႕တ င ပထမဆ င အႀက မ ဆ INTERNATIONAL BUS & TRUCK EXPO ပပ ႀက တ င ပ ၀င ပသ ရ င ခ ဖ ႔ ခ စ ခင စ ဖင ဖ တ ခၚအပ ပ တယ ခင ဗ Organized by : C & D Group of Co.,Ltd Hot Line : 09972994700...   More info

6th Japan Expo & Automotive Show 2018 Mandalay

25 May 10:00 - 27 May 19:00 25 May 10:00 - 27 May 19:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay City Development Committee Mandalay City Development Committee
အရည အ သ မင Japan Products တ န ႔ Automotive Products တ က တ နရ တည မ စ စည ပသ ရ င ခ င မယ မ လ ၿမ ႕ တ င ၆ ႀက မ မ က Japan Expo and Automotive Show 2018 Mandalay ပ ပ င ပ ဝင င ရန အခ ပ စ   More info

SKC ECCD 2Days 26/5/2018 - 27/5/2018 (9am-4pm)

26 May 09:00 - 27 May 16:00 26 May 09:00 - 27 May 16:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
SKC ECCD (၂)ရက သင တန (မ လ မ ႔ ) Certificate in Early Childhood Care and Development သင တန ၾက-၈ သ င က ပ န႔ရက အခ န 26/5/2018 27/5/2018 (9am-4pm) ပထမ ၁၀ဥ ၅ သ င က ပ အခ န က လ   More info

Miss and Mrs Naypyidaw Myanmar World Queen and Mr Myanmar

02 Jun 10:00 - 20:00 02 Jun 10:00 - 20:00 - Mandalay Mandalay
Naypyidaw Naypyidaw
World Biggest Pageant Miss & Mrs World Queen and Mr Myanmar Date : 2nd June 2018 Venue : TBD Audition : Naypyidaw - We will choose Mr, Miss and Mrs Naypyidaw who will contest...   More info

Cattleya Floral Training 2018 ပန္းထိုးသင္တန္း

01 Aug 11:00 - 31 Aug 16:00 01 Aug 11:00 - 31 Aug 16:00 - Mandalay Mandalay
Cattleya Floral Service - Mandalay Cattleya Floral Service - Mandalay
ပန ထ သင တန အတ က အ က ပ link တ င ၾက တင စရင ပ င ပ သည https:/goo.gl/forms/aybnLcN5L7kjq07k1 ပန ထ သင တန fee က တ ႔ န ရင ပန လည Announce လ ပ ပ ပ မည စ စဥ စ တ င မ လ မ ႕ ပန ၀ သန ရ င မ အ င...   More info

ทริปตามรอยชาวโยเดีย(ที่)คิดถึง 15-18 พ.ย. 61

15 Nov 08:00 - 18 Nov 17:00 15 Nov 08:00 - 18 Nov 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
ทร ปตามรอยชาวโยเด ย(ท )ค ดถ ง ม ณฑะเลย อ งวะ-อมระป ระ-สกายน ม งก น 4 ว น 3 ค น (บ นบางกอกแอร เวย นะจ ะ) ทร ปพ เศษ ท จ ดข นสำหร บผ ท ช นชอบเร องราวทางประว ต ศาสตร โดยเฉพาะ ร...   More info


© 2018 Siguez