Bumrungrad Health Fair - Mandalay 2017

25 Nov 09:30 - 17:00 25 Nov 09:30 - 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Hill Resort Hotel Mandalay Hill Resort Hotel
ဘမ ရ န ဂရက အ ပည ပည ဆ င ရ ဆ ႐ ႀက င Yangon International Medical Services တ ႔ပ ပ င မ လ တ င ပထမဆ အ န ဖင က န မ ရ စစ ဆ မ ပက က ခ အထ စ န မ က န မ ရ ပည ပ ဟ ပ ပ မ ဟ က က မရ သ ခရ သ ဝန ဆ င မ   More info

Basic and Advanced Technical Analysis & Trading Training Course

25 Nov 09:30 - 26 Nov 15:00 25 Nov 09:30 - 26 Nov 15:00 - Yangon Yangon
Institute of Business and Investment Management - IBIM Institute of Business and Investment Management - IBIM
Forecasting Forex/Gold Stock Markets Courses ... (Basic & Advanced Technical Analysis Level 1 Courses) ... Learn to Make Money in Forex and Stock Markets ... A Technical...   More info

Roadshow at CarsDB Auto Show

25 Nov 10:00 - 26 Nov 18:30 25 Nov 10:00 - 26 Nov 18:30 - Yangon Yangon
Thuwunnabhumi Event Park Thuwunnabhumi Event Park
Nissan Roadshow at CarsDB Auto Show 2017 Date & Time: Day 1: 25 Nov 2017 (10am 6.30pm) Day 2: 26 Nov 2017 (9am 6.30pm) Venue: Thuwunnabumi Event Park (No transport to the event...   More info

Soy candles making workshop for Beginners

25 Nov 10:00 - 13:00 25 Nov 10:00 - 13:00 - Yangon Yangon
KOKO Home Store KOKO Home Store
Basic soy candles making workshop batch by KOKO Soy Candles. 25th November (Saturday) 10am to 12:30pm 3rd December (Sunday) 10am to 12:30pm The workshop timing is...   More info

BHMS - CEEI - Event

25 Nov 10:00 - 12:00 25 Nov 10:00 - 12:00 - Yangon Yangon
Crown Education Event Information Crown Education Event Information
ဆ စ ဇ လန င င BHMS က င တ င လ ပ ငန ခ င လက တ ႔ ဖင ဟ တယ င ခရ သ ဘ သ ရပ က ပည သင ထ က ပ ၾက ရယ င မည အခ င အ ရ November 25, 2017, Crown Education Yangon Office မန မ က င သ တ အတ က ဥ ရ ပ   More info

Japan Culture Festival "Kirigami" in Meliá Yangon

25 Nov 10:30 - 26 Nov 17:00 25 Nov 10:30 - 26 Nov 17:00 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
Japan Culture Festival မ JCH လည ပ ဝင ၿပ Kirigami မ တ ဆက ပ မ ဖစ ပ တယ Kirigami ခ ရ ဂမ ဆ တ ခ က ထ တ ရ င စ စက လ မ က ကတ ၾက န ႕ည ပ ၿပ ဖန ၾကည လ က ရင ပ စ အမ မ ဖစ သ အ င ဖန တ ရတ အ ပည တစ ခ ဖစ...   More info

Tie Dye Creation

25 Nov 12:30 - 26 Nov 16:00 25 Nov 12:30 - 26 Nov 16:00 - Yangon Yangon
The Workshop - Art & Craft School The Workshop - Art & Craft School
သင တန အသစ လ က တ လ မယ November ထ မ ဆရ မ Eaint က ယ တ င သင က ပ ပ မယ Tie Dye သင တန ဖစ ပ တယ ဆ ဆ ပန ရ က တ ဆ ပ ရ က လက မ အ ပည ရပ က ၀ သန အရ အ မ ဆန သစ န အ င ဖန တ နသ ဖစ တ အတ က ယခ သင တန တ င...   More info

Workshop on Lesson Planning

25 Nov 13:00 - 16:00 25 Nov 13:00 - 16:00 - Yangon Yangon
STI Myanmar University STI Myanmar University
Workshop on Lesson Planning ၀ ရင အ တ ႔အႀက ရ STI Myanmar University Native Lecturer Mrs. Aileen Prendergast, Faculty of Linguistics & Education မ ဥ ဆ င ဆ မည ဖစ ပ သည ဆ မည ခ င စဥ   More info

Central Air Conditioning system and System Accessories

25 Nov 13:30 - 16:30 25 Nov 13:30 - 16:30 - Yangon Yangon
Special Tinley Engineering Solution Special Tinley Engineering Solution
Dear partners, Mingarlaba. You are cordially invited to attend our seminar on 25/11/2017, Saturday, from 2 pm to 4 pm Title of seminar: Central Air Conditioning system and...   More info

Study, Live and Settle in Canada & USA" Education Seminar

25 Nov 14:00 - 16:00 25 Nov 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
က နဒ င င င အ မရ ကန င င တ င ပည သင ၾက ခ င င နထ င ခ င (Permanent Residence) ရရ င မည အခ င အလမ မ င ဆက စပ သည ပည ရ ဆ ပ အ မန မ င င ရန က န ၿမ ႕တ င ဆ တ ဆ ပ မ စ ရရ ထ သ ထ ပ တန ရင မ ပ မ င လ ဝင...   More info

