Japan Culture Festival "Kirigami" in Meliá Yangon

25 Nov 10:30 - 26 Nov 17:00 25 Nov 10:30 - 26 Nov 17:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
Japan Culture Festival မ JCH လည ပ ဝင ၿပ Kirigami မ တ ဆက ပ မ ဖစ ပ တယ Kirigami ခ ရ ဂမ ဆ တ ခ က ထ တ ရ င စ စက လ မ က ကတ ၾက န ႕ည ပ ၿပ ဖန ၾကည လ က ရင ပ စ အမ မ ဖစ သ အ င ဖန တ ရတ အ ပည တစ ခ ဖစ...   More info

Study, Live and Settle in Canada & USA" Education Seminar

25 Nov 14:00 - 16:00 25 Nov 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
က နဒ င င င အ မရ ကန င င တ င ပည သင ၾက ခ င င နထ င ခ င (Permanent Residence) ရရ င မည အခ င အလမ မ င ဆက စပ သည ပည ရ ဆ ပ အ မန မ င င ရန က န ၿမ ႕တ င ဆ တ ဆ ပ မ စ ရရ ထ သ ထ ပ တန ရင မ ပ မ င လ ဝင...   More info

Zomite Lungdamkoh Ni Biakpiak Kikhopna

25 Nov 14:00 - 16:00 25 Nov 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Tedim Baptist Church - Yangon Tedim Baptist Church - Yangon
Tukum 2017 Zomite' Lungdamkoh Biakpiak Kikhopna pen abeisa kumte mahbangin Yangon Khuapi sunga om Zomi Pawlpi tengin kineikhawm ding ahih manin nong kihel theihna ding un kong sam...   More info

Pan Asian Night

25 Nov 19:00 - 22:00 25 Nov 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Savoy Hotel Yangon Savoy Hotel Yangon
Enjoy a journey through Asia following the roots of Chef Florian Eberhard. Come and join Pan Asian Night and enjoy unlimited orders from the Pan Asian Menu selection for only...   More info

Qii Education Show Event

26 Nov 11:00 - 19:00 26 Nov 11:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar
Join Queensland International Institute at the Australian Alumni Day and learn more about the various higher education opportunities in Australia...   More info

Children's Fun Fair

26 Nov 11:00 - 15:00 26 Nov 11:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
Ciao! The Children’s Fun Fair is happening on 26 November 2017! Want to join in the FunAtSedona? We’ve got food, games, prizes and laughter all around. Don’t miss out. Get your...   More info

Sunday Roast

26 Nov 11:30 - 16:00 26 Nov 11:30 - 16:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Sunday roast is a serious affair here at the Rose Garden Hotel. You will find at least three sharing roast choices on the menu, tapas style appetizers, luscious desserts...   More info

Boutique Brunch

26 Nov 12:00 - 15:00 26 Nov 12:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Savoy Hotel Yangon Savoy Hotel Yangon
If you are looking for some silent and cozy place to spend your Sunday, please join our Sunday Boutique Brunch. All freshly cooked creations from our kitchen team to have a...   More info

Australian Education Seminar (2017)

27 Nov 18:00 - 20:30 27 Nov 18:00 - 20:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
ရန က န ၿမ ႕ရ ၾသစ ၾတ လ သ ႐ မ ႀက မ က င ပသည ဤပည ရ ပ တ တ င ၾသစ ၾတ လ တက သ လ မ မ ဟ ပ မည ဖစ ၿပ ရရ န င မည အခ င အ ရ မ မ -ၾသစ ၾတ လ တက သ လ ၁၃ က င မ တ ဝန ရ သ မ င တ ႕ဆ ခ င ရရ ခင -ၾသစ ၾတ လ ပည...   More info

CommuniCast 2017 Myanmar

28 Nov 08:00 - 30 Nov 23:00 28 Nov 08:00 - 30 Nov 23:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
The 4th Communications Technology, Enterprise & Convergence Solutions...   More info

PWN - Harassment and Gender in the Workplace

28 Nov 08:30 - 10:30 28 Nov 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
Harassment and Gender in the Workplace Challenges and Strategies for Managers and Employees I am glad that we have a chance to talk about this topic publicly. We want our fellow...   More info

CommuniCast Myanmar 2017

28 Nov 10:00 - 30 Nov 18:00 28 Nov 10:00 - 30 Nov 18:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
Myanmar Bridges The Digital Divide Myanmar accelerates towards a vibrant digital future The phenomenal transition of the Myanmar ICT economy has been driven by a mobile revolution...   More info

