8.1.2018 ရက္ေန႔တြင္ သူနာျပဳအကူသင္တန္း အပါတ္စဥ္ ၂၉ ကို ဖြင့္လွစ္

08 Jan 08:30 - 11:00 08 Jan 08:30 - 11:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
8.1.2018 ရက န႔တ င သ န ပ အက သင တန အပ တ စဥ ၂၉ က စတင ဖ င လ စ ပ မည အသက မ ဝမ က င ပည တစ ခ ဖင အလ ပ လ ပ က င လ ပ သလ ??? မ မ န င မ သ စ အတ က က န မ ရ ဗဟ သ တမ တ ပ လ ပ သလ ??? WeCare...   More info

Interview for SN post in Singapore Hospitals

14 Jan 09:00 - 14:00 14 Jan 09:00 - 14:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
Vacancy announcement for Private Hospitals in Singapore. SN 15 post Salary Very attractive 2 S$/months Working hours 8 hours Routine 3 Shift Pre-requisites: B.N.Sc If...   More info


© 2017 Siguez