Let's sing japanese songs♪

18 Feb 13:00 - 14:30 18 Feb 13:00 - 14:30 - Yangon Yangon
Japan Culture House Japan Culture House
JCHမ ဖ ဖၚ၀ ရ လ ၁၈ရက (တနဂ န႔) ၁န ရ က န၂န ရ ခ အထ Jpop က ဂ တ န ႔ ဖ ဖတင ဆက မ င အတ ပ ပ ရ င ရ င သ ခ င ဆ ၾကမယ ႔ ပ လ က င ပသ ပ မယ ဂ တ တ ၿပ သ ခ င ဆ ပ မယ ႔သ က တ ႔ ဂ တ တ ကၽ မ က င ၿပ အထက တန က   More info

Wanted Rock Show 2018 Ygn

18 Feb 19:00 - 23:00 18 Feb 19:00 - 23:00 - Yangon Yangon
ကန္ေတာ္ၾကီး - ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္း ကန္ေတာ္ၾကီး - ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္း
Everybody’s Wanted Rock Show 2018 YGN သ ဆ ဖ ဖမည အ ပည ရ င မ Wanted Band အခ န ဖ ဖ ဝ ရ လ ၁၈ ၂၀၁၈ (တနဂ ) ည နပ င ၇:၀၀ န ရ မ ည ၁၁:၀၀ န ရ လက မ တ ဈ န ၉,၀၀၀ က ပ (Standing) န   More info

Meditation retreat - water fasting with mindfulness/detachment

19 Feb 09:00 - 26 Feb 19:00 19 Feb 09:00 - 26 Feb 19:00 - Thanlyin Thanlyin
Thabarwa International Volunteers Thabarwa International Volunteers
LAST OF THE SEASON They might be no more water fasting retreat until November. 7 days full time meditation retreat at ThaBarWa center about the practice of mindfulness and...   More info

Professional Sales Management (Mandalay)

19 Feb 18:00 - 23 Feb 20:00 19 Feb 18:00 - 23 Feb 20:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
ထ ရ က တ အ ရ င စ မ ခန ႔ခ မ သင တန PSM Professional_Sales_Management လက တ ႔က လ လ ရမယ Professional သင တန စ တ ႔ လက တ ႔ အ တ ႕အၾက မ န ႔ မ ဝသင မည သင တန ဖစ ပ တယ မ လ ၿမ ႕တ င...   More info

Pronuncation Workshop

19 Feb 18:00 - 20:00 19 Feb 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Join the Wall Street English team and learn fun ways to help with them tricky words and sounds! Bring your friends! ကၽ န ပ တ ႔အဖ ႕ င ပ ပ င ၿပ အသ ထ က မ တတ သ စက လ မ အသ ထ က မ အ ၾက င...   More info

BritCham Operational Excellence: Reports That Work

20 Feb 08:30 - 16:00 20 Feb 08:30 - 16:00 - Yangon Yangon
British Chamber of Commerce Myanmar Office British Chamber of Commerce Myanmar Office
This workshop gives you a thorough understanding of the fundamental skills needed for the planning, structuring, writing and checking your reports. Benefits In this workshop you...   More info

Free Seminar on Australian Education

20 Feb 17:00 - 18:00 20 Feb 17:00 - 18:00 - Yangon Yangon
EDULINK EDULINK
2018 ပည သင စ မ ၾသစ ၾတ လ က သ ရ က ပည သင ၾက လ သ တ အတ က ၾသစ ၾတ လ ပည ရ ဆ ပ န ရက ဖ ဖ ၀ ရ လ ၂၀ ရက (အဂ န ) အခ န ည န ၅ န ရ မ ၆ န ရ အထ နရ EDULINK ရ T301-T304 ၃ လ Junction Square ( MK...   More info

Cambridge English: Young Learners Exams

20 Feb 17:30 - 18:30 20 Feb 17:30 - 18:30 - Yangon Yangon
British Council Myanmar British Council Myanmar
Prepare Your Kids to get Cambridge English Certificates during the summer holiday? Speaker : Robert Tin Myint (Exams Operations Manager) Date : 20 February 2018 (Tuesday...   More info

Movie Night

20 Feb 18:00 - 20:00 20 Feb 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Get a chance to chill and with your friends and watch a movie! မ တ ဆ သ ငယ ခ င မ င အတ ပ ရ င စ ရ ပ ရ င ၾကည ရမည အခ င အလမ က ရယ လ က ပ စင တ ၁ Junction Square 20 Feb 2018, 6:00 PM...   More info

