Australian Education Seminar (2017)

27 Nov 18:00 - 20:30 27 Nov 18:00 - 20:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
ရန က န ၿမ ႕ရ ၾသစ ၾတ လ သ ႐ မ ႀက မ က င ပသည ဤပည ရ ပ တ တ င ၾသစ ၾတ လ တက သ လ မ မ ဟ ပ မည ဖစ ၿပ ရရ န င မည အခ င အ ရ မ မ -ၾသစ ၾတ လ တက သ လ ၁၃ က င မ တ ဝန ရ သ မ င တ ႕ဆ ခ င ရရ ခင -ၾသစ ၾတ လ ပည...   More info

Duwun Talks: Entrepreneurship in Retailing

02 Dec 15:30 - 17:30 02 Dec 15:30 - 17:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
လက လ စ က က မ လ ပ က င နသ တ ဝင ရ က ဖ ႔ ပင ဆင နသ တ လက မလ တ သင တ Entrepreneurship In Retailing စက ဝ င ဆ ပ လက လ စ ပ ရ လ ပ ငန ဆ တ အရင အ အနည ငယ န ႔စတင င ပ တကယ သ အ င မင မယ ဆ ရင ကမၻ န ႔ခ...   More info

Sacred Sites & Cuisine in Yangon

06 Dec 14:00 - 10 Dec 12:00 06 Dec 14:00 - 10 Dec 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
About Your Trip This exciting Myanmar adventure begins with a full-day tour of Yangon, the nation’s commercial and intellectual hub. A wonder of the religious world and one of...   More info

Sacred Sites & Cuisine in Yangon

13 Dec 14:00 - 17 Dec 12:00 13 Dec 14:00 - 17 Dec 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
About Your Trip This exciting Myanmar adventure begins with a full-day tour of Yangon, the nation’s commercial and intellectual hub. A wonder of the religious world and one of...   More info

The Graduation Ceremony 2017

16 Dec 10:00 - 12:00 16 Dec 10:00 - 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
SIAF Inaugural Graduation Ceremony in Yangon 16th December 2017 (Saturday) marks SIAF’s very first graduation ceremony to be organized in Yangon, at Park Royal Hotel. To...   More info


© 2017 Siguez