French (love) Friday | Last Kiss

19 Jan 19:30 - 20 Jan 12:00 19 Jan 19:30 - 20 Jan 12:00 - Yangon Yangon
Institut Français de Birmanie Institut Français de Birmanie
English below FRENCH LOVE FRIDAY န က ဆ အနမ FRENCH LOVE FRIDAYပ တ တ က တ ဆက တ အ နန ႔ န က ဆ အနမ လ ပ ရမယ အခ န ရ က လ ပ ၿပ မ တ ဆ မ ၃ စ ၾက လတ င န ပ က င ပခ တ ပ တ ပ က န က ဆ အႀက မ တ တ   More info

The 3rd Housing & Building 2018

19 Jan 21:00 - 21 Jan 17:00 19 Jan 21:00 - 21 Jan 17:00 - Yangon Yangon
Tatmadaw Exhibition Center Tatmadaw Exhibition Center
အ မ ရ င အ ဆ က အအ ဆ င ရ ပပ ၂၀၁၈ The 3rd Housing & Building 2018 January 19-21, 2018 Tatmadaw Hall, Yangon, Myanmar ႀက တင စ ရင ပ သ င ခင ဖင Samsung Tab S2 က စမ ၾကပ စ ႔ http:/www...   More info

MARK SIXMA at Brave Mandalar

19 Jan 22:00 - 20 Jan 03:00 19 Jan 22:00 - 20 Jan 03:00 - Mandalay Mandalay
Brave Mandalar Brave Mandalar
က က ... Brave Mandalar ရ အမ ခ ပရ တ သတ တ အတ က အ မ တမ အမ က စ ပ တ က ပ က င ပ ပ နတ Brave Mandalar က န ပ င င တက မ န မည ၾက DJ ဖစ တ DJ MARK SIXMA ရ ပ က ဇန န၀ ရ လ ၁၉ ရက န မ က င ပဖ စ စဥ ထ တ   More info

HPCM . AYY Donation trip ( ပုသိမ္, ေငြေဆာင္)

20 Jan 03:00 - 21 Jan 19:00 20 Jan 03:00 - 21 Jan 19:00 - Pathein Pathein
Pathein Pathein
Donate ပ လ ပ လ ဒ န မည နရ န ႕ ခရ စဥ အ သ စ တ က ထပ မ အသ ပ သ ပ မယ ဗ ... မ လ မ င , က က ထ , ပ ခ , ရန က န , ဧရ ဝ   More info

Introductory Course for New 4 year Curriculum

20 Jan 07:30 - 17:00 20 Jan 07:30 - 17:00 - Yangon Yangon
Yuzana Hotel shwe Gone Daing Yuzana Hotel shwe Gone Daing
Https:/www.facebook.com/events/920878521401972/?ti...   More info

Builk Construction Software Training

20 Jan 09:00 - 16:00 20 Jan 09:00 - 16:00 - Yangon Yangon
BUILK Myanmar Construction United BUILK Myanmar Construction United
BUILK MYANMAR ရ Web app ဆ င ရ အ ၾက င အရ မ င Software အသ ပ နည traning က ဇန န၀ ရ လ ၂၀ ရက န Builk Myanmr Traning Room မ သင ၾက ပ ခ ပ သ မ ဖစ ပ တယ ! သင တန တက ရ က ခင ဖင မ မ တ ဆ က လ ပ ရ   More info

Breakthrough to Success (Level 1) Training at Yangon

20 Jan 09:00 - 21 Jan 19:00 20 Jan 09:00 - 21 Jan 19:00 - Yangon Yangon
Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon
သင ဘ၀မ ပ ရ င မ တ ပ ၿပ ရခ င ပ သလ သင ဘ၀မ က ယ က က ယ ယ ၾကည မ တ အ ပည အ၀ ပ ၿပ ရခ င ပ သလ သင ဘ၀မ အ င မင တ က က ယ တ င ဖန တ တည ဆ က ခ င ပ သလ သင ဘ၀မ စ ပ ရ လ ပ ငန တ က ပ ၿပ အ င မင တ တက   More info

Special Education (Speech Therapy) Free Training

20 Jan 09:00 - 12:00 20 Jan 09:00 - 12:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
အထ ပည ရ အခမ သင တန (စက ပ က ထ သ သန ႔) 20/1/2018 (စ န န႔) 9am to 12pm Speaker Ms. Grace Yu, Speech and Language Therapist B. Sc (Hons) Speech & Hearing Sciences (Hong Kong...   More info

Kanbae Towers Condo နဲ႔ River Front Garden Condo အေရာင္းျပပြဲ

20 Jan 09:00 - 21 Jan 18:00 20 Jan 09:00 - 21 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
Shwe Property မ ႀက မ က င ပမည Kanbae Towers Condo န ႔ River Front Garden Condo အထ အ ရ င ပပ ႀက https:/goo.gl/FJtHCs ပပ က တက ရ က လ ပ က အခမ စ ရင ပ သ င န င ပ ၿပ နရ အ ဖင အခ က အခ က   More info

One Day Short Course: Myanmar Tax Laws

20 Jan 09:00 - 17:00 20 Jan 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

The First Jam Vol:6

20 Jan 10:00 - 20:00 20 Jan 10:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Junction City Junction City
The First Jam is Biggest & Badass Street Dance Jam in Myanmar and this year is going to be six years anniversary. You know what this year The First Jam vol:6 will be LIT. Check...   More info

