စီးပြားေရးတခု စနစ္တက် တည္ေထာင္ပံု

16 Dec 09:00 - 17 Dec 17:00 16 Dec 09:00 - 17 Dec 17:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ စတင ခ င ၿပ လ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က တတ လ ပ သလ...   More info

License Trainer(ILO) ဆရာျဖစ္သင္တန္း

24 Dec 09:00 - 17:00 24 Dec 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
Action Learning ဖင သင ၾက ပ မည ILO အသ မ တ ပ SIYB License Trainer ဆရ ဖစ သင တန သ အ ရ င လက တ ႕ ပ င စပ သင ၾက မ ႕ ဖစ တ အတ က စ က က စရ မလ ပ အတ တက လ လ သင ယ ရ ဖင ယ ၾကည မ ႔ရ သ Trainer တစ   More info

License Trainer ဆရာျဖစ္သင္တန္း

24 Dec 21:00 - 25 Dec 17:00 24 Dec 21:00 - 25 Dec 17:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
Action Learning ဖင သင ၾက ပ မည ILO အသ မ တ ပ SIYB License Trainer ဆရ ဖစ သင တန သ အ ရ င လက တ ႕ ပ င စပ သင ၾက မ ႕ ဖစ တ အတ က စ က က စရ မလ ပ အတ တက လ လ သင ယ ရ ဖင ယ ၾကည မ ႔ရ သ Trainer တစ   More info


© 2017 Siguez