Parami Talk Series

30 Sep 18:00 - 20:00 30 Sep 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Parami Institute of Liberal Arts and Sciences Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
မန မ စ ပ ရ က႑ တ ဝန ယ မ ရ ရ အ ထ က အက ပ က႑ ဒ ရ က တ Vicky Bowman မ မန မ န င င စ ပ ရ လ ပ ငန မ တ င အက င ႔ပ က ခစ မ င ပက သက မည သ ႔ ပ င လ ရန လ အပ ပ သနည ခ င စဥ ဖင ႔ စက တင ဘ လ (၃၀) ရက န႔တ င...   More info

Parami Institute Porch Sale: Drop to Educate

09 Dec 13:00 - 10 Dec 17:00 09 Dec 13:00 - 10 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Parami Institute of Liberal Arts and Sciences Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
UPCOMING EVENT: PARAMI INSTITUTE PORCH SALE! (Donate your unwanted goods to charity.) တ လ မ လ ပစၥည မ က စ ပ ပ Secondhand စ က က မ မ ရ ဝယ ခ င ပ သလ ? န က လ မည ဒ ဇင ဘ လတ င Parami...   More info


© 2017 Siguez