ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ သင္တန္း

24 Feb 09:00 - 17:00 24 Feb 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

Myanmar Tax Law (One Day Short Course)

03 Mar 09:00 - 17:00 03 Mar 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

Myanmar Tax Law (One Day Short Course)

17 Mar 09:00 - 17:00 17 Mar 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

Myanmar Tax Law (One Day Short Course)

31 Mar 09:00 - 17:00 31 Mar 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info


© 2018 Siguez