Zomite Lungdamkoh Ni Biakpiak Kikhopna

25 Nov 14:00 - 16:00 25 Nov 14:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Tedim Baptist Church - Yangon Tedim Baptist Church - Yangon
Tukum 2017 Zomite' Lungdamkoh Biakpiak Kikhopna pen abeisa kumte mahbangin Yangon Khuapi sunga om Zomi Pawlpi tengin kineikhawm ding ahih manin nong kihel theihna ding un kong sam...   More info

RDR - Red Dress Run

25 Nov 14:30 - 17:30 25 Nov 14:30 - 17:30 - Yangon Yangon
Bar Bondi Bar Bondi
RDR Red Dress Run Walk_or_Run 15,000ks for Charity in Mytkyina IDP Camps Food, beer & after Party Bondi Bar with live...   More info

MBA Preview Seminar - Innovation

25 Nov 15:00 - 17:00 25 Nov 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Strategy First U Wisara Campus Strategy First U Wisara Campus
MBA Preview Seminar on Innovation by Dr. Arthur Gogatz Dr. Arthur Gogatz သည Stamford International University မ Associate Professor တစ ဥ ဖစ ပ World Innovation Team Director တစ ဥ   More info

WSE Sports Day

25 Nov 17:00 - 19:00 25 Nov 17:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Wall Street English မ ပထမဆ က င ပမ ပ ရ င စရ အ ကစ ပ င ပ မ သ ငယ ခ င တ န ႕ လ ရ က ယ ဥ ပ င လ က ပ ဘယ သ တ ဘယ လ ဘယ ပ င ပ တ မ အ င ယ ၾကမလ ဆ တ စ င ၾကည ရ အ င န စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link မ ပ သ   More info

Thanksgiving Dinner Party

25 Nov 17:00 - 22:00 25 Nov 17:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Thai Express Restaurant - BBQ & Hot Pot Thai Express Restaurant - BBQ & Hot Pot
M will host Thanksgiving dinner party on the date of 25th November which is Saturday. The reason for this dinner party is meant to our regular clients and customers who support on...   More info

Women Photographers' Monthly Meet-up

25 Nov 18:00 - 19:00 25 Nov 18:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
English Below ဓ တ ပ တ အ က င ပ ရ အ င က န မတ ႔ တ ဓ တ ပ က စ တ ဝင တစ လ လ ၾကတယ ဓ တ ပ တ အမ ၾက ရ က ၾကတယ ဒ ပမ ဒ လ လ ပ ပ တ န က အတ တက မ မ အ မင သ ႔အ မင ၾက ရ ဖလ ယ ရတ လ က တန ဖ ရ တ မရ ပ ဘ အ   More info

Parami Talk Series: Hal Bosher

25 Nov 18:00 - 20:00 25 Nov 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Parami Institute of Liberal Arts and Sciences Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
Building an Inclusive Financial System Please join us on Saturday, November 25 for our latest Parami Talk with Hal Bosher, Special Advisor to the Chairman and CEO of Yoma Bank...   More info

AFRO and Raggaeton Dance Party

25 Nov 18:00 - 24 Dec 01:30 25 Nov 18:00 - 24 Dec 01:30 - Yangon Yangon
Club Rizzoli At Chatrium Club Rizzoli At Chatrium
Club Rizzoli has brought back the last saturday of every month Afro and Raggeton Dance party! Date 25th November and 23th December 2017 Time 6:00 pm to 1:30 am Free Dance Lesson...   More info

Korea Myanmar Rock ( KMR ) Concert

25 Nov 18:00 25 Nov 18:00 - Yangon Yangon
The ONE Entertainment Park The ONE Entertainment Park
KIM KYUNG HO BAND SEOMOON TAK BAND Zaw Win Htut Emperor ( EMPEROR BAND ) Han htoo lwin ( Big Bag Band ) Phyu Phyu Kyaw...   More info

Mabuhay Vol.2 x Kirin Night

25 Nov 19:00 - 23:59 25 Nov 19:00 - 23:59 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
MABUHAY NIGHT is back in YangonYangon VOL.2 with KIRIN BEER!!! 7 9PM: -2HR FREE FLOW Kirin Ichiban Myanmar draft beer (15,000Ks/pax) -LIVE MUSIC by VINCE & Edralin Herrera...   More info

Pan Asian Night

25 Nov 19:00 - 22:00 25 Nov 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Savoy Hotel Yangon Savoy Hotel Yangon
Enjoy a journey through Asia following the roots of Chef Florian Eberhard. Come and join Pan Asian Night and enjoy unlimited orders from the Pan Asian Menu selection for only...   More info