Bakery Demo Session

21 Feb 14:30 - 16:30 21 Feb 14:30 - 16:30 - Yangon Yangon
Unilever Food Solutions Myanmar Unilever Food Solutions Myanmar
ဒ လရ ႕ Bakery Demo Session မ တ Lime Cupcake Choux Bun န ႔ တ န မယ နစ ပ င မ န ႔တ ႔က ဖန တ ပ လ ပ တင ဆက သ မ ပ အ ရအတ က ကန ႔သတ ထ လ ႔ အ မန ဆ စ ရင ပ သ င လ က ပ ခင ဗ -က င ပမည န႔ရက ဖ ဖ ဝ ရ...   More info

Wednesday Sunset Party Vo.2 at YY

21 Feb 17:00 - 23:00 21 Feb 17:00 - 23:00 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
It's the middle of the week, and you've worked hard so far! Give yourself a little break and HAVE FUN. DJ 28 and Ana Red will give you great beats, and Yangon offers you the...   More info

AMCHAM Social Networking Night

21 Feb 18:30 - 20:30 21 Feb 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Meliá Yangon Meliá Yangon
This month, the AMCHAM Third Wednesday Social Networking will take place at the Melia Hotel Pool Bar. Please join us to network with the Yangon business community while enjoying...   More info

BritCham Social: Joint Chambers Networking Event with EuroCham

21 Feb 18:30 - 20:30 21 Feb 18:30 - 20:30 - Thanlyin Thanlyin
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
We have partnered with EuroCham to host our February social networking event on 21st February. Join fellow members and friends of the Chambers for an evening of canapes, drinks...   More info

BritCham Operational Excellence: Corporate Governance

22 Feb 08:30 - 10:30 22 Feb 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
AYA Bank AYA Bank
The New Myanmar Companies Law opens up new ways of doing business for companies in Myanmar. It also implements a new regulatory approach and corporate governance regime which will...   More info

Electrical Safety Course (OSHA NFPA 70E)

22 Feb 09:00 - 17:00 22 Feb 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
COURSE DESCRIPTION This course aims to provide individuals to understand the importance of electrical safety and take the necessary precautions when working with or near...   More info

Study Abroad Counseling Session

22 Feb 10:00 - 14:00 22 Feb 10:00 - 14:00 - Kamayut Kamayut
American University of Myanmar American University of Myanmar
Confused about Study Abroad Options? Our free counseling session offers information on the best ways to earn a bachelor degree without taking foundation courses, saving you...   More info

Smart City Circle

22 Feb 18:30 - 20:30 22 Feb 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Impact Hub Yangon Impact Hub Yangon
Smart city is becoming an increasingly interesting concept for improving cities, and making them more liveable. Join us to learn more about the idea behind the concept, and to...   More info

Yangon BlaBla Language Exchange

22 Feb 19:00 - 22:00 22 Feb 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
FREE Language Exchange ! No registration required No entrance fee. You pay only if you order food or drinks. The event start with an Engish group When at least 3 people want to...   More info

Open Mic Vol.10 x Everybody's Night Out

22 Feb 20:30 - 23:59 22 Feb 20:30 - 23:59 - Yangon Yangon
YangonYangon YangonYangon
Come SING, DANCE, DRINK, ENJOY!!! OPEN MIC Every 2nd & 4th Thursday -Let us know YOUR song, we'll have it ready! -with Band: Zaw Htet Han & Friends Thursday Promotions...   More info

BritCham Market Focus:New arbitral regime in Myanmar

23 Feb 08:30 - 10:15 23 Feb 08:30 - 10:15 - Yangon Yangon
Melia Hotel Melia Hotel
On 5 January 2016, Pyidaungsu Hluttaw or the Parliament of Myanmar passed its much awaited Arbitration Law, which follows and gives effect to Myanmar’s ratification of the New...   More info

Retail Study Tour in Yangon

23 Feb 09:00 - 24 Feb 17:00 23 Feb 09:00 - 24 Feb 17:00 - Yangon Yangon
UMFCCI-Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry UMFCCI-Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
မန မ င င လက လ ရ င ခ သ မ အသင (Myanmar Retailers Association, MMRA)သည ဖ ၿဖ တ တက လ သ လက လ က႑အတ က လ အပ သ လ ႔စ မ အ အရင အ မစ မ ရရ စရန ရည ရ ယ လ အပ သ စ မ ခန ႔ခ မ သင တန မ အ ရ င ပ င ဆ င ရ သ   More info

Infinity Rising: A Selection of Neon Works

23 Feb 11:00 - 09 Mar 18:00 23 Feb 11:00 - 09 Mar 18:00 - Yangon Yangon
Myanm/art Myanm/art
က င ဆ ရ ႕ဒ တ ယႀက မ မ က တက ယ တ ပပ ပ န ယ န အ ပည လက ရ တ တ တက လ မ က က ရန က န မ ပထမအႀက မ အ ဖစ ႀကည ရမယ ပ လည ဖစ ပ တယ The second solo exhibition of Kaung Su and the first retrospective of...   More info

