93rd ရသစုန္ဆန္ by Pen Myanmar

21 Feb 13:00 21 Feb 13:00 - Yangon Yangon
Yangon Technological University Yangon Technological University
YTULA န Pen Myanmar တ ႔ရ ႕ ခ တ ဆက မ တစ ခ ပ ရသ တ က အစ န အဆန ဖလ ယ ၾကမယ ပ ပ လ ရက နပ မ ပ Seminar Room 1, 1:00 pm 21.2...   More info

AMCHAM Social Networking Night

21 Feb 18:30 - 20:30 21 Feb 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
This month, the AMCHAM Third Wednesday Social Networking will take place at the Melia Hotel Pool Bar. Please join us to network with the Yangon business community while enjoying...   More info

Smart City Circle

22 Feb 18:30 - 20:30 22 Feb 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Impact Hub Yangon Impact Hub Yangon
Smart city is becoming an increasingly interesting concept for improving cities, and making them more liveable. Join us to learn more about the idea behind the concept, and to...   More info

Yangon BlaBla Language Exchange

22 Feb 19:00 - 22:00 22 Feb 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
FREE Language Exchange ! No registration required No entrance fee. You pay only if you order food or drinks. The event start with an Engish group When at least 3 people want to...   More info

Work.com.mm: Recruitment Day 2018

24 Feb 09:00 - 17:00 24 Feb 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
မန မ င င ရ ထ ပ တန က မၸဏ ႀက တ မ အလ ပ လ က ထ င ဖ ႔ ယခ ပ အ က ပ လင ခ မ စ ရင သ င လ က ပ Register now! http:/bit.ly/recruitmentday-registration မန မ င င တစ ဝ မ က အလ ပ အက င ရ ဖ နသ လ ပ င   More info

Yangon Seminar - Advances in women's health and fertility

24 Feb 15:00 - 17:00 24 Feb 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Pan Pacific Yangon Pan Pacific Yangon
Please save the date for this event...   More info

The Sunset Boat Party

24 Feb 16:30 - 20:30 24 Feb 16:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Yangon Party Yangon Party
The Sunset Boat Party returns. In a return to its roots, the boat party will feature the finest selection of Yangon DJs playing compelling sets of the latest music. Join us for...   More info

San Jose Earthquakes Soccer camp - Pun Hlaing

25 Feb 08:00 - 16:30 25 Feb 08:00 - 16:30 - Yangon Yangon
Dulwich College Yangon Dulwich College Yangon
The Earthquakes return to Yangon! Dulwich College Yangon will host the San Jose Earthquakes professional coaching staff again for soccer camps at our Pun Hlaing campus. This...   More info

Sunday Roast

25 Feb 11:00 - 16:00 25 Feb 11:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Sunday roast is a serious affair here at the Rose Garden Hotel. You will find at least three sharing roast choices on the menu, tapas style appetizers, luscious desserts...   More info

SAM Lunar New Year Dinner 2018

25 Feb 18:00 - 21:00 25 Feb 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Pan Pacific Yangon Pan Pacific Yangon
Dear SAM members, We will like to invite you to our annual Lunar New Year Dinner, which will be graced by the Singapore Ambassador to Myanmar, Her Excellency, Vanessa Chan...   More info

Solar in Myanmar: Harness the Sun to Reduce Electricity Bill

27 Feb 09:00 - 22:30 27 Feb 09:00 - 22:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
Myanmar is challenged by poor electricity security and access. What role does solar power play? In this talk Mr. Christophe Inglin from Energetix will share insights derived from...   More info

Lincoln Legal Services Fourth Event

27 Feb 14:30 - 16:00 27 Feb 14:30 - 16:00 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
For our next seminar, we have combined a few topics that would on their own be too short for a full event, but are nevertheless highly important in day-to-day business. PROPOSED...   More info

ပိုေကာင္းတဲ့အနာဂတ္အတြက္ေျခလွမ္းသစ္

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
၂၀၁၈ခ စ ရ ႕ အႀက ဆ ရန က န အလ ပ အက င ပပ ႀက က MyJobs.com.mm Myanmar က ႀက မ ၿပ လ မယ မတ လ(၁၀)ရက န႔ (စ န န႔)မ အထက ပန ဆ တန လမ ရ Rose Garden Hotel က င ပ ပ လ ပ သ မ ဖစ ပ တယ အလ ပ အက င ရ ဖ   More info

JobNet VR Career Fair 2018

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
အလ ပ သစ တစ ခ က လ က တ မည ဆ လ င ဦ စ ပ စဥ စ က သ အခ က မ တ င က ယ တ င လ ပ က င ရမည ႔လ ပ ငန ခ င နရ အ က င လ တစ ခ အပ အဝင ဖစ ပ တယ https:/goo.gl/dgRixu Job Net မ က င ပမည VR Career Fair 2018...   More info

