ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု

24 Feb 09:15 24 Feb 09:15 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက အ က ငယ သ သ ႔ ဝန ထမ ပ င စ မ လ ပ က င လ သ တ င အတ က ဝန ထမ တ က အလ ပ က အ စ က မလ ပ ဘ လ ႔ခ စ နရပ သလ ? ဝန ထမ တ အတ က စည မ ဥ စည ကမ တ သတ သတ မ တ မ တ မရ တ ထ န ခ ပ ရခက ခ ပ သလ ? ဝန ထမ လစ ဘ   More info

စာရင္းဇယားႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ႕သင္တန္း

12 Mar 09:00 12 Mar 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
အ သ စ လ ပ ငန လ ပ က င နသ မ ဝန ဆ င မ ပ ရ သ လ ပ ငန လ ပ က င နသ မ လ ပ ငန တစ ခ လ ဖ ႕ၿဖ တ တက လ စရန ရည ရ ယ နသ မ လ ပ ငန တစ ခ အ စနစ တက တ ခ ႕လ သ မ စ က က ထ တ င ၿပ င ဘက မ သ လ ပ ငန လ ပ...   More info


© 2018 Siguez