Connecting Effectively with Infants & Toddlers (Parent Workshop)

28 Nov 14:00 - 15:00 28 Nov 14:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Eton House International Preschool Yangon Eton House International Preschool Yangon
ဖ ဖ မ မတ ႕ ရ ဒ တစ ခ EtonHouse Yangon မ တင ဆက ပ မယ Sharing Session တ င ရင သ ငယ လ တ က သင ၾက ပ ထ င မ မ အ တ ႕အၾက မ စ ရ တ က င အ ပ Mr. Rolando Mapili Quinones က ယ တ င ပ ပ ပ သ မ ဖစ ပ တယ   More info

The University of Melbounre Information Seminar

28 Nov 17:00 - 19:30 28 Nov 17:00 - 19:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
You'll have opportunity to meet with University of Melbourne staff, find out about entry requirements & scholarships for high school students, and hear from prestigious alumni...   More info

GRAND ROYAL Street Football Challenge

29 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 29 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
င င တ၀ မ လမ တ င ပ ၀င GRAND ROYAL အမည ရ ႕ ဘ လ ပ အစ အစဥ - က ၾက တင အသ ပ ထ တ ႔အတ င Grand Royal က တ ႔ ည အစ က တ ႔ရ ႕ အ ပ မက တ က လက တ ႔အ က င အထည ဖ င မယ ႔ Street Football Challenge ဆ တ...   More info

Myanmar Architects Congress

30 Nov 08:00 - 17:00 30 Nov 08:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Myanmar Event Park, Yangon Myanmar Event Park, Yangon
The First Myanmar Architect Congress 2017 , organized by the Association of Myanmar Architects is a One day event that will feature a panel of top experts in the architectural...   More info

Myan Build 2017

30 Nov 08:00 - 02 Dec 17:00 30 Nov 08:00 - 02 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
  More info

Legal Talk - Employment Law

30 Nov 08:30 - 10:30 30 Nov 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
In cooperation with the British Chamber of Commerce Myanmar, CCI France Myanmar and German Myanmar Business Chamber, you are invited to attend a workshop lead by Luther Law Firm...   More info

Regional Cocktail Classics

30 Nov 19:00 - 20:30 30 Nov 19:00 - 20:30 - Yangon Yangon
Gekko Restaurant Yangon Gekko Restaurant Yangon
Join Group Bar Manager Jen Queen & Gekko Bar Manager Puia as they guide you through a tasting of 3 of South East Asia's most iconic cocktail creations. 25,000 per person please...   More info

DJ Akat - Electro Swing At Gekko

30 Nov 20:00 - 23:00 30 Nov 20:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Gekko Restaurant Yangon Gekko Restaurant Yangon
Join us for another night of Electro Swing with DJ Akat At Gekko! Why Not swing' by earlier and join our regional cocktail classics class with Bar Manager Puia & Group Bar Manager...   More info

Gita Padetha Festival

01 Dec 18:00 - 04 Dec 22:30 01 Dec 18:00 - 04 Dec 22:30 - Yangon Yangon
National Theatre of Yangon National Theatre of Yangon
(၁.၁၂.၂၀၁၇) အမ သ ကဇ တ ရ မ က င ပမယ က န တ ႔ အထက(၄)အလ က င သ သ ဟ င မ အသင ရန ပ င တ ဂ တပ အတ က က န တ ဝန ယ ထ သည Program တစ ခ မ န က က ယ မ အမ ႀက က ည ဆ င ရ က ပ သ က င သ ဟ င အစ က Dj Oak Kar...   More info

Myanmar - The Road Less Cycled

02 Dec 08:00 - 10 Dec 21:00 02 Dec 08:00 - 10 Dec 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Challenge yourself on this moderately strenuous trip as you cycle through the lovely countryside of some of the prettiest state in Myanmar. The trip includes spending a full day...   More info

Supercharge Your Sales & Marketing at Yangon

02 Dec 09:00 - 03 Dec 19:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 19:00 - Yangon Yangon
Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon
သင ရ Sales & Marketing Techniques က အ က င ဆ င အ မင ဆ ရ က အ င မ င တင ပ င မည သင တန (သ ႕) Supercharge Your Sales & Marketing (SYSM) သင တန က Yangon မ ႕ တ င ပ လ ပ မည စ ဖတ သ တ...   More info

