သစ္ေတာကဏၰဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ

26 Dec 09:00 - 28 Dec 16:00 26 Dec 09:00 - 28 Dec 16:00 - Yezin Yezin
Yezin Forest Research Institute, Nay Pyi Taw Yezin Forest Research Institute, Nay Pyi Taw
သယ ဇ တ င သဘ ဝပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ ဝန ႀက ဌ န သစ တ က႑ဆ င ရ သ တသနစ တမ ဖတ ပ က န ပည တ ရဆင တက သ လ နယ မ သစ တ သ တသနစ ဝ ခန မ ၂၀၁၇ ခ စ ဒ ဇင ဘ လ ၂၆ ရက န႔မ ၂၈ ရက န႔အထ န႔စဥ န နက ၉ န ရ မ စတင က ၃...   More info


© 2017 Siguez