Business Plan

21 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 21 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ စတင ခ င ၿပ လ ? အ င ၿမင စမယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က တတ လ ပ သလ...   More info

SME Management

07 Nov 18:00 - 08 Nov 20:00 07 Nov 18:00 - 08 Nov 20:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လစဥ လတ င အရင န င အ မတ င မ က ခ ခ ဖ ႔ ခက ခ နပ သလ ? ပစၥည အဝင အထ က စ ရင တ က မ တ သ ဖ ႔ စ ရင ဇယ တ မရ ဘ လ ? မတ က ပ သ က န က စရ တ တ က စနစ တက တ က ခ က လ ပ သလ ? စ သက သ ပ အရည အ သ က င တ ႔   More info


© 2017 Siguez