Human Resource Management (Sagaing)

20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 - Sagaing Sagaing
ေဇယ်ာေရႊေျမ-စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဇယ်ာေရႊေျမ-စစ္ကိုင္းတိုင္း
2018 ရ ႕ ပထမဆ စစ က င ၿမ ႕ မ ဖ င မည စ ပ ရ လ ပ ငန ခ င မ အတ က HRM Essentials_Of_Human_Resource_Management လ ႔စ မ အ အရင အ မစ စ မ ခန ႔ခ မ သင တန (Batch 4) စ ပ ရ လ ပ ငန မ အတ က မ႐   More info

Professional Sales Management (MANDALAY)

20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
Professional_Sales_Management (ထ ရ က တ အ ရ င စ မ ခန ႔ခ မ သင တန ) 2018 အတ က လက တ ႔က Professional သင တန စ တ ႔ လက တ ႔ အ တ ႕အၾက မ န ႔ မ ဝသင မည သင တန ဖစ ပ တယ မ လ ၿမ ႕တ င January...   More info

Own A Piece Of Bangkok

20 Jan 10:00 - 21 Jan 18:00 20 Jan 10:00 - 21 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
Your Property Finder is proud to host our 3rd Bangkok Luxury Property Exhibition. We thank all our customers for the excellent turn up and overwhelming response and most important...   More info

Introduction to Pre & Postnatal Yoga

20 Jan 13:00 - 21 Jan 16:30 20 Jan 13:00 - 21 Jan 16:30 - Yangon Yangon
Yangon Yoga House Yangon Yoga House
This 2 part workshop will introduce the foundational anatomy, modifications and adjustments for Pre/Postnatal Yoga. Ideal for both teachers and practitioners who want to learn...   More info

Kaplan Education and Future Business Opportunity Free Seminar

20 Jan 14:00 - 16:00 20 Jan 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
စင က ပ င င Kaplan တ င တက ရ က င သ စ ပ ရ နည ပည ဘ သ ရပ မ အ ၾက င င အန ဂတ အလ ပ အက င အခ င အလမ ဆ င ရ ဆ   More info

Sun Set Pool Party Volume 2

20 Jan 14:00 - 20:00 20 Jan 14:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
အ လ မ လင စ င စ နၾကတ ဗ တယ ရန က န မက စ ရ ႕ Sun Set Pool Party Volume 2 က လ မယ ၂၀ ရက န႔ Pool Bar မ က င ပ ပ လ ပ မ ပ ဒ တစ ခ က မ အလန စ DJ သ ခ င တ တ ခတ ပ မယ န မည ႀက DJ တ က တ Fisewook...   More info

Seminar : Presentation Skills

20 Jan 15:00 - 17:00 20 Jan 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
လ အမ ရ ႕မ တင ပ ဆ ရ မ အခက အခ ဖစ နပ သလ Wall Street English မ တင ပ ဆ ခင င ပတ သက ပ အၾက ပ ခ က တ ပ သ မ မ ႕ လ ရ က ဆ ဖ ႕ ဖ တ ခၚပ ရ စ စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link မ ပ သ င င ပ တယ န http...   More info

Zaw Win Htut and Emperor (Rock Concert)

20 Jan 17:30 - 22:30 20 Jan 17:30 - 22:30 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
ZAW WIN HTUT & EMPEROR (THE ROCK AND ROLL TRAVELLORS ROCK CONCERT) VENUE Rose Garden Hotel, 171 Upper Pansodan Rd, Yangon. TIME 20.1.2018 (Saturday), 5:30 PM TICKET PRICES...   More info

Graduate Startup Panel & Networking Event

20 Jan 18:00 - 21:00 20 Jan 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Phandeeyar Phandeeyar
Do you want to learn more about Founder Institute Yangon and meet some of its graduate companies? Then join us for our FREE Yangon Graduate Panel taking place on Saturday, January...   More info

New Year Gala - Center 1

20 Jan 18:00 - 21:00 20 Jan 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Celebrate the new year with WSE in style! Limited tickets so make sure you speak to your EC for a space! WSE န ႔အတ စ သစ က စတ င က က ႀက ဆ လ က ပ ! စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ link မ ပ သ င   More info

The Art of Sabrage in Myanmar

20 Jan 18:00 - 23:00 20 Jan 18:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Atlas Rooftop Bar & Lounge Atlas Rooftop Bar & Lounge
Atlas Rooftop Bar is proud to present The Art Of Sabrage to Myanmar and introduce this Napoleonic tradition to open a bottle of Champagne in style by using a sabre or a sword...   More info

ONE OK ROCK Ambitions ASIA TOUR 2018 Live in Singapore

20 Jan 20:00 - 21:30 20 Jan 20:00 - 21:30 - Yangon Yangon
Singapore Indoor Stadium Singapore Indoor Stadium
ONE OK ROCK is returning to Singapore after 2 years!!! Date: 20 Jan 2018 (Sat), 8PM Venue: Singapore Indoor Stadium Mark the date as they are coming back bigger than before...   More info

