ထက္ျမက္ေသာ မန္ေနဂ်ာ ပီျပင္ထိေရာက္ေသာေခါင္းေဆာင္

25 Nov 08:30 - 11:00 25 Nov 08:30 - 11:00 - Mandale Mandale
HOTEL Marvel Mandalay HOTEL Marvel Mandalay
လ ပ ငန ခ င အသ သ ရ ၀န ထမ မ က ႀက ၾကပ စ မ နရ သ မန နဂ မ ထ မန နဂ မ အ စ မ ခန ႔ခ က လ ပ ငန တစ ခ လ က ဥ ဆ င နရ သ လ ပ ငန ရ င မ အတ က Managerial skills Leadership skills မ မ ၀ ပ ရန င လ ပ ငန မ   More info

Business Planning Training @Mandalay

25 Nov 08:30 - 26 Nov 17:30 25 Nov 08:30 - 26 Nov 17:30 - Mandale Mandale
Hotelmandalay2015 Hotelmandalay2015
မ လ မ ႕မ ဖ င မယ Business Plan သင တန (Business Plan Batch-08) မ လ မ ႕ င ႕ အန တ၀ က မ လ ပ ငန ရ င မ က ယ ပ င လ ပ ငန လ ပ လ သ မ အတ က (November 25-26, 2017 ) မ Hotel Mandalay (37 x 38 ၾ   More info

BUILK X SHERA for Mandalay Constructions

02 Dec 09:00 - 17:00 02 Dec 09:00 - 17:00 - Mandale Mandale
Hotelmandalay2015 Hotelmandalay2015
မဂ လ ပ မ လ ဆ က လ ပ ရ လ က အတ က Builk Workshop အစ အစဥ လ ပ ဆ က လ ပ ရ လ ပ ငန တ က ပ မ စနစ က က င မ န တ လ ပ ငန လည ပတ မ တ က ဖ ဆ င ပ န င တ အခမ Software အ ၾက င လ လ ခ င ရမယ အသ ပ ခ င လ ရမယ...   More info

❉ 3/2018 Katyslimclub : มัณฑะเลย์ ชมทะเลเจดีย์ พุกาม อินเล พม่า

18 Aug 10:00 - 21 Aug 21:00 18 Aug 10:00 - 21 Aug 21:00 - Mandale Mandale
ရွမ္းေလးက်ြန္း အမရပူရျမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး ရွမ္းေလးက်ြန္း အမရပူရျမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး
  More info


© 2017 Siguez