Past Events

2017 Mid - Year Myanma Gems Emporium

12 Dec 07:00 - 21 Dec 17:30 12 Dec 07:00 - 21 Dec 17:30 - Pyinmana Pyinmana
Maniyadanar Emporium Hall Maniyadanar Emporium Hall
သယ ဇ တ င သဘ ၀ပတ ၀န က င ထ န သ မ ရ ၀န ႀက ဌ န ႀက ၾကပ မ ဖင မန မ က က မ က ရတန ပပ ဗဟ က မတ သည ၂၀၁၇ ခ စ စ လယ မန မ က က မ က ရတန ပပ က န ပည တ မဏ ရတန က က စ မ ခန မတ င ဒ ဇင ဘ လ (၁၂) ရက မ (၂၁)ရက အ   More info


© 2017 Siguez