Founder's Day and Grand Opening

10 Mar 15:00 - 20:00 10 Mar 15:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Dulwich College Yangon Dulwich College Yangon
Join us to celebrate our Founder’s Day and the official grand opening of our two new campuses in Yangon. Founder’s Day is a celebration of our heritage, our host country and the...   More info

MAD IN ITALY orchestra concert without musical instruments

16 Mar 19:00 - 21:30 16 Mar 19:00 - 21:30 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
The Embassy of Italy is glad to invite you to Mad in Italy , a concert performed by Mezzotono, a small Italian orchestra without instruments, which will take place on Friday 16...   More info

ทริปเติมบุญ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 22-24 มี.ค. 61

22 Mar 16:00 - 24 Mar 16:00 22 Mar 16:00 - 24 Mar 16:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห นพม า ผ า   More info

Myanmar Sports & Leisure Expo 2018

28 Mar 09:00 - 30 Mar 17:00 28 Mar 09:00 - 30 Mar 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
The 2nd International Exhibition & Conference on Sports and Leisure Industry in Myanmar...   More info

Industrial Seminar on Travel & Tour Operations In Myanmar

28 Mar 14:00 - 16:00 28 Mar 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Pan Pacific Yangon Pan Pacific Yangon
Temasek International College မ Industrial Seminar on Travel & Tour Operation in Myanmar ခ င စဥ ဖင ဟ ပ ပ က ဒ တ ယအၾက မ မ က က င ပ ပ လ ပ မည ဖစ ပ သည ဤ ဟ ပ ပ တ င ဟ တယ င ခရ သ လ ရ နယ ပယ   More info

ทริปสายชิว ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 26-28 เม.ย.

26 Apr 07:00 - 28 Apr 07:00 26 Apr 07:00 - 28 Apr 07:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห นพม า ผ า   More info

YTTN Myanmar International Conference for Teachers

29 Apr 08:00 - 11:00 29 Apr 08:00 - 11:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
  More info

Complast Myanmar 2018/ 緬甸塑橡膠展

10 May 10:00 - 12 May 18:00 10 May 10:00 - 12 May 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Complast Myanmar 2018 緬甸塑橡膠展 Date: 10-12 May. 2018 Location: TATMADAW/仰光.緬甸 http:/complastexpo.in/myanmar2018/ - 緬甸正式成為緬甸聯邦共和國 也被稱為緬甸 是東南亞與孟加拉國 印度 中國 老撾和泰國接壤的主權國家 也是東盟社會的重要成員   More info

Miss and Mrs Yangon Myanmar World Queen and Mr Myanmar

20 May 09:00 - 19:00 20 May 09:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
World Biggest Pageant Miss & Mrs World Queen and Mr Myanmar Date of Myanmar finale: 20th May 2018 Venue : Indoor Stadium Audition in Yangon: 12th January 8th February and 7th...   More info

ทริปพม่าเสริมเฮง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน-สิเรียม 21-24 มิ.ย. 61

21 Jun 07:00 - 24 Jun 21:00 21 Jun 07:00 - 24 Jun 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล เสร มเฮง ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน-ส เร ยม 4 ว น 3 ค น (ชเวดากอง-พระธาต อ นทร แขวน-เทพท นใจ 3 องค ไหว พระอ ปค ตศ กด ส ทธ แห งเม องส เร ยม) เท ยวพม า...   More info

4th PropertyGuru Myanmar Property Awards 2018

10 Aug 18:00 - 22:30 10 Aug 18:00 - 22:30 - Yangon Yangon
Sedona Hotel, Yangon Sedona Hotel, Yangon
Returning for its fourth gala dinner on 10 August 2018 at the Sedona Hotel Yangon, the PropertyGuru Myanmar Property Awards is part of the regional PropertyGuru Asia Property...   More info

งาน agri Myanmar Expo 2018

26 Sep 09:00 - 28 Sep 17:00 26 Sep 09:00 - 28 Sep 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
งาน agri Myanmar Expo 2018 เพ อตอบร บก บการเต บโตทางด านธ รก จ ในภาคการเกษตรแสดงผล ตภ ณฑ มากกว า 500 รายการและจะรวบรวมผ ผล ตต างประเทศมากกว า 100 รายรวมถ งผ ให บร การด านการผล ตพ...   More info

Myanmar Phar-Med Expo 2018

14 Dec 09:00 - 16 Dec 17:00 14 Dec 09:00 - 16 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
The 6th International Exhibition and Conference on Pharmaceutical, Medical Equipment, Laboratory and Dental Industry in Myanmar. 2017 withnessed the 5th success with over 2500...   More info


© 2018 Siguez