2 years birthday party

25 Nov 19:00 - 22:00 25 Nov 19:00 - 22:00 - Nyaungshwe Nyaungshwe
Song of Travel Hostel 旅行。頌 Song of Travel Hostel 旅行。頌
BIRTHDAY CELEBRATIONS YAY! On the 25th of November here at Song Of Travel Hostel we celebrate our 2 years birthday! We will throw a party on the rooftop with games, drinks and...   More info

Fresh Graduate တို႕အလုပ္ရွာၾကမယ္

25 Nov 19:00 - 21:00 25 Nov 19:00 - 21:00 - Yangon Yangon
JOB seekers Journal JOB seekers Journal
မဂ လ ပ !!!! online သ ရင န ႕အလ ပ ရ င မယ အခ င အ ရ မ ႕လက လ တ မခ န ႕ န မသ သ တ မ တ ဆ လ တ အတ က လည အ က မ ရ င ပထ ပ တယ န .. - ဘ ႕ရခ စ မ င လ ည မ လ မ အတ က onlineက နအလ ပ ရ င မယ အထ အစ   More info

JAM IT!

25 Nov 20:00 25 Nov 20:00 - Yangon Yangon
The Basement The Basement
/Live bands & DJs Early bird ticket price: 5000 MMK Walk-in ticket price (on event): 6000 MMK /Tickets sale are starting on 16 Nov 2017 (Thursday) အ က ပ နရ မ မ ႀက တင လက မ တ   More info

FAB #60 - club night for lesbians, gays and friends

25 Nov 22:00 - 26 Nov 03:00 25 Nov 22:00 - 26 Nov 03:00 - Yangon Yangon
MUSE BAR MUSE BAR
We're hosting our 60th FAB party this month! And to celebrate we're introducing Lip Sync battles at FAB. In the style of Rupaul's Drage Race Lip Sync For Your Life, in the...   More info

DJ Muttiah Ashnim Live at Union Bar & Grill

25 Nov 22:30 - 26 Nov 01:30 25 Nov 22:30 - 26 Nov 01:30 - Yangon Yangon
Union Bar and Grill Union Bar and Grill
Join us for a night of deep, tech & underground house music with DJ Muttiah Ashnim of INTO THE DEEP. Free Entry Spirits form 65,000 per...   More info

Festival of Alodaw Pyi Pagoda

26 Nov 00:00 - 02 Dec 23:59 26 Nov 00:00 - 02 Dec 23:59 - Bagan Bagan
Bagan, Mandalay, Burma Bagan, Mandalay, Burma
Alo Pyi Pagoda is well-known as a wish-fulfilling pagoda and the festival is normally held on the full moon day of Nat-taw...   More info

Fortis ေဆးရံုမွ နွလံုးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး နင့္ေတြ့ဆံုပြဲ

26 Nov 02:00 - 04:00 26 Nov 02:00 - 04:00 - Yangon Yangon
Asia Royal Hospital Asia Royal Hospital
လ ရ ဂ ၀ဒန ရ င မ အတ က အထ သတင က င အ ၵ ယ င င ရ အၾက ဆ ဆ ရ အ ပ စ ၾက အ ဖစ အ င မင စ ရပ တည လ က ရ သ Fortis ( ဖ တစ ) ဆ ရ ၾက ရ ၀ ရင လ ခ စ တ အထ က ဆရ ၀န ၾက Dr Mandana မ အ ရ တ ၀င အထ က ဆ ရ ၾက   More info

Sangha dana from a couple from Orlando

26 Nov 05:30 - 06:30 26 Nov 05:30 - 06:30 - Sagaing Sagaing
Sagaing Sagaing
  More info

Pun Hlaing Charity Christmas Bazaar

26 Nov 07:30 - 18:00 26 Nov 07:30 - 18:00 - Yangon Yangon
Pun Hlaing Estate Pun Hlaing Estate
-Many items shop -Free Espresso Milano for all -Christmas shop -and more fun...   More info

City Mall Hunt မွာ ပါ၀င္ၾကရေအာင္

26 Nov 09:00 - 14:00 26 Nov 09:00 - 14:00 - Yangon Yangon
City Mall City Mall
City Mall Hunt မ ပ ၀င ၾကရ အ င ... City Mall Hunt က ဘယ လ ဂ မ မ လ ဆ တ စ စ ပ င ဂ မ (၂) ခ စ စဥ ထ ပ ဂ မ တစ ခ တ င လ (၃) ယ က ပ ဝင သည အဖ ႕ (၄) ဖ ႕ ယ ဥ ပ င ရမ ဖစ ပ သည ဂ မ စ စဥ သ မ မ ပ င   More info

Fire Safety & Rescue Knowledge for Young Children

26 Nov 09:00 - 12:00 26 Nov 09:00 - 12:00 - Hmawbi Hmawbi
Hmawbi, Yangon, Burma Hmawbi, Yangon, Burma
Young students are the future of our country and to build the future of our country we must need to teach them safety, prevention and awareness, in their childhood time. The...   More info

GDG DevFest Yangon 2017

26 Nov 09:00 - 20:00 26 Nov 09:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Taw Win Garden Hotel Taw Win Garden Hotel
The biggest Google tech conference in Myanmar carefully crafted for you by GDG community! All about Android, Web and Cloud from the world experts. More information about...   More info

