လူငယ္-တရားသင္တန္း

18 Mar 16:00 18 Mar 16:00 - Mingaladon Mingaladon
Dhamma Gone Yaung Mahasi Dhamma Gone Yaung Mahasi
ဤပ ႔စ အ share-လ ပ ပ ခင ဖင အခမ က သ လ ယ ပ ဓမၼဂ ဏ ရ င မဟ စည က ယရပ က က (၈/၉)လမ အမ တ (၃)လမ မ မဂ လ ဒ ၿမ ႕နယ တ င ဓမၼဂ ဏ ရ င ဆရ တ မ န႔အထ မ အမ တ အ ဖစ စ စဥ က င ပအပ သ ၁၀-ႀက မ မ က   More info

၄၆-ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ

25 Mar 09:00 25 Mar 09:00 - Mingaladon Mingaladon
Dhamma Gone Yaung Mahasi Dhamma Gone Yaung Mahasi
၁၃၇၉-ခ စ တန ခ လဆန (၉)ရက န႔ (25-3-2018) တနဂ န႔တ င မဟ စည န ယက ဓမၼဂ ဏ ရ င ဆရ တ ဘဒၵ တဇ ၵ ၄၆-စ ပည မ န႔အလ တ မဂ လ က င ပမည ဖစ ပ ၾက င တပည ဒက ဒက မအ ပ င တ ႔အ ႀက တင သ စအပ ပ သ   More info

သၾကၤန္တြင္း တရားစခန္းပြဲ

12 Apr 16:00 - 17 Apr 16:00 12 Apr 16:00 - 17 Apr 16:00 - Mingaladon Mingaladon
Dhamma Gone Yaung Mahasi Dhamma Gone Yaung Mahasi
ဤပ ႔စ အ share-လ ပ ပ ခင ဖင အခမ က သ လ ရယ ပ မဂ လ ဒ ၿမ ႕နယ အမ တ (၃)လမ မႀက ပ လ အ မ ရ မ တ တ င အန ဓမၼဂ ဏ ရ င မဟ စည 12-4-2018-မ 17-4-2018-အထ ဖ င လ စ မည သၾက န အထ တရ စခန တရ စခန ဝင...   More info


© 2018 Siguez