4H Targeting Life Skills Training

05 Jan 09:00 - 07 Jan 17:00 05 Jan 09:00 - 07 Jan 17:00 - Old Lashio Old Lashio
KHAM KU CENTER KHAM KU CENTER
ဘဝမ ထ ခၽ န ထက မတ ၿပ အ င မင နသ တ င မ တ က တ ရည မ န ခ က တ ရ ၾကတယ သင သည အသက (၁၆) စ င (၂၅) စ အတ င ဘဝမ ထ ခၽ န အ င မင လ တယ ဘဝအသ အ မင တ ပ င လ တယ ဘဝမ ရည ရ ယ ခ က ရ ရ အဓ ပၸ ယ ရ ရ န ႕ နထ င   More info

Designing Your Life via NLP

27 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 27 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 - Old Lashio Old Lashio
KHAM KU CENTER KHAM KU CENTER
အက အဝတ အစ ဝယ မယ ဆ ရင တ င ကၽ န တ တ ႕ဟ ဒ ဇ င က အရင ၾကည တတ ၾကတယ နစရ အ မ ဆ က မယ ဆ ရင လည ဒ ဇ င အရင ဆ ၾကည ၿပ မ တန ဖ သတ မ တ ၾကတယ လ နရ တက မ ဒ ဇ င တ န ႕ အလ ဆင ၿပ တန ဖ မ င တင ၾကတယ ဒ ပမ   More info


© 2017 Siguez