Past Events

လက္လီလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲပံု

20 Apr 09:00 20 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက လ အ ရ င ဆ င ဖ င လ စ ထ သ မ အတ က လ က န က င သ ရမည နည လမ မ မ မ လ ပ ငန အ င မင မ ႕ အတ င အတ က ဆန စစ ပ ထ က သ ႔ဆန စစ ရန အတ အက မ တ သ ထ သ စ ရင ဇယ ရ သင ပ သည လက လ လ ပ ငန မ ဝယ သ က ထ င   More info

ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု

21 Apr 09:00 21 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက အ က ငယ သ သ ႔ ဝန ထမ ပ င စ မ လ ပ က င လ သ တ င အတ က ဝန ထမ တ က အလ ပ က အ စ က မလ ပ ဘ လ ႔ခ စ နရပ သလ ? ဝန ထမ တ အတ က စည မ ဥ စည ကမ တ သတ သတ မ တ မ တ မရ တ ထ န ခ ပ ရခက ခ ပ သလ ? ဝန ထမ လစ ဘ   More info

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေရာင္းပမာဏ

26 Apr 11:00 26 Apr 11:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
အ မတ င န ႔က န က စရ တ မ တမ ႕ရ ရ လ ? လ ပ ငန တခ မ Sales Target သတ မ တ ဖ ႔ သ ထ သင သ အရ မ ..... အ ရ င တခ မသတ မ တ မ သင က န က စရ တ က ဟ က က မရ တ က ခ က င ရမည က န က စရ တ အတ က ပန ရယ လ သ...   More info

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး စတင္တည္ေထာင္နည္း

28 Apr 09:00 28 Apr 09:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
ဝန ထမ ဘဝက င င ႔ န ပ လ ? က ယ ပ င စ ပ ရ တခ က အ င မင အ င လည ပတ လ ပ သလ ? အ င ၿမင န င မယ ႔ Business Idea တ လ ခ င ပ သလ ? စ ပ ရ လ ပ ငန တခ က စနစ တက စတင ခ င ပ သလ ? ရင မတည င က တ က ခ က   More info


© 2018 Siguez