Advanced Personal Hygiene Training

23 Feb 14:30 - 16:30 23 Feb 14:30 - 16:30 - Yangon Yangon
Unilever Food Solutions Myanmar Unilever Food Solutions Myanmar
မ တ ဆ တ ႔ ရ Unilever Food Solutions က ပ လ ပ ပ နက ဆ သရ ပ ပပ တစ ခ ဖစ တ Hygiene Training က တ Advanced Personal Hygiene Training ဆ တ ခ င စဥ န ႔ ဖ ဖ ဝ ရ လ (၂၃) ရက မ က င ပသ ဥ မ ပ မ တ ဆ   More info

ONE : QUEST FOR GOLD

23 Feb 18:00 - 22:00 23 Feb 18:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Thuwunna Stadium Thuwunna Stadium
Hello again from ONE Championship! Thunder returns to the Thuwunna Indoor Stadium in Yangon, Myanmar, with ONE: QUEST FOR GOLD on 23 February 2018. Limited FREE TICKETS are...   More info

D-wayne at NYX Club

23 Feb 23:00 - 24 Feb 03:00 23 Feb 23:00 - 24 Feb 03:00 - Yangon Yangon
NYX Rooftop and Club NYX Rooftop and Club
  More info

Satan FC VS Golden Brothers Fc

24 Feb 07:00 - 09:00 24 Feb 07:00 - 09:00 - Yangon Yangon
Kyaikkasan Grounds Kyaikkasan Grounds
AYA Friendship League 2018 Group (B) Match (2...   More info

San Jose Earthquakes Soccer camp - Star City

24 Feb 08:00 - 16:30 24 Feb 08:00 - 16:30 - Thanlyin Thanlyin
Star City Thanlyin Star City Thanlyin
The Earthquakes return to Yangon! Dulwich College Yangon will host the San Jose Earthquakes professional coaching staff again for soccer camps at Star City. This will be the...   More info

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System

24 Feb 08:00 - 17:00 24 Feb 08:00 - 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
ISO/DIS 45001:2017 ( Occupational Health and Safety Management System) Awareness Course လ ပ ငန ခ င အ ရ ယ ကင ရ င ရ င က န မ ရ စ မ ခန ႔ခ မ စနစ သင တန OHSAS 18001 က အစ ထ မည ISO...   More info

Data Center Virtualization Course(Saturday Special)

24 Feb 09:00 - 15:00 24 Feb 09:00 - 15:00 - Yangon Yangon
HIGH TECH DEVELOPMENT HIGH TECH DEVELOPMENT
ရ ခ န လ တ Data Center Virtualization (Saturday Special) Courses 50 discount ဖင ဖ င လ စ သင ၾက ပ မည Data Center VMWare Certified Professional Level ထ လက တ ႕ Lab Setup သင ၾက ရမည ဖစ...   More info

International Bus & Truck Expo

24 Feb 09:00 - 27 Feb 20:00 24 Feb 09:00 - 27 Feb 20:00 - Mandalay Mandalay
Ma Naw Ya Man Ma Naw Ya Man
မ လ ၿမ ႕တ င ပထမဆ င အႀက မ ဆ INTERNATIONAL BUS & TRUCK EXPO ပပ ႀက တ င ပ ၀င ပသ ရ င ခ ဖ ႔ ခ စ ခင စ ဖင ဖ တ ခၚအပ ပ တယ ခင ဗ Organized by : C & D Group of Co.,Ltd Hot Line : 09972994700...   More info

ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ သင္တန္း

24 Feb 09:00 - 17:00 24 Feb 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

စြန္႔ဦးစီးပြားစြမ္းေဆာင္မႈပညာႏွင္႔စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းသင္တန္း

24 Feb 09:00 - 08 Mar 16:00 24 Feb 09:00 - 08 Mar 16:00 - Mawlamyine Mawlamyine
Community Learning Center Mawlamyine Community Learning Center Mawlamyine
လ ငယ တ ယ က အ န ဖင စ ပ ရ လ ပ က င လ ပ သလ ? လ ငယ လ ပ ငန ရ င ဖစ လ ပ သလ ? စ က က က ကၽ မ က င စ လ လ တတ လ ပ သလ ? စ ပ ရ က ဘယ ကစ လ လ ရမယ မသ သ တ ... စ ပ ရ တခ လည ပတ ပ က လ လ ထ လ သ တ အတ   More info

New Zealand ASEAN Scholarships Seminar in Mandalay

24 Feb 09:00 - 11:00 24 Feb 09:00 - 11:00 - Mandalay Mandalay
Hotel Mandalay Hotel Mandalay
Now New Zealand Scholarship Centre in Yangon is planning to organize New Zealand Asean Scholarship Seminar in Mandalay on 24th February...   More info

ေမေမမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈသင္တန္း(ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္လသား