Fresh Graduate တို႕အလုပ္ရွာၾကမယ္

20 Jan 19:00 - 21:00 20 Jan 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
JOB seekers Journal JOB seekers Journal
မဂ လ ပ !!!! online သ ရင န ႕အလ ပ ရ င မယ အခ င အ ရ မ ႕လက လ တ မခ န ႕ န မသ သ တ မ တ ဆ လ တ အတ က လည အ က မ ရ င ပထ ပ တယ န .. - ဘ ႕ရခ စ မ င လ ည မ လ မ အတ က onlineက နအလ ပ ရ င မယ အထ အစ   More info

Dj BARBIE NAMI & MC PJ

20 Jan 21:00 - 21 Jan 04:00 20 Jan 21:00 - 21 Jan 04:00 - Yangon Yangon
Dj Bar Dj Bar
  More info

Amine K

20 Jan 22:00 - 21 Jan 02:00 20 Jan 22:00 - 21 Jan 02:00 - Yangon Yangon
The Penthouse The Penthouse
Amine K (MorokoLoko/Be Crazy/Beat It Music/Revolucion Record) will be at The Penthouse on 20 Th January In the north of Mother Africa, desert rhythm meets metropolis roar, and...   More info

FAB at Pyrite

20 Jan 22:00 - 21 Jan 02:00 20 Jan 22:00 - 21 Jan 02:00 - Yangon Yangon
Pyrite at Inya Pyrite at Inya
နရ အသစ ရ နတ န႔ FAB EXTRA party လ ပ ဖစ လ က တယ FAB ပ တ က ဇန နဝ ရ ၂၀ ရက န႔မ လ ပ မယ န Pyrite Club က အင ယ ဟ တယ အန မ ရ ၿပ DJ Bar န႔ L'Opera ၾက မ ရ ပ တယ We're trying out a new venue...   More info

SWAG

20 Jan 23:00 20 Jan 23:00 - Yangon Yangon
Restaurant&Bar Outerroom Yangon Restaurant&Bar Outerroom Yangon
OUTERROOMS monthly DJ NIGHT SWAG by DJ 28 (NI-YA) TECH HOUSE,DEEP HOUSE アウタルームに月例DJイベントが登場します DJ 28ことNI-YA君によるテクノナイト 今週末は記念すべきVol.1です Don't miss it...   More info

ေျပးလိုက္၊ ေပ်ာ္လိုက္၊ စားလုိက္

21 Jan 04:00 - 14:00 21 Jan 04:00 - 14:00 - Yangon Yangon
KFC Myanmar KFC Myanmar
ဇန နဝ ရ လ ၂၁ရက န႔ သ ဝဏၰအ ကစ ရ မ က င ပမယ ရန က န ရ မ မ ရသ န ပ အတ က ရယ ဒ ဖစ နၿပ လ ဒ ပ မ အ လ ခ စ တ KFC လည ရ နမယ ဆ တ အ ၾက င သတင က င လ ပ ခ င လ ႔ပ KFC booth မ ရ နမယ ပ စရ အစ အစဥ လ တ အ ၾ   More info

ေျပးလိုက္၊ ေပ်ာ္လိုက္၊ စားလုိက္

21 Jan 05:00 - 14:00 21 Jan 05:00 - 14:00 - Yangon Yangon
KFC Myanmar KFC Myanmar
ဇန နဝ ရ လ ၂၁ရက န႔ သ ဝဏၰအ ကစ ရ မ က င ပမယ ရန က န ရ မ မ ရသ န ပ အတ က ရယ ဒ ဖစ နၿပ လ ဒ ပ မ အ လ ခ စ တ KFC လည ရ နမယ ဆ တ အ ၾက င သတင က င လ ပ ခ င လ ႔ပ KFC booth မ ရ နမယ ပ စရ အစ အစဥ လ တ အ ၾ   More info

U Aung Khine & Daw Khine Khine Win family's New Year Dana

21 Jan 05:30 - 06:00 21 Jan 05:30 - 06:00 - Sagaing Sagaing
Sagaing Sagaing
...   More info

Yangon International Cricket Sixes 2018

21 Jan 07:00 - 20:00 21 Jan 07:00 - 20:00 - Thanlyin Thanlyin
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
Join us for the first Yangon International Cricket Sixes competition. Featuring British cricket legend Dominic Cork, the event will begin with a Sportsman’s Dinner on the evening...   More info

Super Eagles FC V Paper United FC (Friendly)

21 Jan 07:00 - 09:00 21 Jan 07:00 - 09:00 - Yangon Yangon
Kyite Ka San Football Stadium Kyite Ka San Football Stadium
Super Eagles FC V Paper United FC (Friendly...   More info

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System

21 Jan 08:00 - 17:00 21 Jan 08:00 - 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
ISO/DIS 45001:2017 ( Occupational Health and Safety Management System) Awareness Course လ ပ ငန ခ င အ ရ ယ ကင ရ င ရ င က န မ ရ စ မ ခန ႔ခ မ စနစ သင တန OHSAS 18001 က အစ ထ မည ISO...   More info

Business Eyes Opening Free Workshop

21 Jan 08:30 - 12:30 21 Jan 08:30 - 12:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
2018 ပထမဆ လမ ပ လ ပ တ ''FREE WORKSHOP'' on 'Business Eyes Opening Workshop သင တန သ (၄၅) ယ က သ လက ခ ပ မည (န မည ဖ န အတ အက ပ တ ပထဆ ၄၅ ယ က က သ လက ခ ပ မည ) ဒ သင တန မ မ မ လ ပ ငန အတ...   More info