Pun Hlaing Charity Christmas Bazaar

26 Nov 10:00 - 17:00 26 Nov 10:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Pun Hlaing Estate Pun Hlaing Estate
Pun Hlaing Charity Christmas Bazaar, Sunday 26th November, 10AM-5PM. Free entry, over 30 vendors, a fashion show, live music, games and activities for the kids, amazing raffle...   More info

Qii Education Show Event

26 Nov 11:00 - 19:00 26 Nov 11:00 - 19:00 - Yangon Yangon
Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar
Join Queensland International Institute at the Australian Alumni Day and learn more about the various higher education opportunities in Australia...   More info

Children's Fun Fair

26 Nov 11:00 - 15:00 26 Nov 11:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
Ciao! The Children’s Fun Fair is happening on 26 November 2017! Want to join in the FunAtSedona? We’ve got food, games, prizes and laughter all around. Don’t miss out. Get your...   More info

Sunday Roast

26 Nov 11:30 - 16:00 26 Nov 11:30 - 16:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Sunday roast is a serious affair here at the Rose Garden Hotel. You will find at least three sharing roast choices on the menu, tapas style appetizers, luscious desserts...   More info

Myanmar Women's Social Business Contest

26 Nov 12:00 - 17:00 26 Nov 12:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Strategy First U Wisara Campus Strategy First U Wisara Campus
Myanmar Women’s Social Business Contest 2017 ရ ႕သ ႔တက လ မ အမ သမ မ အစ မ Join the two-days event of social business competition! And get an opportunity to participate an...   More info

Boutique Brunch

26 Nov 12:00 - 15:00 26 Nov 12:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Savoy Hotel Yangon Savoy Hotel Yangon
If you are looking for some silent and cozy place to spend your Sunday, please join our Sunday Boutique Brunch. All freshly cooked creations from our kitchen team to have a...   More info

က်န္းမာေရးပညာေပး ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

26 Nov 13:00 26 Nov 13:00 - Yangon Yangon
Grand Hantha International Hospital Grand Hantha International Hospital
Grand Hantha International Hospital င MMDA တ ႕ ပ ပ င က င ပ သ ဆ ခ င ဟ မ န ဆ င ရ ပည ပ ဟ ပ ပ ဖ တ ၾက ခင ကမ႓ ဆ ခ သ ခ က က ယ ထ န သ မ ရ န႔ အ ၾက င ခ င စဥ ဖင ပ မ ကၡ ဒ က တ သန သန အ က ယ   More info

Re-create Your Business

26 Nov 13:00 - 16:00 26 Nov 13:00 - 16:00 - Mandalay Mandalay
Mict Park Mandalay Mict Park Mandalay
အရ န အဟ န ဖင ပ င လ န သ ခတ န ႔အည မ မ စ ပ ရ လ ပ ငန မ ပ မ အ င မင ခ င ပ သလ လက ရ စ ပ ရ လ ပ ငန က တ တက အ င မင အ င ဘ တ ပ င လ ရမလ စ တ ဝင စ သ မည သ မဆ အခမ စ ရင သ င တက ရ က င ပ သည စ ပ ရ   More info

Franchise Orientation Sunday, November 26th, 2017

26 Nov 13:00 - 15:00 26 Nov 13:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Hledan Centre Hledan Centre
က လ ငယ မ ပည ရ က မ င တင ပ လ သ ထက သန သည စ တ ထ ဖင မ မ က ယ ပ င စ ပ ရ က လ ပ က င လ သ ပ ဂ လ မ လက မလ တ သင သ အခ င အ ရ Open your Learning Centre We are looking for franchisees who are...   More info

Healthy Living - က်န္းမာေသာေနထိုင္မႈေဟာေျပာပြဲ ၊ ေတာင္ၾကီး

26 Nov 14:00 - 17:00 26 Nov 14:00 - 17:00 - Taunggyi Taunggyi
Royal Taunggyi - Hotel Royal Taunggyi - Hotel
Bumrungrad International Hospital င ႔ Yangon International Medical Services မ လ ၾက မင တ ႔အ လ စ စ ဖ တ ၾက အပ ပ သည ဘမ ရ န ဂရက ဆ ရ ၾက မ ဟ မ န အထ က ဆရ ဝန ၾက က က ကပ ဆရ ဝန ၾက င ႔ လ အထ   More info

Forest City's Landmark Tower Introduction Event @ Yangon

26 Nov 18:30 - 21:30 26 Nov 18:30 - 21:30 - Yangon Yangon
Vintage Luxury Yacht Vintage Luxury Yacht
  More info

CONGRATULATIONS DINNER

27 Nov 17:00 - 21:00 27 Nov 17:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Kafe In Town Kafe In Town
Hexagon Medical Education Centre 2016 Intake က င သ က င သ မ အတ က အမ တ တရ ဂ ဏ ပ ညစ စ   More info

Australian Education Seminar (2017)

