ေပင္ ၁) သှာံ တၛဲထၞးဆႏၵအလုံဂကူမန္၊ကိစၥ ယမုဒဒန္တၠအ္ခမုိင္

19 Mar 08:00 - 13:00 19 Mar 08:00 - 13:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Mawlamyine Mawlamyine
သ လ င တ တ ( ခ င ဆ ) အမည အဓမၼ ပ င လ ခ ရ ခင ဆ င ရ ဒ တ ယအႀက မ ဆ ၵ ဖ ထ တ ပ (၅)လ ပည ခ ႔ ပ (၁၉.၃.၂၀၁၇) (၁၉.၈.၂၀၁၇) NLD အစ ရ မတရ အဓမၼ ပ မ ခ ႔သည မ က မ မ႔ ပ က စလ တ တ . . . တစ နရ...   More info

ေပဲါဆု္ဂဗ ပၚပရအ္တင္နင္ဂေကာံ သင္သမတ္မန္ဂမၜဳိင္

19 Nov 09:00 - 16:00 19 Nov 09:00 - 16:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Mawlamyine Mawlamyine
ထမ က ရ ပ ရ လၼင က မၜ န လ က လ လ င ၾတ အစ အဇန လ ဂတ လည တ သင သမတ မန သ ၂   More info


© 2018 Siguez