Orange Ride (Donation Ride)

21 Jan 08:45 - 15:00 21 Jan 08:45 - 15:00 - Maymyo Maymyo
ျပင္ဦးလြင္ - ေမၿမိဳ႕ - Pyin Oo Lwin ျပင္ဦးလြင္ - ေမၿမိဳ႕ - Pyin Oo Lwin
မဂ လ ပ ခင ဗ မန မ တစ ပည လ က KTM Riders တ ႔အတ က ORANGE RIDE လ ပ ၿပ ဒ တစ ခ က တ ည အစ က အမ စ ရ ႕ တ က တ န ခ က အရ က င မ တစ ခ (ပရဟ တ) အတ က Donation Ride န ႔အတ တ လ ပ သ မ ဖစ ပ တယ ဆက သ ယ ရ   More info

1 Page Business Plan

21 Jan 09:00 - 17:30 21 Jan 09:00 - 17:30 - Mandalay Mandalay
Royal Mingalar Hotel Royal Mingalar Hotel
Business Plan ဟ လ ပ ငန တစ ခ စတင ရ မ အသက တမ အ ရ ႀက ပ တယ ဒ ပမယ ... Business Plan တ အရ ည က ဆ ရင န ႔ မ မ ရ ႕ Business Idea တ ဖ န တက နၿပ လ ? လ ပ ငန တစ ခ စတင ဖ ႔ အတ က အ ရ အႀက ဆ က စတင...   More info

Today's Mobile Phone Trend (Free Seminar)

21 Jan 09:00 - 12:00 21 Jan 09:00 - 12:00 - Yangon Yangon
UMFCCI-Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry UMFCCI-Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
ယ န႔တ တက ပ င လ န သ နည ပည ခတ ၾက ထ တ င ခတ န က က မက န ခ ႔ရ အ င ရည ရ ယ က န တ တ ႔ လ ၾက မင ဆ င မ ၾက မ က င ပ သ Today Mobile Phone Trend free seminar ပ လ သ ႔ တက ရ က ၾကဖ ႔ ဖ တ ခၚလ က ပ သည ယ...   More info

Encouraging Leadership Over Management (Free Seminar)

21 Jan 09:30 - 12:00 21 Jan 09:30 - 12:00 - Yangon Yangon
Nanyeng International College Nanyeng International College
Encouraging Leadership Over Management (Free Seminar) က တက ရ က ၾကပ ရန ဖ တ ၾက ခင လ ငယ မ စ ပ ရ လ ပ ငန မ တ င လ ပ က င န သ ၀န ထမ မ Management Level မ ၀န ထမ မ လ ပ ငန ရ င မ အ မ မ တ ႔...   More info

Encouraging Leadership Over Management (Free Seminar)

21 Jan 09:30 - 12:00 21 Jan 09:30 - 12:00 - Yangon Yangon
Nanyeng International College-NIC Nanyeng International College-NIC
Encouraging Leadership Over Management (Free Seminar) က တက ရ က ၾကပ ရန ဖ တ ၾက ခင လ ငယ မ စ ပ ရ လ ပ ငန မ တ င လ ပ က င န သ ၀န ထမ မ Management Level မ ၀န ထမ မ လ ပ ငန ရ င မ အ မ မ တ ႔...   More info

DCU Fresher Welcome 2018

21 Jan 10:00 - 16:00 21 Jan 10:00 - 16:00 - Dawei Dawei
Dawei Computer University Dawei Computer University
  More info

Soy candles making workshop 6th.

21 Jan 10:00 - 13:00 21 Jan 10:00 - 13:00 - Yangon Yangon
KOKO Home Store KOKO Home Store
Basic soy candles making workshop 6th batch by KOKO Soy Candles. 21st January 2018 (Sunday) 10am to 12:30pm The workshop timing is approximately two to three hours will give...   More info

Myanmar National Championship Bodybuilding & Physique Sport Competition

21 Jan 10:00 21 Jan 10:00 - Yangon Yangon
Myanmar Convention Center (MCC) Myanmar Convention Center (MCC)
  More info

အနီေရာင္မ်ားနဲ႔ ဖက္ရွင္အလွ

21 Jan 12:00 - 21:00 21 Jan 12:00 - 21:00 - Yangon Yangon
City Mall City Mall
အန ရ င မ န ႔ ဖက ရ င အလ ရ ႕ Cover Photo ပ င ရ င ဘယ သ ဖစ မလ ဇန န၀ ရ လ (၂၁) ရက န႔ ရ က ရင City Mall St. John မ လ ပ မယ အန ရ င မ န ႔ ဖက ရ င အလ ပ လ မ City Mall St. John Page ရ ႕ Cover...   More info

New Student Welcome Party at Center 2 (City Mall St. John)

21 Jan 13:00 - 14:00 21 Jan 13:00 - 14:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Come meet new students and get to know our team with fun activities! စ သင သ စ သင သ အသစ တ န ႔ တ ႔ဆ ၿပ Wall Street English အဖ ႔၀င တ န ႔ပ တ တ ပ ရ င စရ အစ အစဥ တ ကစ ရင ရင ကၽ မ ၀င စဖ ႔   More info