27 Nov 18:00 - 20:30 27 Nov 18:00 - 20:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
ရန က န ၿမ ႕ရ ၾသစ ၾတ လ သ ႐ မ ႀက မ က င ပသည ဤပည ရ ပ တ တ င ၾသစ ၾတ လ တက သ လ မ မ ဟ ပ မည ဖစ ၿပ ရရ န င မည အခ င အ ရ မ မ -ၾသစ ၾတ လ တက သ လ ၁၃ က င မ တ ဝန ရ သ မ င တ ႕ဆ ခ င ရရ ခင -ၾသစ ၾတ လ ပည...   More info

CommuniCast 2017 Myanmar

28 Nov 08:00 - 30 Nov 23:00 28 Nov 08:00 - 30 Nov 23:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
The 4th Communications Technology, Enterprise & Convergence Solutions...   More info

PWN - Harassment and Gender in the Workplace

28 Nov 08:30 - 10:30 28 Nov 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
Harassment and Gender in the Workplace Challenges and Strategies for Managers and Employees I am glad that we have a chance to talk about this topic publicly. We want our fellow...   More info

CommuniCast Myanmar 2017

28 Nov 10:00 - 30 Nov 18:00 28 Nov 10:00 - 30 Nov 18:00 - Yangon Yangon
Novotel Yangon Max Novotel Yangon Max
Myanmar Bridges The Digital Divide Myanmar accelerates towards a vibrant digital future The phenomenal transition of the Myanmar ICT economy has been driven by a mobile revolution...   More info

Connecting Effectively with Infants & Toddlers (Parent Workshop)

28 Nov 14:00 - 15:00 28 Nov 14:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Eton House International Preschool Yangon Eton House International Preschool Yangon
ဖ ဖ မ မတ ႕ ရ ဒ တစ ခ EtonHouse Yangon မ တင ဆက ပ မယ Sharing Session တ င ရင သ ငယ လ တ က သင ၾက ပ ထ င မ မ အ တ ႕အၾက မ စ ရ တ က င အ ပ Mr. Rolando Mapili Quinones က ယ တ င ပ ပ ပ သ မ ဖစ ပ တယ   More info

The University of Melbounre Information Seminar

28 Nov 17:00 - 19:30 28 Nov 17:00 - 19:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
You'll have opportunity to meet with University of Melbourne staff, find out about entry requirements & scholarships for high school students, and hear from prestigious alumni...   More info

Professional Networking

28 Nov 19:00 - 20:00 28 Nov 19:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
စင တ တ င မ တ ဆ အသစ မ ဖ ႕ရင လ အမ န ႕ ဘယ လ က ၽမ က င စ ပ င သင ဆက ဆ ရမလ ဆ တ တ က ဝင ဘ လ ၂၈ ရက ည ၇ န ရ မ ဟ ပ ဆ သ မ မ ႕ လ ရ က လ လ င ပ တယ စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link မ ပ သ င င ပ တယ န http...   More info

The Carlsberg Night

28 Nov 19:00 - 23:30 28 Nov 19:00 - 23:30 - Yangon Yangon
Atlas Rooftop Bar & Lounge Atlas Rooftop Bar & Lounge
For one night only Atlas turns GREEN. Come to our rooftop bar, bring your friends and enjoy the free flow of beer from 7pm until 9pm and special offers all night long. Free...   More info

Pope's Mass with the People

29 Nov 08:30 - 11:30 29 Nov 08:30 - 11:30 - Yangon Yangon
Kyaik Ka San Stadium Kyaik Ka San Stadium
Holy Father Pope Francis will celebrate Mass with the People as the peak of his Pastoral Visit to Myanmar, 27-30 Nov 2017...   More info

2017 Tax Update: Bridging the Gap - Laws vs Practice

29 Nov 08:30 - 10:00 29 Nov 08:30 - 10:00 - Yangon Yangon
Hintha Business Centres Hintha Business Centres
Find out how the recent tax changes will impact your business as Myanmar tax laws and the administration has changed rapidly in the last few years. We cordially invite you to...   More info

GRAND ROYAL Street Football Challenge

29 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 29 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
င င တ၀ မ လမ တ င ပ ၀င GRAND ROYAL အမည ရ ႕ ဘ လ ပ အစ အစဥ - က ၾက တင အသ ပ ထ တ ႔အတ င Grand Royal က တ ႔ ည အစ က တ ႔ရ ႕ အ ပ မက တ က လက တ ႔အ က င အထည ဖ င မယ ႔ Street Football Challenge ဆ တ...   More info

Admission session of CQUniversity

29 Nov 11:00 - 13:00 29 Nov 11:00 - 13:00 - Sanchaung Sanchaung
BridgeBlue Myanmar BridgeBlue Myanmar
Admission session of Central Queensland University Central Queensland University -Campuses: Sydney/Melbourne/Brisbane Adelaide/Ballarat Canberra Strathfield Program : Health...   More info

Admission & Scholarship Info Day

29 Nov 14:00 - 16:00 29 Nov 14:00 - 16:00 - Sanchaung Sanchaung
BridgeBlue Myanmar BridgeBlue Myanmar
၁၀ တန IGCSE O level ပ က င သ က င သ မ Scholoarships လ ရ က လ က ထ န င ပ သည UTS INSEARCH University of Technology Sydney Study at Australia's Number 1 young University 1st in...   More info