24 Feb 09:00 - 12:00 24 Feb 09:00 - 12:00 - Mandalay Mandalay
ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း မႏၲေလး ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း မႏၲေလး
ဒ တ ခ က တ မ လ က မ မ တ အတ က ပ (က ယ ဆ င မ ခင လ င တ န ႔ ပထမဆ ဘဘ လ တ ရ ႕ မ မ တ အတ က မ ဖစ မ နႀက ၿပ သ ထ သင တ လက တ ႕သင တန လ ) လက တ ႕သင ၾက ပ မ က Dr Myint Myat Thu MBBS (NEWCASTLE, UK...   More info

Work.com.mm: Recruitment Day 2018

24 Feb 09:00 - 17:00 24 Feb 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
မန မ င င ရ ထ ပ တန က မၸဏ ႀက တ မ အလ ပ လ က ထ င ဖ ႔ ယခ ပ အ က ပ လင ခ မ စ ရင သ င လ က ပ Register now! http:/bit.ly/recruitmentday-registration မန မ င င တစ ဝ မ က အလ ပ အက င ရ ဖ နသ လ ပ င   More info

ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု

24 Feb 09:15 24 Feb 09:15 - Yangon Yangon
MBDC - Management and Business Development Center MBDC - Management and Business Development Center
လက အ က ငယ သ သ ႔ ဝန ထမ ပ င စ မ လ ပ က င လ သ တ င အတ က ဝန ထမ တ က အလ ပ က အ စ က မလ ပ ဘ လ ႔ခ စ နရပ သလ ? ဝန ထမ တ အတ က စည မ ဥ စည ကမ တ သတ သတ မ တ မ တ မရ တ ထ န ခ ပ ရခက ခ ပ သလ ? ဝန ထမ လစ ဘ   More info

Street Art Vol:2

24 Feb 10:00 - 16:00 24 Feb 10:00 - 16:00 - Mandalay Mandalay
Mingalar Mandalay Mingalar Mandalay
  More info

Touching Nature Exhibition

24 Feb 12:00 - 18:00 24 Feb 12:00 - 18:00 - Yangon Yangon
Myanm/art Myanm/art
English Below 'သဘ ဝတရ က ထ တ ႔ခ စ ခင ' ဆ တ WWF ရ ႕ ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ အသ ပည မ င တင ခင အစ အစဥ တစ ခ ဖစ ပ တယ ဒ အစ အစဥ မ ပ ဝင တ ရန က န န ႔ ထ ဝယ ၿမ ႕ က လ ငယ တ ဟ လ လ ရ ခရ စဥ တ သ ရ   More info

สมาชิก AKB48 และ BNK48 ร่วมงาน Japan Myanmar Pwe Taw 2018

24 Feb 12:00 - 15:00 24 Feb 12:00 - 15:00 - Yangon Yangon
Thuwunnabhumi Event Park Thuwunnabhumi Event Park
ม โอร และ อ ซ ร นะ BNK48 ร วมก บสมาช ก AKB48 Team8 4 คน ประกอบด วย Nagisa Sakaguchi, Nanami Yamada, Kotone Hitomi และ Rira Miyazato จะเข าร วมงานอ เวนท JAPAN MYANMAR PWE TAW 2018...   More info

Taxation Knowledge Essential

24 Feb 12:30 - 15:30 24 Feb 12:30 - 15:30 - Yangon Yangon
Finance, Accountancy and Management Training Institute Finance, Accountancy and Management Training Institute
မသ မ ဖစ အခ န ရ ရ အခ န အသ ပည ရပ တစ ခ သည ယ န႕ ခတ အလ ပ လ ပ နသ တ င မသ မ ဖစ သ ထ ရမည ပည ရပ တစ ခ ဖစ ပ သည ၀င င ခ န ပင ရင မ တ ယ ပ သ င သည အခ န င က န သ ယ လ ပ ငန ခ န တ ဆ ပ ခ င ခ န...   More info

Business Writing Workshop (Intensive Training)

24 Feb 13:30 - 25 Feb 16:30 24 Feb 13:30 - 25 Feb 16:30 - Yangon Yangon
Peak Point Academy Peak Point Academy
Business Writing Workshop (Intensive Training) လ ပ ငန ခ င သ Email, Letter င Report ရ သ နည မ က အခ န တ အတ င န လည မ လ ယ က စရန လက တ ႔ဆန သ သင ၾက နည စနစ မ ဖင သင ၾက ပ ႔ခ ပ သ မ ဖစ ပ တယ...   More info

New Student Party

24 Feb 15:00 - 17:00 24 Feb 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Get a Chance to meet new other new students in the center and do activities with your friends and coaches! က င သ သစ မ င တ ႔ဆ ရမည အခ င အလမ က ရယ ပ သ ငယ ခ င မ coaches မ င လ ပ ရ မ   More info