세계 문화 강좌 / 한국어 발음과 문법 무료 특강

21 Jan 13:30 - 17 Jun 17:00 21 Jan 13:30 - 17 Jun 17:00 - Yangon Yangon
Kim Sujin Korean Language Center Kim Sujin Korean Language Center
Kim Sujin က ရ ယ သင တန မ ပ ပင စ အ မ တ င ၂၀၁၈ခ စ မ စတင ပ လစဥ တတ ယအပတ တနဂ န႔တ င ကမၻ န င င အသ သ ယဥ က မ အ တ အ ခၚမ င က ရ ယ ဘ သ အထ အတန က အတ လ ပ ဆ င ပ မည 김수진 어학원과 이야기의 집에서는 2018년부터 매월...   More info

LTU Info-Sharing Session (Scholarship up to USD 6,000)

21 Jan 13:30 - 15:00 21 Jan 13:30 - 15:00 - Yangon Yangon
Myanmar Metropolitan College Myanmar Metropolitan College
LTU Info-Sharing & Admission Day (Scholarship Available up to 6,000 USD) အဂ လန င င ရ တက သ လ မ မ ဘ ရမ အ အလ ပ အက င အခ င အလမ ရရ မ က သ သန ပ လ ပ ထ သည Destination of Leavers from...   More info

Starter Bboy Workshop by Yeyint @TheDanceLab

21 Jan 14:00 - 16:00 21 Jan 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
The Dance Lab The Dance Lab
BBoy ပ ဖစ ဖစ Bgirl ပ ဖစ ဖစ အ လ စ ဖစ ခ င သ တ အတ က Breakin Workshop က အစအ နန ႔ Ye Yint မ စတင ပ လ က ပ ပ .... အခ Breakin က ကမ ၻ မ လ အသ အမ ဆ န ႔ Olympic ထ မ တ င ပ သ တ Hip Hop element...   More info

LUCID season 1 Finale

21 Jan 21:00 21 Jan 21:00 - Yangon Yangon
FUSE FUSE
Trance music...   More info

Golden Rock Tour (2 Days/1 Night)

22 Jan 08:00 - 23 Jan 18:00 22 Jan 08:00 - 23 Jan 18:00 - Yangon Yangon
Mother Land Travels & Tours Mother Land Travels & Tours
MLT:002 Kyaikhtiyoe Tour Cover Area: Bago & Kyaikhtiyoe (Golden Rock) Day 1 Yangon Kyaikhtiyo ( Golden Rock ) In the morning, we visit Bago on this day tour highlights are many...   More info

Basic First Aid Training for MM Interplast Company

22 Jan 08:00 - 17:00 22 Jan 08:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Myanmar Emergency Medical Services Co., Ltd. Myanmar Emergency Medical Services Co., Ltd.
MM Interplast Company contacted us to provide a Basic First Aid training for their employees. We are happy to see more companies investing in their employees. Please contact us...   More info

International Licensed Trainer ျဖစ္သင္တန္း

22 Jan 08:00 - 26 Jan 17:30 22 Jan 08:00 - 26 Jan 17:30 - Yangon Yangon
အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕သင္တန္း အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕သင္တန္း
International Labor Organization Official Licensed Trainer ဖစ သင တန (Training of Trainer, TOT) ဒ သင တန လ က လ တ င အတ က တ မဟ တ ပ ဘ ဘယ သ တ တက ရမလ ဆ တ သခ ရ င ပထ ပ တယ ပထမဆ အပ တ (၅) ယ...   More info

MCSA:Windows Server 2012 Course

22 Jan 10:00 - 12:00 22 Jan 10:00 - 12:00 - Yangon Yangon
HIGH TECH DEVELOPMENT HIGH TECH DEVELOPMENT
MCSA:WindowsServer2 0 1 2 (Mon/Tue) သင တန ယခင သင တန ၾက ၃ သ န က ပ အစ ယခ ၃ ဘ သ ပ င အထ discount ၂ သ န က ပ ၂၀၁၈ ဇန နဝ ရ လ ၂၂ ရက တနလ လ န႔စမည (10 Limited Seats Only) Topics include: 1...   More info

Monday Sunset Party Vol.5 at YY

22 Jan 17:00 - 23:00 22 Jan 17:00 - 23:00 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
Who says you can't have fun on a Monday?! And the best part: it's HAPPY HOUR TILL 9! -EXTENDED HAPPY HOURS 5-9 PM -DJ FROM 6 PM (NEW DISCO/DEEP HOUSE/HOUSE) -DJ 28 (JP) & DJ ANA...   More info

4 Elements

22 Jan 19:00 - 21:00 22 Jan 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Hard Rock Cafe Yangon Hard Rock Cafe Yangon
4 Element music album launch. Han Tun, Thao, Glat and Waila will be performing live at Hard Rock Cafe...   More info

Le Cine Club Le Cercle rouge

22 Jan 19:30 - 22:30 22 Jan 19:30 - 22:30 - Yangon Yangon
Institut Français de Birmanie Institut Français de Birmanie
Monday 22 January 7:30pm LE CERCLE ROUGE (The Red circle) Directed by Jean-Pierre Melville (1970) Thriller, 60 min Le Cercle Rouge is a 1970 Franco-Italian crime film set...   More info