Sub-distribution Launch Event

29 Nov 18:00 29 Nov 18:00 - Mandalay Mandalay
Silversea Mandalay Co.,Ltd Silversea Mandalay Co.,Ltd
A wide variety of high quality imported food and beverage items...   More info

Photo Exhibition "Cultural Heritage of Myanmar"

29 Nov 18:00 - 02 Dec 17:00 29 Nov 18:00 - 02 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Myanmar Deitta Myanmar Deitta
The Embassy of Italy and the Italian Trade Agency are glad to announce that they have received over 100 photos for the Photographic Contest entitled Cultural Heritage of Myanmar...   More info

Quiz Night

29 Nov 18:30 - 21:30 29 Nov 18:30 - 21:30 - Yangon Yangon
British Embassy Club, Rangoon British Embassy Club, Rangoon
Come with a team or join one on the spot. For our next entertaining evening. Register by email with your name passport/NRC number:: raphaele.martin@fco.gov...   More info

Cambodia Takeover - Guest Chef Amy Baard at Union Bar & Grill

29 Nov 19:00 - 23:00 29 Nov 19:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Union Bar and Grill Union Bar and Grill
Union Bar & Grill is delighted to welcome Chef Amy Baard of Farm to Table in Phnom Penh to Yangon for a one off pop up dinner of her popular spin on Modern Cambodian Cuisine. Chef...   More info

CONTEMPORARY DANCE FOR ADULTS - MARTHA GRAHAM TECHNIQUE WITH DEBORAH

29 Nov 19:15 - 22:15 29 Nov 19:15 - 22:15 - Yangon Yangon
York Yoga Corner York Yoga Corner
MARTHA GRAHAM CONTEMPORARY DANCE TECHNIQUE If Isadora Duncan is said to be the Grandmother of Modern Dance, then Martha Graham is the Mother . Ms. Graham developed the most...   More info

Myanmar Architects Congress

30 Nov 08:00 - 17:00 30 Nov 08:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Myanmar Event Park, Yangon Myanmar Event Park, Yangon
The First Myanmar Architect Congress 2017 , organized by the Association of Myanmar Architects is a One day event that will feature a panel of top experts in the architectural...   More info

Myan Build 2017

30 Nov 08:00 - 02 Dec 17:00 30 Nov 08:00 - 02 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
  More info

Legal Talk - Employment Law

30 Nov 08:30 - 10:30 30 Nov 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
Sule Shangri-La, Yangon Sule Shangri-La, Yangon
In cooperation with the British Chamber of Commerce Myanmar, CCI France Myanmar and German Myanmar Business Chamber, you are invited to attend a workshop lead by Luther Law Firm...   More info

Goal Settings

30 Nov 12:00 - 13:00 30 Nov 12:00 - 13:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
လ တ င ရ ဘဝမ ရည မ န ခ က တ ဟ အလ န အ ရ ပ ပ တယ ဝင ဘ လ ၃၀ ရက မ က င ပမ ဆ ပ မ ဒ ရည မ န ခ က တ အ မ မက တ က ဘယ လ နည လမ တ န ႕ အ က င အထည ဖ မလ ဆ တ လ လ င ပ တယ စ ရင ပ သ င လ ပ က ဒ Link မ ပ သ င င...   More info

Free Seminar: The Importance of Professional QualificatIons

30 Nov 16:00 - 18:00 30 Nov 16:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Institute of Business and Investment Management - IBIM Institute of Business and Investment Management - IBIM
FREE SEMINAR: Importance of Professional Qualifications င CISI Finance and Investment Qualification မ အ ၾက င ဟ ပ ပ သင သည Finance င Investment ပည ရပ မ တ င ကၽ မ က င သ တစ ဥ ဖစ ပ သ   More info

2017 Gospel Music Festival At Thuwunna Indoor Stadium

30 Nov 16:00 - 02 Dec 10:00 30 Nov 16:00 - 02 Dec 10:00 - Yangon Yangon
Thuwunna Stadium Thuwunna Stadium
  More info

Regional Cocktail Classics

30 Nov 19:00 - 20:30 30 Nov 19:00 - 20:30 - Yangon Yangon
Gekko Restaurant Yangon Gekko Restaurant Yangon
Join Group Bar Manager Jen Queen & Gekko Bar Manager Puia as they guide you through a tasting of 3 of South East Asia's most iconic cocktail creations. 25,000 per person please...   More info

DJ Akat - Electro Swing At Gekko

30 Nov 20:00 - 23:00 30 Nov 20:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Gekko Restaurant Yangon Gekko Restaurant Yangon
Join us for another night of Electro Swing with DJ Akat At Gekko! Why Not swing' by earlier and join our regional cocktail classics class with Bar Manager Puia & Group Bar Manager...   More info

4th Myanmar Medical Mission

01 Dec 08:00 - 11 Dec 16:00 01 Dec 08:00 - 11 Dec 16:00 - Kalemyo Kalemyo
Kalemyo, Sagaing, Burma Kalemyo, Sagaing, Burma
Bro. Richard Lee has informed that this year's mission will take place from 1st-11th December 2017. Nonetheless, you can opt to participate for a shorter duration. More details...   More info