Yangon Seminar - Advances in women's health and fertility

24 Feb 15:00 - 17:00 24 Feb 15:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Pan Pacific Yangon Pan Pacific Yangon
Please save the date for this event...   More info

The Sunset Boat Party

24 Feb 16:30 - 20:30 24 Feb 16:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Yangon Party Yangon Party
The Sunset Boat Party returns. In a return to its roots, the boat party will feature the finest selection of Yangon DJs playing compelling sets of the latest music. Join us for...   More info

Valentines Masquerade

24 Feb 18:00 - 20:00 24 Feb 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Put on a mask, and come to our ball, meet new people and get to have fun with all the staff. မ က ဖ တစ ခ တပ ဆင ပ ကၽ န ပ တ ႔ကပ သ ႔လ ခ ပ သ ငယ ခ င အသစ မ WSE ဝန ထမ မ င ပ ရ င စ တ ႔ဆ လ...   More info

Parami Talk Series: Indian Ambassador Mr. Vikram Misri

24 Feb 18:30 - 20:30 24 Feb 18:30 - 20:30 - Yangon Yangon
Parami Institute of Liberal Arts and Sciences Parami Institute of Liberal Arts and Sciences
Please join us on February 24 for our latest Parami Talk Series with Mr. Vikram Misri, Ambassador of India to Myanmar. Mr. Misri will outline key drivers of India’s foreign policy...   More info

Russell Peters - Singapore

24 Feb 20:00 - 23:00 24 Feb 20:00 - 23:00 - Yangon Yangon
Singapore Indoor Stadium Singapore Indoor Stadium
  More info

3 MCs & 2 DJs with TGIY$

24 Feb 21:00 24 Feb 21:00 - Yangon Yangon
BME CLUB BME CLUB
You know what to do!! BME Club (University Avenue Road) 9pm onwards Fees Ks. 5,000/ Chan Nyein Ko, Bo Htet, Trigger feat. Anegga & U Zaw Gyi...   More info

UME Night

24 Feb 21:00 - 25 Feb 02:00 24 Feb 21:00 - 25 Feb 02:00 - Pathein Pathein
Ume cafe&Bar -Ngwesaung Ume cafe&Bar -Ngwesaung
Hi everyone from Ngwesaung! The best season in Ngwesaung beach now . so whats happening in Ngwesaung? Its TRANCE PARTY on24th Feb!!! DJ Fatboy Fat (Japan) House Spy trance...   More info

Five FABulous Years ( ၅ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ပြဲ)

24 Feb 22:00 - 25 Feb 03:00 24 Feb 22:00 - 25 Feb 03:00 - Yangon Yangon
Pyrite at Inya Pyrite at Inya
English Below ကယ သ ငယ ခ င တ ႔ ယ င မတ ႔ ဒ လက တ FAB party ရ ႕င စ မ က မ န႔ န ပ တ အစကထ က နအခ ထ အ ပ နတ သ တ မၾက မၾက လ ပ ၾကတ သ တ အ လ က က ဇ အမ ႀက တင တယ လ ႔ ပ ရင ( ၅) စ မ က မ န႔ပ က ဒ လအ   More info

RiverBeatz Cruise Afterparty Vol.2

24 Feb 22:00 - 25 Feb 03:00 24 Feb 22:00 - 25 Feb 03:00 - Yangon Yangon
AREA 51 invade MUSE BAR AREA 51 invade MUSE BAR
(BURMESE BELOW) Join us for an extension of good music and fun after RiverBeatz Cruise Party Vol.2 at AREA 51 invade MUSE BAR for the best AfterParty in Town. We will continue...   More info

Birthday dana for Wayne, Wendy, Mike, James Wu and Ms. MeiLin Wu

25 Feb 05:30 - 06:30 25 Feb 05:30 - 06:30 - Sagaing Sagaing
Sagaing Sagaing
...   More info

San Jose Earthquakes Soccer camp - Pun Hlaing

25 Feb 08:00 - 16:30 25 Feb 08:00 - 16:30 - Yangon Yangon
Dulwich College Yangon Dulwich College Yangon
The Earthquakes return to Yangon! Dulwich College Yangon will host the San Jose Earthquakes professional coaching staff again for soccer camps at our Pun Hlaing campus. This...   More info

Soy candles making workshop 7th.