HORIBA Scientific Solution in your Lab

23 Jan 09:30 - 16:00 23 Jan 09:30 - 16:00 - Mandalay Mandalay
Royal Mingalar Hotel Royal Mingalar Hotel
The workshop aims to present cutting-edge HORIBA Scientifc solutions. Mr. Hock Chuan Lian, Application Expert, will give the presentations on Particle Size Analysis using Light...   More info

အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသင္တန္း

23 Jan 10:00 - 27 Jan 15:00 23 Jan 10:00 - 27 Jan 15:00 - Yangon Yangon
Bawathit Church Bawathit Church
  More info

The underlying aspect of GeoInformation Systems: Metadata

23 Jan 18:00 - 20:00 23 Jan 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Phandeeyar Phandeeyar
အ က င အရ တစ ခ ရ တည နရ အ ခ ပ အခ က အလက တ က အ ခခ ပ ထ အ က င အရ က လ လ ဆန သစ ခင စ မ ခန ခ ခင ပ လ ပ တ ဘ သ ရပ က ပထဝ ဆ င ရ သတင အခ က အလက စနစ (Geographic Information Systems) လ ခၚပ တယ ပထဝ ဆ င...   More info

Yoga at WSE

23 Jan 18:00 - 20:00 23 Jan 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Try out Yoga at WSE! Relax, and exercise with your friends! Bring your friends! Sign up at Reception! WSE မ သ ငယ ခ င တ န ႕တ တ အ ကစ လ ပ ရ အ င ! ဇန နဝ ရ လ ၂၃ ရက မ ယ ဂသင တန ရ တယ န   More info

Joint Chambers Networking Event with Amcham and BritCham

24 Jan 18:00 - 20:00 24 Jan 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
The Warehouse Myanmar The Warehouse Myanmar
Join the American and British Chambers for an evening of socialising and free flow beer, wine and soft drinks. Light canapes will be served. Exera is the first and only provider...   More info

ทริปไหว้พระปีใหม่ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 25-27 ม.ค. 61

25 Jan 06:00 25 Jan 06:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคลป ใหม 2561 ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห   More info

Myanmar Open 2018

25 Jan 08:00 - 28 Jan 17:00 25 Jan 08:00 - 28 Jan 17:00 - Yangon Yangon
Pun Hlaing Estate Pun Hlaing Estate
A superb four day event open to the public to walk the course and follow the players. 150 international players, playing as part of the Asia Tour Championship. http:/www...   More info

Dagon University Youth Parliament (DUYP)

25 Jan 09:00 - 26 Jan 15:00 25 Jan 09:00 - 26 Jan 15:00 - Yangon Yangon
Dagon University Dagon University
ဒဂ တက သ လ လ ငယ မ ပ လ မန (DUYP) ဆ သည မ လ ငယ မ ပ ဝင သည န စ ရက တ က လ ၾက မင မည ပ လ တစ ပ ဖစ ပ ဒဂ တက သ လ ဥပ ဒ က င သ က င သ မ အဖ ႕အစည (DULSA)မ ၾက မ က င ပမည ပ လ တစ ပ ဖစ ပ တယ ရ င DUYP ရ ႕ အ   More info

Work.com.mm Masterclass Series: In Partnership with Ooredoo

25 Jan 13:00 - 17:30 25 Jan 13:00 - 17:30 - Yangon Yangon
Ooredoo Myanmar Ooredoo Myanmar
Applications for the very first Masterclass Series at Ooredoo are closed! Have you missed the application deadline for this event? No worries, there are many more to come...   More info

Yangon BlaBla Language Exchange

25 Jan 19:00 - 22:00 25 Jan 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
FREE Language Exchange ! No registration required No entrance fee. You pay only if you order food or drinks. The event start with an Engish group When at least 3 people want to...   More info

Open Mic Vol.8 x Everybody's Night Out

25 Jan 20:30 - 23:59 25 Jan 20:30 - 23:59 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
Don't just sing in the shower, Sing with us on the ROOFTOP! OPEN MIC Every 2nd & 4th Thursday -Let us know YOUR song, we'll have it ready! -with Band: Zaw Htet Han & Friends...   More info

68 Residence ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲ

26 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 26 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 - Yangon Yangon
68 Residence 68 Residence
မလည ပ င မယ သ န (၂၀၀)တန ဖ ရ တ လက ဆ င လည ရမယ 68 Residence က န ဒ အထ အ ရ င ပပ https:/goo.gl/9ynE75 ပပ က တက ရ က လ ပ က အခမ စ ရင ပ သ င န င ပ ၿပ Shwe Property က န ႀက မ က င ပမယ 68...   More info

Builk Construction Software Training Mandalay

26 Jan 09:00 - 16:00 26 Jan 09:00 - 16:00 - Mandalay Mandalay
Community Center-Mandalay Community Center-Mandalay
မ လ ဆ က လ ပ ရ လ ပ ငန ရ င မ အတ က !!! BUILK MYANMAR ရ Web app ဆ င ရ အ ၾက င အရ မ င Software အသ ပ နည traning က ဇန န၀ ရ လ ၂၆ ရက န Community Centre Mandalay မ သင ၾက ပ ခ ပ သ မ ဖစ ပ တယ !   More info

