Past Events

Open day: Investing In Your Future

15 Oct 11:00 - 18:00 15 Oct 11:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
သင အန ဂတ က က ၽန ပ တ ႕အတ က အ ရ ၾက ပ တယ Wall Street English စင တ က လ ရ က ပ ဟ ပ ပ တ တက ရ က ခင အ ဖင သင အန ဂတ အတ က လ အပ မည စ ပ ရ ပည ရ င တ ခ သ လ အပ မယ အရည အခ င မ အတ က ရင မ ပ လ က ပ အ က တ...   More info

How to Write a Cover Letter

15 Oct 13:00 - 14:00 15 Oct 13:00 - 14:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Wall Street English Center သ ႕လ ရ က ပ သ ငယ ခ င သစ မ အလ ပ အတ က အရည အခ င ဖ ပခ က စ Cover Letter ရ နည င စ က ပ မ လ ယ က စ ရ တတ စဖ ႔အတ က ဖ တ ခၚလ က ပ တယ စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link ထ မ ပ သ   More info

How to have a successful career

15 Oct 14:00 - 15:00 15 Oct 14:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
သင career မ ပ မ အ င မင ခ င ပ လ ? အ က တ ဘ လ ၁၅ ရက တ င WSE မ ပ လ ပ မ How to have a successful career ဟ ပ ပ မ လ ပ ငန ခ င မ အခ င အလမ က င တ ရ ထ တ ရရ တ မ င င ဖ ႕ အၾက ပ ခ က မ က လ ရ က လ လ...   More info

The Amazing Method

15 Oct 15:00 - 16:00 15 Oct 15:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Wall Street English ရ အ ဖ ယ နည စနစ လ ခၚဆ ရမ သင ၾက နည စနစ အ ၾက င လ လ ၿပ အဂ လ ပ ဘ သ စက က ပ ၿပ ထ ရ က စ ဘယ လ သင ၾက မလ ဆ တ လ လ ၾကရ အ င စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link ထ မ ပ သ င င ပ တယ န...   More info

What is Your Goal?

15 Oct 18:00 - 19:00 15 Oct 18:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
သင ရ ႔ဘဝပန တ င က ဘ လ အ ဒ ပန တ င က သင ဘယ လ ရ က င မလ ဒ တစ ပတ တနဂ ( အ က တ ဘ ၁၅ ရက န ) ည န ၆ န ရ မ တက ရ က ဖ အခမ စ ရင သ င လ က ပ န ဒ Link ထ မ ပ သ င င ပ တယ န http:/wallstreetenglish...   More info


© 2017 Siguez