25 Feb 10:00 - 13:00 25 Feb 10:00 - 13:00 - Yangon Yangon
KOKO Home Store KOKO Home Store
Basic soy candles making workshop 7th batch by KOKO Soy Candles. 25th February 2018 (Sunday) 10am to 12:30pm The workshop timing is approximately two to three hours will give...   More info

BUSINESS MODEL Workshop (Mandalay)

25 Feb 10:00 - 17:00 25 Feb 10:00 - 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
လ ပ ငန တစ ခ စတင ဖ ႔စဥ စ နၿပ လ ? Business_Models ရ ဆ ၿပ စလ က ၾကရ အ င မ လ ၿမ ႕ February 25 Business Models Canvas ဆ တ စ ပ ရ လ ပ ငန မ မ ဝယ သ ဖ က သည တ က ဘယ လ မ ထ န သ မ မလ မ   More info

Sunday Roast

25 Feb 11:00 - 16:00 25 Feb 11:00 - 16:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
Sunday roast is a serious affair here at the Rose Garden Hotel. You will find at least three sharing roast choices on the menu, tapas style appetizers, luscious desserts...   More info

How to Set up a Preschool(Free Seminar)

25 Feb 13:00 - 16:00 25 Feb 13:00 - 16:00 - Mandalay Mandalay
Smart Kids College - SKC Smart Kids College - SKC
တ င တပ င မ ႀက တည ထ င နည စနစ (Free Seminar) 25/2/2018 1PM-4PM ၁ မ ႀက ပည ရ အ ၾက င ၂ မ ႀက တည ထ င နည အ ၾက င ၃ မ ႀက တည ထ င ရ တ င သ သင သ ဥပ ဒဆ င ရ အခ က အလက မ ၄ SKC က လ ပ ထ င နည အ...   More info

Free IELTS pre-test for library members

25 Feb 13:30 - 16:30 25 Feb 13:30 - 16:30 - Yangon Yangon
British Council Myanmar British Council Myanmar
The IELTS pre-test is free and is open to all British Council Library members. Registration Requirements for IELTS Pretest takers The candidate must -not have taken a real...   More info

Mandalay Seminar - Advances in women's health & fertility

25 Feb 15:00 - 17:00 25 Feb 15:00 - 17:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Hill Resort Hotel Mandalay Hill Resort Hotel
Please save the date and details will be uploaded...   More info

Parami Leadership Program (PLP)

25 Feb 15:00 - 16:30 25 Feb 15:00 - 16:30 - Mawlamyine Mawlamyine
CHEC- Community's Heart Education Centre CHEC- Community's Heart Education Centre
Parami Leadership Program န င ပတ သတ မ လ မ င တ င ရ သ ဘ ရလ ငယ မ အတ က CHEC Information Sharing Section ပ လ ပ မည ဖစ ပ သ ဖင စ တ ပ ဝင စ သ မ တက ရ က န င ပ သ   More info

Suwa Junko Hello! Hello! WORLD 2018 in Myanmar Yangon

25 Feb 16:30 - 19:00 25 Feb 16:30 - 19:00 - Yangon Yangon
SkyLine Bar & Restaurant SkyLine Bar & Restaurant
Suwa Junko Hello! Hello! WORLD 2018 in ミャンマー ヤンゴン すわじゅんこワールドツアーWith EDOGAWA T/S ミャンマーと日本で活躍を続ける すわじゅんこ とYangon在住日本人バンドEDOGAWA T/Sが初共演 ミャンマーサッカーの聖地Aung San Football Stadium   More info

SAM Lunar New Year Dinner 2018

25 Feb 18:00 - 21:00 25 Feb 18:00 - 21:00 - Yangon Yangon
Pan Pacific Yangon Pan Pacific Yangon
Dear SAM members, We will like to invite you to our annual Lunar New Year Dinner, which will be graced by the Singapore Ambassador to Myanmar, Her Excellency, Vanessa Chan...   More info

EMT Training (အေရးေပၚေဆးဘက္ပညာရွင္)

26 Feb 08:00 - 23 Mar 17:00 26 Feb 08:00 - 23 Mar 17:00 - Yangon Yangon
Myanmar Emergency Medical Services Co., Ltd. Myanmar Emergency Medical Services Co., Ltd.
Unicode: အခ န ပ ည EMT ဘ သ ရပ သင တန က လ ရ က တက ရ က န င ပ ပ အရ ပ ဆ ဘက ပည ရ င (Emergency Medical Technician EMT) အ င လက မ တ သည န င င တက အသ အမ တ ပ ထ သည သ န တင ယ ဥ အမ ဆ င ဝန ထမ မ အတ   More info

Marketing for Business Environment (Mandalay)

26 Feb 18:00 - 20:00 26 Feb 18:00 - 20:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay Mandalay
စ ပ ရ လ ပ ငန တ င အတ က `Marketing´ Marketing_for_Business_Environment မ လ ၿမ ႕ (Feb 26) တ င ဖ င မည ပ င လ လ တ ခတ မ စ ပ ရ လ ပ ငန မ တ က စ ပ ရ လ ပ ငန မ လက ႐ ထက အ႐ န မ င ရ တ င...   More info

Marketing for Business Environment (Mandalay)

