စြန္႔ဦးစီးပြားစြမ္းေဆာင္မႈပညာႏွင္႔စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းသင္တန္း

24 Feb 09:00 - 08 Mar 16:00 24 Feb 09:00 - 08 Mar 16:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Community Learning Center Mawlamyine Community Learning Center Mawlamyine
လ ငယ တ ယ က အ န ဖင စ ပ ရ လ ပ က င လ ပ သလ ? လ ငယ လ ပ ငန ရ င ဖစ လ ပ သလ ? စ က က က ကၽ မ က င စ လ လ တတ လ ပ သလ ? စ ပ ရ က ဘယ ကစ လ လ ရမယ မသ သ တ ... စ ပ ရ တခ လည ပတ ပ က လ လ ထ လ သ တ အတ   More info

ေပင္ ၁) သှာံ တၛဲထၞးဆႏၵအလုံဂကူမန္၊ကိစၥ ယမုဒဒန္တၠအ္ခမုိင္

19 Mar 08:00 - 13:00 19 Mar 08:00 - 13:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Mawlamyine Mawlamyine
သ လ င တ တ ( ခ င ဆ ) အမည အဓမၼ ပ င လ ခ ရ ခင ဆ င ရ ဒ တ ယအႀက မ ဆ ၵ ဖ ထ တ ပ (၅)လ ပည ခ ႔ ပ (၁၉.၃.၂၀၁၇) (၁၉.၈.၂၀၁၇) NLD အစ ရ မတရ အဓမၼ ပ မ ခ ႔သည မ က မ မ႔ ပ က စလ တ တ . . . တစ နရ...   More info

ေပဲါဆု္ဂဗ ပၚပရအ္တင္နင္ဂေကာံ သင္သမတ္မန္ဂမၜဳိင္

19 Nov 09:00 - 16:00 19 Nov 09:00 - 16:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Mawlamyine Mawlamyine
ထမ က ရ ပ ရ လၼင က မၜ န လ က လ လ င ၾတ အစ အဇန လ ဂတ လည တ သင သမတ မန သ ၂   More info


© 2018 Siguez