French Speaking Club

26 Jan 13:00 - 14:30 26 Jan 13:00 - 14:30 - Yangon Yangon
TIC TIC
French ဘ သ စက က စ တ ပ ၀င စ သ မ အ လ French Language Trainer န င လ က င ပ ဆ င မယ အခ င အ ရ ဖစ ပ တယ ပ က ဆ က န စရ မလ ပ မ မ တ ႔ သင ယ တတ မ က ထ တ အတ င အတ တစ ခ က န ပ မ တ တက ၿပ တကယ လက တ ႕မ ဘ   More info

ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု

27 Jan 08:00 27 Jan 08:00 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက အ က ငယ သ သ ႔ ဝန ထမ ပ င စ မ လ ပ က င လ သ တ င အတ က ဝန ထမ တ က အလ ပ က အ စ က မလ ပ ဘ လ ႔ခ စ နရပ သလ ဝန ထမ တ အတ က စည မ ဥ စည ကမ တ သတ သတ မ တ မ တ မရ တ ထ န ခ ပ ရခက ခ ပ သလ ဝန ထမ လစ ဘယ   More info

Star City Saturday Fresh Market & Colour Run by FOD

27 Jan 08:00 - 12:00 27 Jan 08:00 - 12:00 - Thanlyin Thanlyin
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
Star City Fresh Market is back!!! Our fresh market will relocate in Sports Field to support Colour Run Event which is organized by Friends of Dulwich. Everyone is welcomed to join...   More info

BarCamp Yangon 2018

27 Jan 08:00 - 28 Jan 17:00 27 Jan 08:00 - 28 Jan 17:00 - Yangon Yangon
MICT PARK MICT PARK
BarCamp Yangon 2018 27-28 January 2018 (Sat & Sun) MICT Park, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township Yangon, Myanmar www.barcampyangon.org awesomeyangon barcampyangon န...   More info

Financial Report & Business Analysis -08 by Genius

27 Jan 08:30 - 28 Jan 17:30 27 Jan 08:30 - 28 Jan 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
Financial Report & Business Analysis (FRBA-08) by Genius င ၾက စ မ ခန ႕ခ မ ဟ လ ပ ငန ရ ႕ အသက ပ မ မ လ ပ ငန က တကယ က မတ နရ ႕လ မ မ လ ပ ငန က တကယ ရ င သ စ ဆင မ တ ခ မ ႕ရ ႕လ...   More info

Designing Your Life via NLP

27 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 27 Jan 09:00 - 28 Jan 18:00 - Old Lashio Old Lashio
KHAM KU CENTER KHAM KU CENTER
အက အဝတ အစ ဝယ မယ ဆ ရင တ င ကၽ န တ တ ႕ဟ ဒ ဇ င က အရင ၾကည တတ ၾကတယ နစရ အ မ ဆ က မယ ဆ ရင လည ဒ ဇ င အရင ဆ ၾကည ၿပ မ တန ဖ သတ မ တ ၾကတယ လ နရ တက မ ဒ ဇ င တ န ႕ အလ ဆင ၿပ တန ဖ မ င တင ၾကတယ ဒ ပမ   More info

Leading with Passion : Transformational Leadership Workshop

27 Jan 09:00 - 17:00 27 Jan 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
Message from our Inspirational Speaker... You are magnificent. You were born lucky. You were granted a gift to be here, enjoying this amazing country you live in and what this...   More info

Excel for Sales and Marketing.

27 Jan 09:00 - 28 Jan 16:00 27 Jan 09:00 - 28 Jan 16:00 - Yangon Yangon
More Yadanar Thi More Yadanar Thi
Saturday Sunday (9 am 4 pm) Only 2 Days training 200,000 MMK Please enroll at the month Before starting class of the Months. ________________________________________________...   More info

ကိုကာကိုလာ လက္လီစီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း

27 Jan 09:00 - 28 Jan 17:00 27 Jan 09:00 - 28 Jan 17:00 - Yangon Yangon
Business Centric Network Business Centric Network
Zawgyi က က က လ လက လ စ ပ ရ ကၽ မ က င သင တန စ ရင ပ သ င ရန ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ Course Outlines: Marketing Recording Keeping Stock Control Presentation Skills Communication Skills Price...   More info

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

27 Jan 09:00 - 10:30 27 Jan 09:00 - 10:30 - Yangon Yangon
Orchid Hotel City Hall Yangon Orchid Hotel City Hall Yangon
အ မရ ကန က တက သ လ တ မ က င တက လ တ မန မ င င က က င သ က င သ တ အတ က အဆင ပည မ တ တက သ လ တ မ တက ရ က ခ င ရ အ င က င လ က ပ န ႔ လ အပ ခ က တ အ ၾက င က အ မရ ကန ပည တ င စ ပင ဆ ဘ န ယ ပည နယ မ ဖ င လ စ   More info

Barcamp Yangon - Raspberry Jam

27 Jan 10:00 - 28 Jan 17:00 27 Jan 10:00 - 28 Jan 17:00 - Yangon Yangon
MICT PARK MICT PARK
Raspberry Pi Jam at Barcamp...   More info

How to Manage a Global Work Force, Yangon

27 Jan 10:00 - 11:30 27 Jan 10:00 - 11:30 - Kamayut Kamayut
STUDY ABROAD Information Centre STUDY ABROAD Information Centre
How to Manage a Global Work Force, Yangon Date 27th Jan 2017 (Saturday) Time 10:00 am 11:30 am Venue Novotal Hotel, Eureka Room, Level 4 အ မ ပ င လ နသည လ သ အရင အ မစ လ အပ ခ   More info

