Past Events

အပိုလိုေဆးရံုမွ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ လူနာမ်ား၏ ေတြ့ဆံုပြဲ

21 Sep 13:00 - 17:00 21 Sep 13:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Grand United Hotel Grand United Hotel
အသည က က ကပ ကင ဆ ရ ဂ လ န ဟ င လ န သစ မ န င အ ခ စ တ ပ ဝင စ သ မည သ မဆ အပ လ ဆ ရ (နယ ဒလ )မ အသည က က ကပ ဓ ရ င ခည အထ က ဆရ ဝန ၾက မ န င တ ႕ဆ ပ အခမ အန သ ႔ တက ရ က ၾကပ ရန ဖ တ ၾက အပ ပ သည န တ ရ...   More info


© 2017 Siguez