ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ပံု (ေတာင္ႀကီး)

05 May 09:00 05 May 09:00 - Taunggyi Taunggyi
BH HOTEL BH HOTEL
တ င ႀက ၿမ ႕ BH Hotel တ င ပ လ ပ မည Business Plan ရ ဆ နည သင တန က ယ ပ င စ ပ ရ တခ စတင ဖ ႔ ပင ဆင နပ သလ ? လက ရ စ ပ ရ က အ င မင အ င လည ပတ လ ပ သလ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ   More info


© 2018 Siguez