Unleash your Leadership Potential - ULP at Yangon

21 Oct 08:30 - 22 Oct 19:00 21 Oct 08:30 - 22 Oct 19:00 - Yangon Yangon
Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon
မ တ ဆ က န တ တ ဆ မ အခ န ၂ ႐က သ ပ ပ .. ၂႐က တ အတ င မ မ ႐ ႔ Leadership Skill က လ ဝ ပ င လ သ အ င မ မ ႐ ႕ ခ င ဆ င မ စ မ ႐ည မ ဘ တ လ အပ နသလ ဆ တ က သတ ပ မ အ င ထ ႐ က တ ႔နည စနစ တ န ႔ သင ႀ   More info


© 2017 Siguez