ทริปตามรอยชาวโยเดีย(ที่)คิดถึง 11-14 พ.ค. 61

11 May 08:00 - 14 May 17:00 11 May 08:00 - 14 May 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
ทร ปตามรอยชาวโยเด ย(ท )ค ดถ ง ม ณฑะเลย อ งวะ-อมระป ระ-สกายน ม งก น 4 ว น 3 ค น (บ นบางกอกแอร เวย นะจ ะ) ทร ปพ เศษ ท จ ดข นสำหร บผ ท ช นชอบเร องราวทางประว ต ศาสตร โดยเฉพาะ ร...   More info

6th Japan Expo & Automotive Show 2018 Mandalay

25 May 10:00 - 27 May 19:00 25 May 10:00 - 27 May 19:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay City Development Committee Mandalay City Development Committee
အရည အ သ မင Japan Products တ န ႔ Automotive Products တ က တ နရ တည မ စ စည ပသ ရ င ခ င မယ မ လ ၿမ ႕ တ င ၆ ႀက မ မ က Japan Expo and Automotive Show 2018 Mandalay ပ ပ င ပ ဝင င ရန အခ ပ စ   More info

Cattleya Floral Training 2018 ပန္းထိုးသင္တန္း

01 Aug 11:00 - 31 Aug 16:00 01 Aug 11:00 - 31 Aug 16:00 - Mandalay Mandalay
Cattleya Floral Service - Mandalay Cattleya Floral Service - Mandalay
ပန ထ သင တန အတ က အ က ပ link တ င ၾက တင စရင ပ င ပ သည https:/goo.gl/forms/aybnLcN5L7kjq07k1 ပန ထ သင တန fee က တ ႔ န ရင ပန လည Announce လ ပ ပ ပ မည စ စဥ စ တ င မ လ မ ႕ ပန ၀ သန ရ င မ အ င...   More info

ทริปตามรอยชาวโยเดีย(ที่)คิดถึง 15-18 พ.ย. 61

15 Nov 08:00 - 18 Nov 17:00 15 Nov 08:00 - 18 Nov 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
ทร ปตามรอยชาวโยเด ย(ท )ค ดถ ง ม ณฑะเลย อ งวะ-อมระป ระ-สกายน ม งก น 4 ว น 3 ค น (บ นบางกอกแอร เวย นะจ ะ) ทร ปพ เศษ ท จ ดข นสำหร บผ ท ช นชอบเร องราวทางประว ต ศาสตร โดยเฉพาะ ร...   More info


© 2018 Siguez