Exhibition of Tattooed Faces in Yangon, Myanmar

01 Dec 08:00 - 18 Dec 22:00 01 Dec 08:00 - 18 Dec 22:00 - Yangon Yangon
Pansuriya အႏုပညာဆံုမွတ္ Pansuriya အႏုပညာဆံုမွတ္
From December 1st-18th, I will be holding my second solo exhibition at Pansuriya in Yangon. We will have photographs from my book, Hmäe Sün Näe Ti Cengkhü Nu, on display as well...   More info

Agrilivestock Myanmar 2017

01 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 01 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Tatmadaw Exhibition Center Tatmadaw Exhibition Center
လ စ ရပ သ မ မ ရ လ ပ ငန ရ င ႀက မ ခင ဗ စ စဥ ဘ င အ င မင မ ရ စပ န ဆ အ ဖစ ပ ဝင သ မန မ ပည အႀက ဆ မ မ ရ ပပ ႀက မ က ဇ ရ င လ ႀက မင မ အ ပပ သ ႔လ ရ က ၾကပ ရန လ စ စ ဖင ဖ တ ခၚအပ ပ သည ခင   More info

One Direction Band ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေစခ်င္သူမ်ား

01 Dec 09:00 01 Dec 09:00 - Yangon Yangon
Shwe Htut Tin Shwe Htut Tin
တကယ က လ စခ င တ   More info

Myanmar Plaza Christmas Wonderland 2017

01 Dec 11:00 - 03 Jan 21:00 01 Dec 11:00 - 03 Jan 21:00 - Yangon Yangon
Myanmar Plaza Myanmar Plaza
Merry Christmas to You All ! သ ငယ ခ င တ ႕ ရ မန မ ပလ ဇ မ ပ လ ပ မယ မန မ င င ရ ႕ ပထမဆ အႀက မ Augmented Reality (AR) အအ နည ပည န ႕ အလ ဆင ထ မယ ခရစၥမတ န ႔ စ သစ က ပ တ က အတ တ ဆင ဖ ႕ ဖ တ ခၚလ...   More info

Pier 9’s One Year Anniversary - Dec1

01 Dec 11:00 - 23:55 01 Dec 11:00 - 23:55 - Yangon Yangon
Pier 9 Pier 9
30 off on Pier 9’s 1st Birthday(1 Dec 2017) Pier 9 ဆ င ဖ င ပ တစ စ မ က အထ မ အမ တ အ ဖစ မ တ ဆ မ အ လ က ၃၀ discount အ ပင စ ပ တ င က ဗလ မပ က စမ မ gift voucher ၁သ န ခ , ၁ သ န , ၅ သ င...   More info

A Melodic Sensation

01 Dec 16:00 01 Dec 16:00 - Yangon Yangon
The Brunch Society The Brunch Society
အ လ က ၾက င စရ သတင က င တစ ခ ရ ပ တယ Melodic/House သ ခ င တ က ႀက က စ သက တ သ တ အတ က ကမ႓ ပၚကနတ ပည လ တစ ခ အ ဖစ ခဏတ ဖန တ ပ ခ င လ ႔ပ December လ(၁)ရက န႔မ တ ရန က န ၿမ ႕ရ ႕ Downtown Area တစ ခ...   More info

Star City Christmas Lighting Ceremony & Bazaar

01 Dec 16:00 - 20:00 01 Dec 16:00 - 20:00 - Thanlyin Thanlyin
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
  More info

Gita Padetha Festival

01 Dec 18:00 - 04 Dec 22:30 01 Dec 18:00 - 04 Dec 22:30 - Yangon Yangon
National Theatre of Yangon National Theatre of Yangon
(၁.၁၂.၂၀၁၇) အမ သ ကဇ တ ရ မ က င ပမယ က န တ ႔ အထက(၄)အလ က င သ သ ဟ င မ အသင ရန ပ င တ ဂ တပ အတ က က န တ ဝန ယ ထ သည Program တစ ခ မ န က က ယ မ အမ ႀက က ည ဆ င ရ က ပ သ က င သ ဟ င အစ က Dj Oak Kar...   More info

The Petebox Concert

01 Dec 19:00 - 02 Dec 03:00 01 Dec 19:00 - 02 Dec 03:00 - Yangon Yangon
The Penthouse The Penthouse
THEPETEBOX live show က က ယ တ င ၾကည ႐ ႕ခ စ ခင က သင က ဂ တရ ႕ အ စ သ ရစစ စစ က ရ႐ စမ ပ ပ မ ပ ဝင မယ ဂ တပည ႐ င တ က သ ခ င တ က အခ တ ဆက မ မ ရသ မ က စ အ သ စ တ ဖန တ ထ ပ တယ အ ၾက င ပ တစ ယ က တည သ...   More info

Myanmar - The Road Less Cycled

02 Dec 08:00 - 10 Dec 21:00 02 Dec 08:00 - 10 Dec 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
Challenge yourself on this moderately strenuous trip as you cycle through the lovely countryside of some of the prettiest state in Myanmar. The trip includes spending a full day...   More info

