Past Events

အမွတ္စဥ္ (၄) ပညာဒါန အဂၤလိပ္စကားေျပာ

18 Nov 16:00 18 Nov 16:00 - Yangon Yangon
Let's Speak English - အဂၤလိပ္စကား ေၿပာႀကမယ္ Let's Speak English - အဂၤလိပ္စကား ေၿပာႀကမယ္
အမ တ စဥ (၄) ပည ဒ န အဂ လ ပ စက ပ ရန က န ပ ဇ န တ င သင တန က င တ င ပည ဒ န အမ တ စဥ (၄) က (၁၈.၁၁.၂၀၁၇) စတင ဖ င လ စ တ မ ဖစ လ ႕ စ ရင မ ပ သ င င ပ ၿပ စတင ရက ၁၈-၁၁-၂၀၁၇ (စ န) န႕ စ န တ   More info


© 2017 Siguez