Duwun Talks: Entrepreneurship in Retailing

02 Dec 15:30 - 17:30 02 Dec 15:30 - 17:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
လက လ စ က က မ လ ပ က င နသ တ ဝင ရ က ဖ ႔ ပင ဆင နသ တ လက မလ တ သင တ Entrepreneurship In Retailing စက ဝ င ဆ ပ လက လ စ ပ ရ လ ပ ငန ဆ တ အရင အ အနည ငယ န ႔စတင င ပ တကယ သ အ င မင မယ ဆ ရင ကမၻ န ႔ခ...   More info

Sacred Sites & Cuisine in Yangon

06 Dec 14:00 - 10 Dec 12:00 06 Dec 14:00 - 10 Dec 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
About Your Trip This exciting Myanmar adventure begins with a full-day tour of Yangon, the nation’s commercial and intellectual hub. A wonder of the religious world and one of...   More info

Myanmar Photo tour

06 Dec 16:00 - 14 Dec 19:00 06 Dec 16:00 - 14 Dec 19:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Get close to the local people and real life in Myanmar (formerly Burma) in the photo tour with Tim Vollmer. Program of the tour is designed for all of you travelling there first...   More info

BritCham Social: Monthly Networking Event December

06 Dec 18:00 - 20:00 06 Dec 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
Join us for free flow beer, wine, and canapes at the new Garbo Bar at the Melia Hotel on the ground floor generously sponsored by Colliers. Colliers will give a short briefing on...   More info

Functional Food Expo Myanmar 2017

08 Dec 09:00 - 10 Dec 17:00 08 Dec 09:00 - 10 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
The 2nd International Trade Show for Functional Food Industry in Myanmar...   More info

Ayurvedic Explorations with Sarra Kaufman

09 Dec 13:00 - 10 Dec 17:00 09 Dec 13:00 - 10 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Yangon Yoga House Yangon Yoga House
We are all searching for that perfect balance. We ask our friends what they do and we try and implement those behaviors. We get advice from health coaches, nutritionists, our wise...   More info

White Christmas Party

10 Dec 17:30 - 21:30 10 Dec 17:30 - 21:30 - Yangon Yangon
Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar
Mga Kababayan, Sa December 10 (Sunday) na po ang ating Christmas Party. Theme: White Christmas Party Venue: Inya Lake Hotel Date & Time: December 10 (Sunday) 5:30-9:30pm Ticket...   More info

Sacred Sites & Cuisine in Yangon

13 Dec 14:00 - 17 Dec 12:00 13 Dec 14:00 - 17 Dec 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
About Your Trip This exciting Myanmar adventure begins with a full-day tour of Yangon, the nation’s commercial and intellectual hub. A wonder of the religious world and one of...   More info

Yangon BlaBla Language Exchange

14 Dec 19:00 - 22:00 14 Dec 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
FREE Language Exchange ! No registration required No entrance fee. You pay only if you order food or drinks. The event start with an Engish group When at least 3 people want to...   More info

Burma körutazás dec 15.

15 Dec 13:00 - 16:00 15 Dec 13:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
BURMA Burma utazás időpontja eldőlt, dec 15 indulnánk 2 hétre..utána 1 hét Thaiföld. Ha oda tervezted és akkor, írj bátran a részletekért. Még autentikus, eredeti, izgalmas...   More info

Qatar Airways Cabin Crew Recruitment Event (Only Female)| Yangon

16 Dec 09:00 - 18:00 16 Dec 09:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
Qatar Airways Cabin Crew Recruitment Event (Only Female) Yangon Final Assessment Day: 16-December-2017 Deadline for application submission and pre-screening interview: 14th...   More info

The Graduation Ceremony 2017

16 Dec 10:00 - 12:00 16 Dec 10:00 - 12:00 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
SIAF Inaugural Graduation Ceremony in Yangon 16th December 2017 (Saturday) marks SIAF’s very first graduation ceremony to be organized in Yangon, at Park Royal Hotel. To...   More info

2017: The Change (YSiD Interior Design Diploma Show)

16 Dec 14:00 - 17 Dec 17:00 16 Dec 14:00 - 17 Dec 17:00 - Yangon Yangon
The Yangon Gallery The Yangon Gallery
You are kinldy invited for YSiD Interior Student diploma show at Yangon Gallery. Opening Reception will be started at 2PM to 6 PM. It will be showcased how YSiD student will...   More info

