လူငယ္-တရားသင္တန္း

18 Mar 16:00 18 Mar 16:00 - Mingaladon Mingaladon
ဓမၼဂုဏ္ေရာင္ဆရာေတာ္ ဓမၼဂုဏ္ေရာင္ဆရာေတာ္
ဓမၼဂ ဏ ရ င မဟ စည က ယရပ က က (၈/၉)လမ အမ တ (၃)လမ မ မဂ လ ဒ ၿမ ႕နယ တ င ဓမၼဂ ဏ ရ င ဆရ တ မ န႔အထ မ အမ တ အ ဖစ စ စဥ က င ပအပ သ ၁၀-ႀက မ မ က လ ငယ မ အတ က အထ တရ သင တန က ၁၃၇၉-ခ စ တန ခ လ   More info

၄၆-ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ

25 Mar 09:00 25 Mar 09:00 - Mingaladon Mingaladon
ဓမၼဂုဏ္ေရာင္ဆရာေတာ္ ဓမၼဂုဏ္ေရာင္ဆရာေတာ္
၁၃၇၉-ခ စ တန ခ လဆန (၉)ရက န႔ (25-3-2018) တနဂ န႔တ င မဟ စည န ယက ဓမၼဂ ဏ ရ င ဆရ တ ဘဒၵ တဇ ၵ ၄၆-စ ပည မ န႔အလ တ မဂ လ က င ပမည ဖစ ပ ၾက င တပည ဒက ဒက မအ ပ င တ ႔အ ႀက တင သ စအပ ပ သ   More info


© 2018 Siguez