One Day Short Course: Myanmar Tax Laws & Its Application

02 Dec 09:00 - 17:00 02 Dec 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
ဝင ဘ လ ၂၅ ရက န႕အတ က သင တန သ (၄၀) ဥ ပည သ ပ သ ဖင မမ လ က သ သ မ အတ က ထပ မ ဖ င လ စ ပ ပ သည အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws...   More info

Supercharge Your Sales & Marketing at Yangon

02 Dec 09:00 - 03 Dec 19:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 19:00 - Yangon Yangon
Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon Mya Yeik Nyo Royal Hotel -Yangon
သင ရ Sales & Marketing Techniques က အ က င ဆ င အ မင ဆ ရ က အ င မ င တင ပ င မည သင တန (သ ႕) Supercharge Your Sales & Marketing (SYSM) သင တန က Yangon မ ႕ တ င ပ လ ပ မည စ ဖတ သ တ...   More info

လူငယ္မ်ား လည္လည္သြားေန႔

02 Dec 09:00 - 17:00 02 Dec 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Bawathit Church Bawathit Church
ဘ၀သစ မ ရ တ လ ငယ မ င မယ မ အ ပင သ မ တ သဟ ယ ပ လ ပ မည လ က ပ ၀င မည သ မ န မည စ ရင မ ပ ၾကပ ရန ရန က န မ ႔အ လ လ ရ ခရ သ မည စ တ ၀င စ ပ သ   More info

SKC ECCD 2Days Training in Mandalay

02 Dec 09:00 - 03 Dec 04:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 04:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
SKC ECCD (၂)ရက သင တန (မ လ မ ႔ ) Certificate in Early Childhood Care and Development သင တန ၾက-၈ သ င က ပ န႔ရက အခ န 2/12/2017 3/12/2017 (9am-4pm) န႔စဥ န႔လည စ Tea/coffee ပ သည...   More info

Personal Life Management Workshop

02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 - Kamayut Kamayut
Sein Lann So Pyay Garden Sein Lann So Pyay Garden
လ ငယ လ ရ ယ မ အ န ဖင မ မ ရ ခ ယ ထ သ အန ဂတ ဘ၀က လ ပစ တည ဆ က လ သည ႕ က ယ ပ င စ တ က အ မ မက မ က ယ စ ရ ၾကပ သည ထ အ မ မက မ က အ က င အထည ဖ ရ တ င အ ထ က အက ရရ စရန S.C.B.I မ Personal Life...   More info

PCC tour to Myanmar

02 Dec 09:00 - 03 Dec 18:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 18:00 - Myeik Myeik
Yangon Yangon
All players and supporters are welcome to join us. We have two group flying out at different times. Don Mueang to Yangon on Thursday 30th November at 11.35 am. Flight FD 255...   More info

Marketing Plan Batch 12

02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 - Yangon Yangon
D&m maker Education group D&m maker Education group
Marketing Plan ရ ဆ နည အမ တ စဥ (12) သင စ ပ ရ လ ပ ငန တ ဟ လ အပ ခ က တခ ခ တ ရ နၿပ တ တက သင သ လ က လည မတ တက ဘ International Labour Organization (ILO) က န ရ ဆ ပဌ န ထ တ SIYB သင ရ တ က အ   More info

BUILK X SHERA for Mandalay Constructions

02 Dec 09:00 - 17:00 02 Dec 09:00 - 17:00 - Mandale Mandale
Hotelmandalay2015 Hotelmandalay2015
မဂ လ ပ မ လ ဆ က လ ပ ရ လ က အတ က Builk Workshop အစ အစဥ လ ပ ဆ က လ ပ ရ လ ပ ငန တ က ပ မ စနစ က က င မ န တ လ ပ ငန လည ပတ မ တ က ဖ ဆ င ပ န င တ အခမ Software အ ၾက င လ လ ခ င ရမယ အသ ပ ခ င လ ရမယ...   More info

Dulwich Open House - Star City campus

02 Dec 10:00 - 13:00 02 Dec 10:00 - 13:00 - Thanlyin Thanlyin
Dulwich College Yangon star City Campus Dulwich College Yangon star City Campus
Come and experience a day of fun at our Star City campus. Activities on the day will include: Classroom presentations Activities for children Meet the teachers School lunch...   More info

Introduction to Enterprise Resource Planning (ERP)

02 Dec 13:00 - 03 Dec 13:00 02 Dec 13:00 - 03 Dec 13:00 - Yangon Yangon
Finance, Accountancy and Management Training Institute Finance, Accountancy and Management Training Institute
Introduction to Enterprise Resource Planning (ERP) ယ န႕ စ ပ ရ လ ပ ငန စ မ တ င အသ ပ နၾက သ အသ ပ ရန ၾက စ နၾက သ ERP System အ ၾက င .. ERP ဆ တ ဘ လ ... အယ အဆ င အဆင ဆင ပ င လည လ မ အ သ...   More info


© 2017 Siguez