ေပဲါဆက္မိတ္ ဌာန္သဇိုင္အဲနာဲ

ေပဲါဆက္မိတ္ ဌာန္သဇိုင္အဲနာဲ14 Jan 09:00 - 15:00 - Mawlamyine
Mawlamyine

Route

သြက္ဂြံဆက္မိတ္ဌာန္သဇုိင္အဲနာဲ ကုေကာန္ဂကူမန္ဂွ္
ႏူဌာန္သဇုိင္အဲနာဲတအ္ ျပဳေျပင္ရန္လ၀္ သှာံ ၂၀၂၀ ဂိတု ဇႏၷ၀ါရီ စၼတ္တၛဲ ၁၄ ဂွ္ မဒွ္ရ။© 2019 Siguez