DreamTrips - Yangon Heritage & Scenic Beauty

19 Dec 14:00 - 24 Dec 12:00 19 Dec 14:00 - 24 Dec 12:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel, Yangon Sedona Hotel, Yangon
About Your Trip Your DreamTrip to Southeast Asia takes you to Yangon, a city full of history and natural beauty. Start your full-day, guided tour at Chaukhtatgyi Pagoda, home of...   More info

၂၃/၁၂/၂၀၁၇ စေန-၂၃ ၾကိမ္ေျမာက္နွင့္ ၅၃ ၾကိမ္ေျမာက္တည္ေထာင္ေသာေန႕

23 Dec 08:00 - 23:00 23 Dec 08:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Yangon Institute of Economics Yangon Institute of Economics
စ ပ ရ တက သ လ က င သ သ ဟ င မ ဆရ ဆရ မမ အ တက ရ က ၾကပ ရန န ထ လ စ စ ဖ တ ၾက အပ ပ သည စ စမ ရန...   More info

Architecture for People - Architects' Fair 2017-18

30 Dec 08:00 - 01 Jan 17:00 30 Dec 08:00 - 01 Jan 17:00 - Yangon Yangon
National Theatre of Yangon National Theatre of Yangon
  More info

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ားကုိျပင္းထန္ေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္

31 Dec 08:00 - 11:00 31 Dec 08:00 - 11:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
This Campaign represents truth and justice. !!! အရည မရ အဖတ မရ Event တ Campaign တ လ ပ မယ အစ သက ငယ မ ဒ န မ တ က သဒဏ (သ ) ထ ရ က တ အ ပစ ဒဏ ပ ဖ လ ဆ တ Event လ ပ ထ က ခ အ ပ ၾကပ အ...   More info

နယ္စည္းမျခားအရက္သမားမ်ားသမဂၢ

31 Dec 22:00 31 Dec 22:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
  More info

Temple Run in Burma

06 Jan 09:00 - 14 Jan 09:00 06 Jan 09:00 - 14 Jan 09:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
TEMPLE RUN IN BURMA 6th JANUARY 14th JANUARY 08 NIGHTS 09 DAYS The idea of Burma is a curated file in your head long before you head there for your brush with exotica. Between...   More info

Miss and Mrs Yangon Myanmar World Queen and Mr Myanmar

06 Jan 10:00 - 20:00 06 Jan 10:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
World Biggest Pageant Miss & Mrs World Queen and Mr Myanmar Date : 6th January 2017 Venue : TBD Audition : Yangon - We will choose Mr, Miss and Mrs Rangon who will contest...   More info

Myanmar - The Road Less Cycled

13 Jan 08:00 - 21 Jan 21:00 13 Jan 08:00 - 21 Jan 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Challenge yourself on this moderately strenuous trip as you cycle through the lovely countryside of some of the prettiest state in Myanmar. The trip includes spending a full day...   More info

Incredible Burma 19 day Group Tour January 2018

13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 13 Jan 18:00 - 27 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Central Hotel Yangon Central Hotel Yangon
This is a fabulous 19 day tour (13th 31st January 2018) visiting all the amazing sights of Burma including the Tribal communities near the hill station of Kalaw. We also have...   More info

ทริปไหว้พระปีใหม่ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 25-27 ม.ค. 61

25 Jan 06:00 25 Jan 06:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคลป ใหม 2561 ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห   More info

Mezzotono a Yangoon - Myanmar

16 Mar 19:00 - 21:00 16 Mar 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
  More info

YTTN Myanmar International Conference for Teachers

29 Apr 08:00 - 11:00 29 Apr 08:00 - 11:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
  More info

Complast Myanmar 2018/ 緬甸塑橡膠展

10 May 10:00 - 12 May 18:00 10 May 10:00 - 12 May 18:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Complast Myanmar 2018 緬甸塑橡膠展 Date: 10-12 May. 2018 Location: TATMADAW/仰光.緬甸 http:/complastexpo.in/myanmar2018/ - 緬甸正式成為緬甸聯邦共和國 也被稱為緬甸 是東南亞與孟加拉國 印度 中國 老撾和泰國接壤的主權國家 也是東盟社會的重要成員   More info

4th PropertyGuru Myanmar Property Awards 2018

10 Aug 18:00 - 22:30 10 Aug 18:00 - 22:30 - Yangon Yangon
Sedona Hotel, Yangon Sedona Hotel, Yangon
Returning for a fourth edition on 10 August 2018 at the Sedona Hotel Yangon, the PropertyGuru Myanmar Property Awards is part of the regional PropertyGuru Asia Property Awards...   More info


© 2017 Siguez