ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေရာင္းပမာဏ

26 Apr 11:00 26 Apr 11:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
အ မတ င န ႔က န က စရ တ မ တမ ႕ရ ရ လ ? လ ပ ငန တခ မ Sales Target သတ မ တ ဖ ႔ သ ထ သင သ အရ မ ..... အ ရ င တခ မသတ မ တ မ သင က န က စရ တ က ဟ က က မရ တ က ခ က င ရမည က န က စရ တ အတ က ပန ရယ လ သ...   More info

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး စတင္တည္ေထာင္နည္း

28 Apr 09:00 28 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ က အ င မင အ င လည ပတ လ ပ သလ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က   More info


© 2018 Siguez