26 Feb 18:00 - 02 Mar 20:00 26 Feb 18:00 - 02 Mar 20:00 - Mandalay Mandalay
Royal Business Institute Royal Business Institute
Marketing_for_Business_Environment မ လ ၿမ ႕ (Feb 26) တ င ဖ င မည ပ င လ လ တ ခတ မ စ ပ ရ လ ပ ငန မ တ က စ ပ ရ လ ပ ငန မ လက ႐ ထက အ႐ န မ င ရ တ င Marketing သည မ႐ ဖစ မပ မ ဖစ အ ရ ႀက ဆ ထ   More info

Solar in Myanmar: Harness the Sun to Reduce Electricity Bill

27 Feb 09:00 - 22:30 27 Feb 09:00 - 22:30 - Yangon Yangon
PARKROYAL Yangon PARKROYAL Yangon
Myanmar is challenged by poor electricity security and access. What role does solar power play? In this talk Mr. Christophe Inglin from Energetix will share insights derived from...   More info

Franchise Orientation in Mandalay, Tuesday 27th February, 2018

27 Feb 13:00 - 15:00 27 Feb 13:00 - 15:00 - Mandalay Mandalay
Mandalay ICT Park Mandalay ICT Park
က လ ငယ မ ပည ရ က မ င တင ပ လ သ ထက သန သည စ တ ထ ဖင မ မ က ယ ပ င စ ပ ရ က လ ပ က င လ သ ပ ဂ လ မ လက မလ တ သင သ အခ င အ ရ Are your children ready to face 21st century's challenges? Please...   More info

Rooftop Chill Out

28 Feb 18:00 - 20:00 28 Feb 18:00 - 20:00 - Yangon Yangon
Wall Street English Myanmar Wall Street English Myanmar
Come along with your friends, meet new people and hang out on our rooftop! Get a chance to meet some of our staff and listen to music! သ ငယ ခ င မ န ႔အတ လ ရ က ၿပ လ သစ မ န င ခ င မ   More info

ทริปมาฆบูชา@เชียงตุง 1-3 มี.ค.

01 Mar 06:00 - 03 Mar 21:00 01 Mar 06:00 - 03 Mar 21:00 - Kengtung Kengtung
Kengtung Kengtung
ทร ปเช ยงต ง 1-3 ม .ค. ไหว พระว นมาฆบ ชา สายบ ญ สายช ว พาเก บท กม มสวยท วเช ยงต ง จอมคำ-จอมส ก-จอมยอง-ดอยเหมย-ว ดหลวง-หอพระสนม-หนองต ง-หม บ านด น หนองเง น-ดอยบางควาย และ อ...   More info

ILO SIYB Licensed Trainers ျဖစ္သင္တန္း (Batch-09) by Genius

01 Mar 08:00 - 05 Mar 17:30 01 Mar 08:00 - 05 Mar 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
International Labor Organization Official Licensed Trainer ဖစ သင တန (Training of Trainers TOT/9th Batch) အရည အ သ ပည ဝတ Trainer က င မ က စတင ရ ခ ယ သည မ လ င စင ရသည အထ စနစ တက ရ ခ ယ   More info

ILO GYB/SYB Licensed Trainer ျဖစ္သင္တန္း

01 Mar 08:30 - 05 Mar 17:30 01 Mar 08:30 - 05 Mar 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
International Labor Organization Official Licensed Trainer ဖစ သင တန (Training of Trainer, TOT) GYB/SYB အရည အ သ ပည ဝတ Trainer က င မ က စတင ရ ခ ယ သည မ လ င စင ရသည အထ စနစ တက ရ ခ ယ သင...   More info

HRM ( 2-Days Training )

01 Mar 09:00 - 02 Mar 17:00 01 Mar 09:00 - 02 Mar 17:00 - Yangon Yangon
Jobs4U Jobs4U
အထ သ သန ႔ ရက တ သင တန HRM_Certificate in Human Resource Management (2-Days) Training @Jobs4U March 1 ( Thursday/တ ပ င လ ပည န႔) င Mar 2 ( Friday/တ င သ လယ သမ န႔) ( န နက ၉-န ရ မ ည န ၅...   More info

The [Yangon] Connection

01 Mar 19:00 - 22:00 01 Mar 19:00 - 22:00 - Yangon Yangon
Bar Bondi Bar Bondi
Come and catch up with fellow UQ alumni living in Yangon, Myanmar! This is an informal meet-up organised by alumni for alumni. Location: Bar Bondi International Commercial...   More info

Working at Height Safety and Tower Climbing Training 2 Mar 2018

02 Mar 09:00 - 03 Mar 17:00 02 Mar 09:00 - 03 Mar 17:00 - Yangon Yangon
WIN OSHE Safety Academy WIN OSHE Safety Academy
Working at Height Safety and Tower Climbing Training ( အ မင တ င အ ရ ယ ကင စ လ ပ က င ခင င တ ဝ ပၚသ ႔ အ ရ ယ ကင စ တက ရ က ခင ဆ င ရ ပည ပ သင တန ) This course is designed to understand...   More info