Study in Japan Seminar 2018 (Mandalay)

27 Jan 10:00 - 12:00 27 Jan 10:00 - 12:00 - Mandalay Mandalay
Hotel Mandalay Hotel Mandalay
Study in Japan Seminar 2018 will be held on 27th January at Hotel Mandalay. One of the best ways to prepare for studying in Japan is to have face-to-face consultation and get...   More info

Round Table Discussion and Seniors’ Consultation Meeting

27 Jan 10:00 - 13:00 27 Jan 10:00 - 13:00 - Yangon Yangon
LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon LOTTE Hotels & Serviced Apartments Yangon
Round Table Discussion Current Practice in use of Teripartide in Management of Osteoporosis Moderator Professor Myint Thaung Chair of Myanmar Board of Orthopaedics Patrons and...   More info

Youth Capacity Development (မံုရြာၿမိဳ႕)

27 Jan 10:00 - 28 Jan 17:00 27 Jan 10:00 - 28 Jan 17:00 - Monywa Monywa
Monywa Monywa
က င သ လ ငယ မ န ႔ တ တက လ သ မ အတ က အခ င အ ရ Youth_Capacity_Development လ ငယ စ မ ရည မ င သင တန ( မ ရ ၿမ ႕) လ ငယ တ င တက ရ က သင တ YCD Program အထ အစ အစဥ အ န ဖင January 27-28 တ င ဖ င   More info

Duwun Food Carnival 2018 (E2)

27 Jan 11:00 - 28 Jan 20:00 27 Jan 11:00 - 28 Jan 20:00 - Yangon Yangon
People's Square and Park People's Square and Park
အစ တစ လ င တ အ လ အတ က Duwun Food Carnival 2018 - အစ အ သ က ဆ တ လ န ႕တည တယ စ ခ င တ တ စ တ ရ တ င စ င သ က င နတ က ဘ ရ ပ ထ တ ဆ လ ဒ တစ ခ ပ လ.. အစ အ သ က က င တ ဟ ပ ရ င မ ႕ တ ပ တယ က နပ မ ႕...   More info

ေဆးဝါးအကူသင္တန္း (ရံုးသမားမ်ားအတြက္ရံုးပိတ္ရက္ သီးသန့္ သင္တန္း)

27 Jan 13:00 - 28 Jan 17:00 27 Jan 13:00 - 28 Jan 17:00 - Yangon Yangon
WeCare Health Care Services Co.,Ltd WeCare Health Care Services Co.,Ltd
ဆ ဝ တ အ ၾက င အ ခခ သ ဘ တရ က လ လ ဖ ႔ စ တ က ရ သ မ အတ က Wecare Health Care service မ ဆ ဝ အက အထ သင တန မ ဖ င ထ ပ တယ ဇန နဝ ရ batch အတ က ဆ ဝ မ အ ၾက င စ တ ဝင စ သ မ join လ ႔ရပ ၿပ သင...   More info

Party on the Train : ရထားေပၚမွ ပါတီပြဲ

27 Jan 16:00 - 21:30 27 Jan 16:00 - 21:30 - Yangon Yangon
Yangon Central Railway Station Yangon Central Railway Station
Party On The Train လ ပ ဗ ႔ ! မန မ ပည ရ ႕ ပထမဥ ဆ ရထ ပ တ စ တ ဝင စ သ ပ လ ဘ ဘ တ ႔??? မ ႔ ပ မ မ ၾကပ မ တ ထ က န တစ ခဏ လ က ရ န ထ က ပ ဆန သစ တ ရသ တ က အတ တ ခ စ လ က ရ အ င ဂ ဂ ဂ က ဂ က ပ...   More info

Party On The Train - ရထားေပၚမွ ပါတီပြဲ

27 Jan 16:30 - 21:00 27 Jan 16:30 - 21:00 - Yangon Yangon
Banana Events Banana Events
CALLING ALL Yangonites! Kick off your 2018 with a BANG this New Year’s Day, the Yangon Train Department and Banana events brings you THE HANGOVER, Myanmar’s FIRST TRAIN PARTY...   More info

Yangon Beach - Beach Party #2

27 Jan 17:00 - 23:00 27 Jan 17:00 - 23:00 - Yangon Yangon
The Barge The Barge
We're welcoming back the Yangon Beach for a tremendous night of world class music, dancing and beach games. Join the world's first floating beach for another night of...   More info

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

27 Jan 18:00 - 28 Jan 09:00 27 Jan 18:00 - 28 Jan 09:00 - Hpa-an Hpa-an
Computer University, Hpa-an Computer University, Hpa-an
က န ပ တ တက သ လ (ဘ အ ) က င သ သ ဟ င မ တတ ယအႀက မ မ က အ စရ ယပ ဇ ပ က က င ပရ   More info

Afro & Raggaeton Dance Party at Club Rizzoli

27 Jan 18:00 - 01 Apr 01:30 27 Jan 18:00 - 01 Apr 01:30 - Yangon Yangon
Club Rizzoli At Chatrium Club Rizzoli At Chatrium
Club Rizzoli is bringing back the Afro & Raggaeton Dance Party on the last Saturday of every month! Vol 7 27th January 2018 Vol 8 24th February 2018 Vol 9 31st March 2018...   More info


© 2018 Siguez