Chin State, Bagan and Shan State. 14 day/night Recon Tour

03 Mar 00:00 03 Mar 00:00 - Mandale Mandale
Mandalay Motorbike Mandalay Motorbike
We had our big client cancel their tour with us this March. Out of 8 clients, one still wants to come so we changed the tour to a recce and are looking for a few riders to join us...   More info

Myanmar Tax Law (One Day Short Course)

03 Mar 09:00 - 17:00 03 Mar 09:00 - 17:00 - Thingangyun Thingangyun
Myanmar Career Bridge Academy Myanmar Career Bridge Academy
အခ န ဆ င ရ ဥပ ဒန င လ ပ ထ လ ပ နည မ Certificate Course in Understanding Myanmar Tax Laws and its application တစ ရက တ သင တန စ ရင က င မ အ ဖစ အခ န ဆ င ရ က စၥရပ မ ဆ င ရ က ရ တ င...   More info

CarsDB Auto Show Mandalay 2018

03 Mar 10:00 - 05 Mar 20:00 03 Mar 10:00 - 05 Mar 20:00 - Mandalay Mandalay
Mandalar Thiri Stadium, Mandalay Mandalar Thiri Stadium, Mandalay
မ လ ၿမ ႕တ င ပထမဆ င အႀက ဆ CarsDB Auto Show 2018 က မတ လ ၃ ရက မ ၅ ရက အထ ၃ရက တ င တ င န႔စဥ မနက ၁၀န ရ မ ည၈န ရ အထ မ လ ၿမ ႕ရ မ လ သ ရ အဆင မင အ ကစ က င တ င က င ပ ပ လ ပ သ ပ မည ဖစ ပ ဒ ပ ၾက မ တ...   More info

Designer's Collections & Jewellery Show 2018(Mandalay)

03 Mar 17:00 03 Mar 17:00 - Mandalay Mandalay
Mingalar Mandalay Mingalar Mandalay
  More info

Dr Kyi Sein birthday dana (Mar 6)

04 Mar 05:30 - 06:00 04 Mar 05:30 - 06:00 - Sagaing Sagaing
Sagaing Sagaing
...   More info

Financial Reports and Business Analysis (Batch-09) by Genius

09 Mar 08:00 - 11 Mar 17:30 09 Mar 08:00 - 11 Mar 17:30 - Yangon Yangon
The Genius Training Center The Genius Training Center
Financial Report & Business Analysis (FRBA-09) by Genius ( င ၾက အစ ရင ခ ခ က င စ ပ ရ သ သပ ခင 27 Hours Course) င ၾက စ မ ခန ႕ခ မ ဟ လ ပ ငန ရ ႕ အသက ပ Business Strategy တ ဘယ လ က   More info

BritCham Operational Excellence: Corporate Structures

09 Mar 08:30 - 10:30 09 Mar 08:30 - 10:30 - Yangon Yangon
AYA Bank AYA Bank
The New Myanmar Companies Law opens up new ways of doing business for companies in Myanmar. It also implements a new regulatory approach and corporate governance regime which will...   More info

ပိုေကာင္းတဲ့အနာဂတ္အတြက္ေျခလွမ္းသစ္

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
၂၀၁၈ခ စ ရ ႕ အႀက ဆ ရန က န အလ ပ အက င ပပ ႀက က MyJobs.com.mm Myanmar က ႀက မ ၿပ လ မယ မတ လ(၁၀)ရက န႔ (စ န န႔)မ အထက ပန ဆ တန လမ ရ Rose Garden Hotel က င ပ ပ လ ပ သ မ ဖစ ပ တယ အလ ပ အက င ရ ဖ   More info

JobNet VR Career Fair 2018

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Sedona Hotel Yangon Sedona Hotel Yangon
အလ ပ သစ တစ ခ က လ က တ မည ဆ လ င ဦ စ ပ စဥ စ က သ အခ က မ တ င က ယ တ င လ ပ က င ရမည ႔လ ပ ငန ခ င နရ အ က င လ တစ ခ အပ အဝင ဖစ ပ တယ https:/goo.gl/dgRixu Job Net မ က င ပမည VR Career Fair 2018...   More info

Myanmar International Education & Franchisee Fair (MIEF)

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Yangon Yangon
Gandamar Grand Ballroom Gandamar Grand Ballroom
The Myanmar International Education & Franchisee Fair (MIEF) 2nd edition is scheduled to take place on 10th March 2018 at the same place, Gandamar Grand Ballroom, Yangon Myanmar...   More info


© 2018 Siguez